תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ''ח-1968

תקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ''ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיף 194 לחוק הפטנטים, תשכ''ז - 1967, אני מתקין תקנות אלה: חלק ראשון : כללי פרק א' : סדרי נוהל כלליים 1. סמכות סגן הרשם והבוחנים כל מקום בתקנות אלה שהוסמך הרשם לעשות דבר, אף סגנו והבוחנים במשמע, זולת אם הסמיך החוק לאותו ענין את הרשם בלבד. 2. קבלת קהל ועיון במסמכים שעות קבלת קהל בלשכה יהיו בימי חול שאינם ערבי שבת או מועד בין השעות 08.30 ל-12.30, ובאותן שעות יעמדו לעיון כל המסמכים שמותר לעיין בהם על פי החוק או תקנות אלה, חוץ ממסמך הדרוש אותו זמן לעבודת הלשכה. 3. טפסים (א) נקבע בחוק או בתקנות שיש להגיש בקשה או הודעה בטופס, לא יוגשו הבקשה או ההודעה אלא בטופס שנקבע לאותו ענין בתוספת הראשונה. (ב) לא נקבע טופס כאמור בתקנת משנה (א), יוגשו הבקשה או ההודעה בכתב בצורה שנקבעה להגשת מסמכים ללשכה, ויצויין בהם שמו של מגיש המסמך ומענו למסירת מסמכים בישראל. 4. מועדים חישוב הזמן לעשיית מעשה שהחוק או תקנות אלה מחייבות או מתירות לעשותו לאחר פעולה של הרשם או בעקבותיה, יחל ביום בו נמסרה ההודעה על פעולת הרשם לדואר במכתב ממוען לפי המען למסירת מסמכים של מי שחייב או רשאי לעשות את המעשה. 5. הארכת מועדים (תיקון: תשמ''ו) (א) בקשה להארכת מועד לפי סעיף 164 לחוק תוגש לרשם בכתב מנומק בצירוף האגרה שנקבעה. (ב) (בוטלה). (ג) הרשם יעיין בבקשה, ורשאי הוא לדרוש ראיות להוכחת העובדות הנטענות בבקשה; הרשם יודיע על החלטתו למבקש, בכתב, ואם דחה את הבקשה יודיע על כך בכתב מנומק. (ד) דחה הרשם בקשה, רשאי המבקש, תוך עשרה ימים מיום שהודע לו על החלטת הרשם, לבקש להשמיע את טענותיו בפניו. (ה) הוגשה הבקשה להארכת מועד בהליך על ריב ורצה בעל-דינו של המבקש להתנגד לבקשה, יודיע על כך לרשם תוך עשרה ימים מיום הבקשה. (ו) מסר בעל-דין הודעה לרשם כאמור בתקנת משנה (ה), יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויחליט בדבר לאחר שמיעת הטענות; הרשם רשאי, אם ראה שמן הדין לעשות כן, לדרוש מהצדדים להגיש ראיות וטענות בכתב בטרם יועיד מועד לשמיעת טענות הצדדים. פרק ב' : אגרות 6. חובת תשלום אגרות לא יזדקק הרשם לכל בקשה או הליך המפורטים בתוספת השניה ולא יבצע כל פעולה המפורטת באותה תוספת אלא אם שולמה בעדה האגרה הקבועה לה בתוספת האמורה; אולם אי-תשלומה של האגרה או חלק ממנה אין בהם כדי לבטל את הבקשה, את ההליך או את מעשה הרשם בדיעבד, אלא אם נקבע במפורש אחרת. 6א. הצמדה למדד (תיקון: תשנ''ו)3 (א) סכומי האגרות שבתוספת השניה ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם בחודש שלפני החודש שקדם ליום השינוי הקודם. (ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל - (1) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה; (2) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לעשר האגורות