תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין), התש''ס-2000

תקנות העונשין (הצגת הודעה על איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין), התש''ס-2000 בתוקף סמכותי לפי סעיף 185א(ג) לחוק העונשין, התשל''ז-1977 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. צורת ההודעה בהודעה כאמור בסעיף 185א(ג) לחוק, יתקיימו כל אלה: (1) היא תהיה בשלט שמידותיו 50 X 40 ס''מ (להלן - השלט); (2) השלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון; (3) רקע השלט יהיה לבן והאותיות בצבע שחור; (4) נוסח ההודעה יהיה כמפורט בתוספת וגודל האותיות בכותרת ההודעה ובשורה הראשונה בה יהיה 2.5 X 2.5 ס''מ וביתר ההודעה 1 X 1 ס''מ; (5) השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ-1.90 מטרים ולא יעלה על 2.20 מטרים מן הרצפה; (6) סמוך לשלט יותקן אמצעי תאורה שיאיר את תוכן ההודעה שבשלט. תוספת (תקנה 1(4)) מכירה של אגרופן או סכין למי שטרם מלאו לו 18 שנים - אסורה א. לפי סעיף 185א לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אסורה בבית עסק מכירה לקטין של אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית. ב. בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה שבה אפשר לוודא את גילו; לא הציג האדם תעודה כאמור, לא יימכרו לו האגרופן או הסכין. 1 ק''ת תש''ס, 646. משפט פליליסכיןאגרופןתקנותקטיניםתקנות העונשין