תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), התשס''ג-2002

תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), התשס''ג-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק העמותות, התש''ם-1980 (להלן - החוק), ולפי פרט ג' בתוספת השניה לחוק, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. סכום מרבי הסכום המרבי לענין תרומה שרשאית עמותה שלא לרשום לגביה בדוח הכספי את שם התורם הוא 20,000 שקלים חדשים לשנה. 2. אישור מיוחד (א) הרשם רשאי ליתן לעמותה אישור מיוחד שלא לציין בדוח הכספי שלה את שמו של תורם שתרם למעלה מ-20,000 שקלים חדשים אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות הענין, לאחר שהוגשה לו בקשה מנומקת בכתב על כך, שפורטו בה שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, סכום התרומה והצורך בשמירת עילום שמו של התורם. (ב) הרשם רשאי לבקש כל מידע נוסף הדרוש לטיפול בבקשה לאחר הגשתה. 3. הגדרות בתקנות אלה - ''תורם'' - 1) אדם, לרבות בני ביתו הסמוכים על שולחנו, ותאגיד שהוא בעל שליטה בו; (2) תאגיד, לרבות אדם שהוא בעל שליטה בו ותאגיד אחר המצוי בשליטת אותו תאגיד; ''שליטה'' - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ''ח-1968. 4. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ג, 82. 2 התקנות פורסמו ביום 21.10.2002.תרומותתקנותעמותות