הקרובות. (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו. 7. מי משלם את האגרה ומתי (תיקון: תשמ''ט) (א) המגיש בקשה לרשם, המביא בפניו הליך או הדורש ממנו עשיית פעולה שחייבים בעדה אגרה ישלם את האגרה מיד עם הגשת הבקשה, הבאת ההליך או דרישת הפעולה, והכל - אם אין הוראה אחרת לאותו ענין. (ב) נקבע בחוק או בתקנות כי יש לשלם אגרה בעד פרסום ענין והודיע הרשם כי הענין עומד לפרסום, תשולם האגרה תוך שלושה חדשים מיום הודעת הרשם. 8. תשלום אגרה (תיקון: תשמ''ח) (א) אגרה תשולם בבנק הדואר ובדרך שיקבע הרשם; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על ייעוד האגרה והענין שאליו היא מתייחסת ימסרו לרשם. (ב) שילם אדם אגרה ליותר מענין אחד יצרף להעתק הקבלה, נוסף להודעה לפי תקנת משנה (א), הודעה לפי טופס מס' 1 שבתוספת הראשונה. 9. דין אגרה שלא שולמה כדין חוב פסוק אגרה והפרשי-אגרה שלא שולמו דינם כדין חוב פסוק נגד החייב בתשלומם וייגבו על ידי משרד ההוצאה לפועל על סמך צו של שופט או רשם של בית-משפט, שיינתן על פי הודעת הרשם על החוב; לא יינתן צו כאמור אלא לאחר שניתנה לחייב בתשלום, או לכל אדם אחר שהשופט או רשם בית המשפט ימצאו לנכון להזמינו, הזדמנות להשמיע דבריהם. 10. החזרת אגרה ששולמה בטעות אגרה ששולמה בעד עשיית פעולה על ידי הרשם או בעד מתן תוקף לענין, תוחזר למי ששילם אותה אם הוגשה בקשה שלא לעשות את הפעולה או שלא לתת תוקף לענין תוך חודש ימים מיום התשלום ואם הוכח, להנחת-דעתו של הרשם או סגנו, כי התשלום נעשה בשל טעות שבעובדה, ובמועד התקבל הבקשה עדיין לא עשה הרשם את הפעולה שבעדה שולמה האגרה או לא רשם את דבר מתן התוקף בפנקס. חלק שני : סדרי-רישום פרק א' : מסמכים 11. צורת מסמכים (א) כל מסמך, וכל עותק או העתק ממנו המוגשים ללשכה, יהא - (1) כתוב בדיו או בצבע כהה ובלתי ניתן להימחות; (2) על גבי גליונות נייר לבן חזק שמידותיהם 29 עד 34 ס''מ על 20 עד 22 ס''מ; (3) בעל שוליים של 5 ס''מ לפחות בראש כל גליון, של 3 עד 4 ס''מ לימינו של גליון הכתוב עברית או ערבית ולשמאלו של גליון הכתוב אנגלית, ושל 3 ס''מ לפחות בסוף כל שורה; (4) כתוב בשורות שהריווח ביניהן מספיק כדי לאפשר כתיבתם של תיקונים; (5) כתוב בצדו האחד של הגליון בלבד. (ב) היה למסמך יותר מגליון אחד, ימוספרו כל הגליונות ויחוברו יחדיו כראוי, אך באופן שניתן להפרידם ולחברם מחדש ללא כל קושי ומבלי שייגרם להם נזק; (ג) בראש כל גליון של כל מסמך, למעט פירוט והמסמכים הנלווים אליו כשהם מוגשים לראשונה ללשכה, יצויין מספר הפטנט או בקשת הפטנט אליו מתייחס המסמך, ובמרכז חלקו העליון של הגליון הראשון של כל מסמך יצויין נושאו. (ד) כל מסמך המוגש ללשכה ידון בנושא אחד בלבד. (ה) היה המסמך המוגש תיקונו או חליפו של מסמך שהוגש לפני כן, יצויין הדבר בראש כל גליון. (ו) כל מסמך המוגש ללשכה יהא חתום בידי מגישו את העושה אותו. (ז) פריטים (2) עד (4) שבתקנת-משנה (א) לא יחולו על מכתבי לוואי ועל מכתבים שיגרתיים אחרים. (ח) תקנה זו לא תחול על מסמך שהוא שרטוט, תצהיר או מסמך רשמי שניתן על ידי רשות מרשויות המדינה או רשות של מדינת-חוץ. 12. מסמכים בכתב יד הוגש מסמך הכתוב, כולו או מקצתו, בכתב-יד ואינו מכתב לוואי או מכתב שגרתי, תצורף לו האגרה שנקבעה להדפסתו על ידי הלשכה. 