תקנות הפטנטים (מסירת הודעה על אמצאת פטנט על ידי עובד המדינה), תש''ל-1969

תקנות הפטנטים (מסירת הודעה על אמצאת פטנט על ידי עובד המדינה), תש''ל-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 137 ו-194 לחוק הפטנטים, תשכ''ז-1967, ולאחר התייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה: 1. העברת הודעה (תיקון: תשמ''ד) עובד המדינה, למעט עובד מערכת הבטחון, חייל ואזרח עובד צבא-הגנה לישראל (להלן - עובד), שהמציא אמצאה כאמור בסעיף 137 לחוק, בין אגב מילוי תפקיד ובין שלא אגב מילוי תפקיד, יודיע על אמצאתו בכתב לרשם הפטנטים במשרד המשפטים, באמצעות המנהל הכללי של המשרד שבו הוא מועסק או באמצעות מי שהמנהל הכללי כאמור הסמיך לכך. 2. העתק מההודעה - לרשם הפטנטים (תיקון: תשמ''ד) העובד ישלח העתק ההודעה שנמסרה כאמור בתקנה 1 במישרין לרשם הפטנטים במשרד המשפטים. 3. תוכן ההודעה הועדה המוגשת לפי תקנות אלה תכלול - 1) תיאור האמצאה לכל פרטיה ובמידת הצורך שרטוטים או הדגמות אשר יאפשרו לעמוד על כל פרטי האמצאה ואפשרויות ניצולה; (2) תיאור הנסיבות שבהן הוצאה האמצאה וכן שמות העובדים, אם ישנם, שסייעו הן במחקר והן בעצה בהמצאתה; (3) תיאור תפקידיו הרשמיים של העובד; (4) רשימת המקורות בהם השתמש העובד לצורך מחקרו. 1 ק''ת תש''ל, 278; תשמ''ד, 526.אמצאה (פטנט)תקנותפטנטים