תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשס''ה-2005

תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשס''ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 170(ב-1)(3) לפקודת העיריות (להלן הפקודה), בהתייעצות עם שר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מבקש'' - היועץ המשפטי לעיריה הנוגעת בדבר או היועץ המשפטי של משרד הפנים, במקרה שבו נדרש המידע לצורך מינוי יועץ משפטי לעיריה; ''מאגר מידע'' - אוסף נתוני מידע המוחזק במחשב כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995; ''מח''ק'' - מחלקת חקירות במטה הארצי של משטרת ישראל; ''מנ''ט'' - מינהל טכנולוגיות במטה הארצי של משטרת ישראל. 2. מסירת מידע (א) מידע לשם מינוי של אדם למשרות המפורטות לפי סעיף 170(ב-1)(1) לפקודה או לתפקידים שנקבעו לפי סעיף 170(ב-1)(2) לפקודה (להלן מידע) יימסר בידי מח''ק. (ב) לא יימסר מידע אלא לאחר שמח''ק בדקה כי הוגשה בקשה לקבלתו כאמור בתקנה 3. (ג) המידע יישלח למבקש באמצעות אחת מדרכים אלה: (1) דואר רשום הממוען למבקש בלבד; (2) שליח וכמעטפה סגורה שתיפתח רק בידי המבקש; (3) קו תקשורת מוצפן שיאשר ראש היחידה לביטחון מידע במשטרה ובכפוף לתנאים שהוא יחליט עליהם יחד עם ראש מדור מידע פלילי במח''ק. (ד) המידע יימסר למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה. 3. בקשה לקבלת מידע בקשה לקבלת מידע (להלן הבקשה), תוגש באחת מדרכים אלה: (1) באמצעות מסמך חתום ביד המבקש, שבו צוינו הפרטים האלה: (א) שם המבקש, מספר זהותו ותפקידו; ב) שמו של האדם שאליו מתייחסת הבקשה, מספר זהותו ומענו; (ג) העילה לבקשת המידע; (2) על גבי אמצעי מגנטי, לפי דרישת מנ''ט; במקרים שידרוש מנ''ט, יצורף מסמך הכולל את הפרטים המפורטים בפסקה (1). 4. רישום מסירת מידע (א) נמסר מידע על פי תקנות אלה, יירשמו במאגר המידע שם המבקש, תפקידו ופרטים מזהים; היה המבקש יועץ משפטי לעיריה, יצוין שם העיריה שלה הוא משמש יועץ משפטי. (ב) רישום כאמור יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד מסירת המידע. 5. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ה, 756. התקנות פורסמו ביום 29.6.2005. משטרהתקנות העיריותתקנותעירייה