13. תצהירים (א) תצהיר המוגש ללשכה ייערך על פי הוראות פקודת העדות. (ב) תצהיר או הצהרה בשבועה הנערכים במדינות-חוץ, יהיו ערוכים וחתומים בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי המוסמך לכך או בפני אדם שהוסמך לקבלם לפי דיני אותה מדינה. (ג) תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו. (ד) עם כל תצהיר יוגש העתק ממנו. 14. משלוח מסמכים כל דבר שלפי החוק או התקנות יש חובה או רשות להגישו, להמציאו או למסרו ללשכה, מותר לשלחו בדואר. 15. הגשת מסמכים בהליכים על ריב (א) היה אחד הצדדים להליך על ריב רשאי או חייב להגיש לרשם הודעה, בקשה, תשובה, כתב טענות או ראיות או כל מסמך אחר לענין אותו הליך, חייב הצד המגיש את המסמך למסור, בעת הגשתו לרשם, שני עתקים ממנו לכל אדם אחר שהוא צד להליך, אם אין הוראה אחרת לענין זה. (ב) הרשם רשאי לדרוש בכל עת מכל צד שהיה חייב למסור מסמך לצד אחר להליך בהתאם לתקנת-משנה (א), כי יגיש לרשם אישור-מסירה או ראיות אחרות, להנחת - דעתו, כי אכן נמסר המסמך כאמור. (ג) מסר אדם מסמך ללשכה והוא חייב למסור עתקים ממנו לבעל-דינו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרם, יהא דין המסמך שנמסר ללשכה כאילו לא נמסר, כל עוד לא נמסרו העתקים לבעל-דינו; לענין זה, מסירה לבעל-דינו - לרבות מסירה לדואר במכתב ממוען כדבעי ושדמי הדואר שולמו בעדו. (ד) הגיש אדם ללשכה מסמך שתקנת-משנה (א) חלה עליו והוא אינו תקין על פניו או שלא צורפה אליו האגרה שנקבעה, ישלח הרשם הודעה על כך לבעלי-הדין סמוך ככל האפשר לאחר שהמסמך נמסר ללשכה, ויראו את המסמך כאילו לא נמסר כל עוד לא תוקן הפגם או לא שולמה האגרה. 16. מען למסירת מסמכים (א) כל אדם המגיש ללשכה בקשת-פטנט, הודעת-התנגדות, בקשה לביטול או כל בקשה אחרת על פי החוק או תקנות אלה, והוא עדיין לא הגיש מסמך לרשם באותו ענין, יודיע לרשם על מען בישראל למסירת מסמכים. (ב) מען כאמור בתקנת-משנה (א) שמסר מבקש-פטנט, בעל-פטנט או בעל רשיון בו, יראוהו כמענם לענין כל חובה או רשות למסור להם מסמכים לפי החוק או התקנות. (ג) נתן אדם הרשאה לפי תקנה 17, יראו את מענו של המורשה כמען למסירת מסמכים למרשה, כל עוד ההרשאה בתקפה וכל עוד המרשה או המורשה לא הודיעו אחרת. 17. הרשאה (א) כל פעולה הנדרשת מאת אדם לפי החוק או תקנות אלה או המותרת לו לפיהם, רשאי הוא, בייפוי-כוח בכתב שיימסר ללשכה, להרשות עורך-פטנטים או עורך-דין המורשים לעסוק במקצועם לעשותה. (ב) לא יורשה יותר ממורשה אחד לגבי אותו ענין אלא אם הורשו יחדיו מספר מורשים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם רשאי אדם להרשות יותר ממורשה אחד להופיע ולטעון בשמו בלבד. (ג) הורשו מספר מורשים על פי הוראות תקנת-משנה (ב) ולאחר מכן נתפרקה השותפות או חדלו המורשים לעבוד יחדיו, יראו, בהעדר הודעה אחרת מן המרשה או המורשים, כאילו הורשה המורשה שמענו נמסר כמענם של אותם מורשים בטרם חדלו לעבוד יחדיו. 