תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל''ד-1974

תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל''ד-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיף 347 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה: 1. תאריך הגשת דין וחשבון מבקר העיריה יגיש לראש העיריה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט בכל שנה, דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי הביקורת שערך. 2. תוכן דין וחשבון בדין חשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת, ויפרט או את הליקויים. 3. המלצות המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד. 4. רשימת מעקב הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העיריה, והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו תוקן. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. 1 ק''ת תשל''ד, 959.תקנות העיריותתקנותעירייה