18. החלפת מורשה (א) אדם המיוצג על ידי מורשה בהליך בפני הרשם, רשאי להחליף את מורשהו או לסלקו, ובלבד שנמסרה על כך הודעה לרשם; כל עוד לא נעשה כן ייחשב המורשה הקודם כמורשהו של אותו אדם עד לסיומו הסופי של הדיון בבקשה או עד גמר ההליך אשר לגביו הורשה המורשה, ובלא חילופין בדרך האמורה אין המורשה רשאי להסתלק מהטיפול בענין או בחלק ממנו אלא ברשות הרשם. (ב) הרשם רשאי, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר בייפוי-כוח שניתן למורשה אם עברו עשר שנים מיום שניתן. (ג) הוראות תקנה זו יחולו גם בהליכים לפני כל אדם אחר לפי החוק או תקנות אלה, והסמכויות המסורות לרשם יהיו נתונות בידי אותו אדם, ובהליכים לפי מספר בני-אדם - בידי היושב-ראש. פרק ב' : הבקשה והפירוט 19. הבקשה (תיקון: תשמ''ו) (א) בקשה לפטנט, לרבות בקשה לפטנט מוסף, תוגש ללשכה בטופס מס' 2 שבתוספת הראשונה (להלן - טופס הבקשה) בשלושה עתקים, ויצורפו אליה הפירוט, לרבות שרטוטים לפי הצורך, בשני עתקים וכן אגרת ההגשה ואגרת הפרסום שנקבעה לענין סעיף 16 לחוק. (ב) (בוטלה) 20. עריכת הפירוט (א) הפירוט יכלול את הנושאים הבאים כסדרם: (1) מבוא המסביר את ייעוד האמצאה ותיאור תמציתי של מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו נעשתה האמצאה, עד כמה שהיה ידוע למבקש לאור האמצאה; (2) תיאור האמצאה בהסתמכות על שרטוטים או הדגמות במידה הדרושה להבנתה; (3) תביעה המגדירה את האמצאה בצורה תמציתית וברורה. (ב) הגליון הראשון יהיה גליון-שער אשר לא ימוספר, ובמרכזו יירשמו שם האמצאה בעברית ותרגומו של השם לאנגלית; צורת הגליונות הנוספים של הפירוט יהיו כצורה הקבועה למסמכים לפי תקנה 11. 21. שרטוטים (א) שרטוטים יהיו על גבי נייר חלק, לבן, חזק, ושאינו מבריק, אך מותר להגיש אחד מעתקי השרטוטים על גבי גליון או גליונות העשויים מחומר שקוף, גמיש, חזק ושאינו מבריק. (ב) גליון השרטוטים יהיה באורך של 29 עד 34 ס''מ וברוחב של 21 ס''מ או ברוחב של 42 ס''מ; שטח הגליון המשמש לכתיבה בגליונות שרחבם 21 ס''מ לא יעלה על 25.7 ס''מ בארכו ו-17 ס''מ ברחבו ושטח הגליון המשמש לכתיבה בגליונות שרחבם 42 ס''מ לא יעלה על 25.7 ס''מ בארכו ו-34 ס''מ ברחבו. (ג) הגליונות ימוספרו וכל גליון ישא בשוליו את שם המבקש, את המספר הכללי של הגליונות עם מספרו של כל גליון. (ד) השרטוטים יוגשו באופן שלא יהא בהם קיפול או חתך העשויים לפגוע בשעתוק שנעשתה באמצעות צילום. (ה) על השרטוטים יחולו כללי-שרטוט אלה: (1) כל החלקים יבוצעו בקווים כהים (אם אפשר שחורים), בני קיימא, ללא ציורי דיות או צבעים, ועליהם להיות מתאימים לשעתוק בצילום או בדרך אחרת בלא כל שלבי-ביניים על גבי אמות; (2) החתכים יצויינו באמצעות קוקוו מלוכסן, שלא ימנע את הקריאה הברורה של ציוני הסימוכין ושל קווי-ההנחיה; (3) קנה-מידתם יהיה בהתאם למידת הסיבוך שבציור, כך שלכשיועתק השרטוט דרך צילום בהקטנה קווית של 2/3 ניתן יהיה להבחין בלא קושי בכל הפרטים; (4) הציורים יהיו נפרדים זה מזה בבירור, ערוכים על גבי מספר גליונות קטן ככל האפשר וממוספרים ברציפות בלי להביא בחשבון את מספר הגליונות; (5) כל פרט מפרטי הציור יצויין בכל מקום, במידה שהבנת הפירוט תובעת זאת, על ידי סימני-סימוכין התואמים את אלה המשמשים בפירוט; (6) כל הספרות, האותיות וסימני-הסימוכין המופיעים בשרטוטים יהיו פשוטים וברורים, והאותיות והספרות יהיו בגובה של לפחות 0.32 ס''מ; (7) השרטוט לא יכלול כל ביאור זולת מקראות כגון ''מים'', ''קיטור'', חתך לאורך ''B-A'', ''פתוח'', ''סגור''; במקרים של שימוש בדיאגרמות מלבנים לתיאור מיתקני-חשמל או בדיאגרמות זרימה לתהליכים ניתן לשלב ציונים מספיקים לשם ביאור המקראות והציונים ייערכו בשפה שבה נערך הפירוט. 22. הכנסת תיקונים בפירוט (א) רצה המבקש לתקן את הפירוט, בין ביזמתו ובין בעקבות הודעה על ליקויים בו, יגיש את דפי הפירוט החדשים שבהם הכניס תיקונים באופן שניתן יהיה להחליפם בדפי הפירוט שהוגשו קודם לכן. (ב) בא התיקון המבוקש בתשובה על הודעה על ליקויים בבקשה או בפירוט, יצרף המבקש לתיקון הודעה שבה יפרט את הליקויים שעליהם הודע לו כאמור ושהתיקונים באים לסלקם, וכן יצרף את דפי הפירוט שנמסרו לו עם ההודעה על הליקויים. (ג) קבע הרשם, לפי סעיף 23 לחוק, תאריך לתיקונים שהוגשו, יצויין אותו תאריך בפירוט בשולי הקטע הכולל את התיקון. פרק ג' : דרישת דין-קדימה 23. בקשת דין קדימה (א) דרישת דין-קדימה, על פי סעיף 10 לחוק, תיעשה בטופס הבקשה. (ב) דרישת דין-קדימה או דרישת דין-קדימה נוסף לבקשה שהוגשה כבר ללשכה, תיעשה בדרך בקשה לתקן את טופס הבקשה. 24. הגשת הפירוט שהוגש במדינת חוץ (א) על הדורש דין-קדימה להגיש העתק מאושר של הפירוט כאמור בסעיף 10(א)(3) לחוק, שהוגש עם בקשת החוץ שעליה נסמכת דרישת דין-הקדימה, והשרטוטים שנלוו לו, תוך שנים-עשר חודש לאחר הגשת הבקשה. (ב) הוגשה בקשה להקדמת הבחינה כאמור בתקנה 25, לפני תום התקופה האמורה בתקנת-משנה (א), יוגש העתק הפירוט כאמור יחד עם הבקשה האמורה. 25. תרגום פירוט חוץ הדורש דין-קדימה על סמך פירוט הערוך בשפה שאינה שפה רשמית, יגיש את תרגומו, להנחת-דעתו של הרשם, לשפה רשמית, תוך שלושה חדשים מהיום בו נדרש על ידי הרשם לעשות כן. 26. שוויון בעיקר האמצאות (א) המבקש חייב להראות, תוך שלושה חדשים מיום שנדרש לעשות כן על ידי הרשם, כי האמצאה המתוארת בבקשת החוץ והאמצאה שעליה מבוקש פטנט בישראל שוות בעיקרן. (ב) היתה הדרישה לדין-קדימה מבוססת על יותר מבקשת חוץ אחת, כאמור בסעיף 10(ב) לחוק, והרשם השתמש בסמכותו לפני תקנת-משנה (א), יציין המבקש בשולי הקטעים המתאימים שבפירוט את תאריכי בקשות-החוץ שאותם קטעים מתבססים עליהם. 27. חלוקת בקשה לפטנט שנדרש בה דין קדימה רצה מבקש לחלק בקשה שעליה נדרש דין-קדימה, יחולו תקנות 24 ו-26 לגבי כל בקשה שהופרדה, אולם לא תהא חובה להגיש עם כל בקשה כזאת העתק פירוט כאמור בסעיף 10(א)(3) לחוק אלא די לציין בכל בקשה שהופרדה את מספר הבקשה שחולקה ושבה הוגש העתק פירוט כאמור בתקנה 24 ולציין בפירוט בקשת-החוץ שהוגש לענין אותה בקשה את הקטעים המתארים את החלק של האמצאה שעליו מבוקש הפטנט בבקשה שהופרדה. 28. דרישת דין קדימה לאחר פרסום הבקשה נדרש דין-קדימה לאחר פרסום הבקשה לפי סעיף 16 לחוק, תצורף לדרישה אגרת הפרסום שנקבעה לענין פרסום דבר הבקשה שנית. פרק ד': הטיפול בבקשה שהוגשה, ופרסום דבר ההגשה 29. אישור הגשה (א) אישור הגשת בקשה ייעשה על גבי אחד מעתקי טופס הבקשה שהוגשו ללשכה, ואותו עותק יומצא למבקש; באישור יצויין מספר הבקשה ותאריכה. (ב) הוגש טופס הבקשה בעותק אחד או בשני עותקים בלבד יוכנו המסמכים החסרים בלשכה על חשבון המבקש. 30. בקשה שאינה תקינה (א) הוגשה בקשה שנמצאה פגומה לפי סעיף 15 לחוק, תודיע הלשכה למבקש על הפגמים ולא תתן למבקש אישור הגשה כאמור בתקנה 29. (ב) המבקש רשאי לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת משנה (א), תוך שלושה חדשים מיום שנמסרה לו הודעת הלשכה; לא תיקן כאמור, יוחזרו למבקש טופס הבקשה והמסמכים שצורפו לו; אף אם לא ניתן להחזירה לו, מחמת שלא ציין מען או שהמען שציין אינו נכון, תישמר הבקשה בלשכה שנה ולאחר מכן תושמד. (ג) תיקן המבקש את הפגמים שעליהם הודע לו לפי תקנה-משנה (א), יאשר הרשם את ההגשה בדרך הקבועה בתקנה 29 ויקבע את תאריך הבקשה כאמור בסעיף 15 לחוק. 31. ליקויים בצורת הבקשה (א) הוגשה בקשה ונמצאה פגומה באחת מאלה: (1) הבקשה לא הוגשה בטופס הבקשה או שלא מולאו כל תרפיו כנדרש; (2) לא הוגשו השרטוטים הנזכרים בפירוט; (3) הוגש עותק אחד בלבד של הפירוט או של השרטוטים; (4) הפירוט והשרטוטים שהוגשו אינם ממלאים אחר ההוראות בדבר צורתם של מסמכים ושרטוטים שנקבעו בתקנות אלה; (5) האמצאה שתוארה בפירוט לא הוגדרה בתביעה; (6) הבקשה הוגשה על ידי מי שטוען שהוא מורשה אך הרשאתו לא נמסרה ללשכה כאמור בתקנה 17(א); (7) לא צורפה אגרת הפרסום לפי סעיף 16 לחוק; יודיע הרשם למבקש, בעת המצאת אישור ההגשה לפי תקנה 29, על הפגמים שנמצאו. (ב) המבקש רשאי, תוך שלושה חדשים מיום הודעת הרשם כאמור בתקנת-משנה (א), לבקש לתקן את הפגמים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי תקנת-משנה (א) ויצרף לתיקון את האגרה שנקבעה. (ג) לא תיקן המבקש פגמים שעליהם נמסרה לו הודעה כאמור, יהא דינו כדין מי שלא סילק ליקויים שעליהם נמסרה לו הודעה לפי סעיף 20 לחוק. 32. פרסום דבר הגשת הבקשה (א) הרשם יפרסם ברשומות, כאמור בסעיף 16 לחוק, את דבר הגשת הבקשה אם - (1) שולמה אגרת הפרסום; (2) נמסרו כל הפרטים הדרושים לפרסום לפי סעיף 16 האמור; (3) שוכנע הרשם כי השם שניתן לאמצאה על ידי המבקש יש בו כדי לזהות את האמצאה; (4) נמסר תרגומו של השם, להנחת-דעתו של הרשם, לשפה האנגלית. (ב) לא כללו הבקשה והפירוט פרט מהפרטים הדרושים לפרסום לפי סעיף 16, יודיע הרשם על כך למבקש, והמבקש ימסור את הפרטים תוך שלושה חדשים ממתן ההודעה; דין הודעה כזו כדין הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק. 33. סיווג הבקשה (א) סמוך ככל האפשר לאחר הגשת הבקשה בלשכה היא תסווג לפי הסיווג הנהוג בלשכה. (ב) היה הרשם סבור כי הפירוט אינו ברור די הצורך לשם סיווג האמצאה שבו, רשאי הוא לדרוש מהמבקש למסור לו פרטים נוספים לשם זיהוי האמצאה, והמבקש ימסור את הפרטים הנוספים תוך שלושה חדשים מיום הדרישה. (ג) דין דרישה כאמור בתקנת-משנה (ב) כדין הודעה שהבקשה אינה מתארת את האמצאה, בענין שבו נדרשו הפרטים הנוספים באופן שבעל-מקצוע יוכל לבצעה. חלק שלישי : קיבול הבקשה פרק א' : בחינת הבקשה 34. סדר בחינת הבקשות (א) הבקשות ייבחנו, בהתחשב בסיווג הנהוג בלשכה, לפי סדר הגשתן. (ב) על אף האמור בתקנת-משנה (א) תיבחן בקשה שהופרדה יחד עם הבקשה שחולקה. 35. הקדמת בחינה (א) מבקש שיש לו נימוקים סבירים לכך רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת לבחינת הבקשה על-אתר, ויצרף אליה את האגרה הקבועה. (ב) ראה הרשם כי יש יסוד לבקשה שהוגשה לפני תקנת-משנה (א), תיערך הבחינה סמוך ככל האפשר למועד הגשתה, אך בהתחשב בסדרי העבודה בלשכה. (ג) קובלה בקשה שנבחנה כאמור, יצויין דבר בחינתה בפרסום לפי סעיף 26 לחוק ובפנקס, וכן יצויינו תאריך עריכת הבחינה ותאריך ומספר הבקשה מאותו סוג, על פי הסיווג הנהוג בלשכה, שנבחנה בתכוף לפני הבחינה המוקדמת לפי תקנה זו. (ד) אין בהוראת תקנה זו לגרוע מסמכות הרשם או בוחן לפי סעיף 19 לחוק. 36. דרישת אסמכתאות על דרישה לפי סעיף 18(א) (2) לחוק יחולו כללים אלה: (1) ארבעה חדשים בקירוב לפני המועד שבו תעמוד הבקשה לבחינה, ישלח הרשם הודעה למבקש ובה ידרוש ממנו את הפרטים הבאים: (א) הארצות שבהן נתבקשה הגנה על האמצאה נשוא הבקשה על ידי המבקש או מי שקדם לו בזכות-בעלות; (ב) האסמכתאות שעליהן הסתמכה הרשות במדינה בה נבחנה הבקשה כאמור; (2) על המבקש להשיב על הדרישה תוך ארבעה חדשים מיום שנדרש לעשות כן, והוא רשאי לצרף לתשובתו את המסמכים שהוגשו על ידו או על ידי מי שקדם לו בזכות-בעלות, ואותה רשות בתשובה על ההשגות שהושגו כלפי הבקשה שהגיש לה; היו המסמכים האמורים כתובים בשפה שאינה שפה רשמית - יצרף להם המבקש את תרגומם לשפה רשמית; (3) הוזכרו בתשובת המבקש לפי פיסקה (2) אסמכתאות בהן פירוטי- פטנטים, מדגמים, מדגמי-תועלת או מסמכים אחרים שלא הוצאו למכירה לציבור, רשאי הרשם לדרוש העתק מהם אם הם אינם נמצאים ברשות הלשכה. 37. דחיית בחינה בשל ליקויים הרשם רשאי לדחות את ביצועו של חלק משלבי הבחינה למועד שבו יוגש פירוט מתוקן או כתוב או ערוך מחדש אם נוכח כי הליקויים שבפירוט אינם מאפשרים לו להשלים את הבחינה. 38. דחיית בחינה על ידי הרשם בשל קיום בקשה קודמת (א) הורה הרשם כי בחינת בקשה מאוחרת תידחה עד לאחר פרסום בקשה קודמת כאמור בסעיף 19 לחוק, יודיע על כך למבקש ויציין בהודעתו את מספר הבקשה הקודמת. (ב) בעל הבקשה המאוחרת רשאי, תוך חודש מתאריך ההודעה לפי תקנת משנה (א), לבקש כי על אף קיומה של הבקשה הקודמת תימשך בחינת בקשתו, והרשם ייעתר לבקשה אם ראה לנכון לעשות כן. (ג) נעתר הרשם לבקשה כאמור בתקנת-משנה (ב), יודיע בעל הבקשה המאוחרת על קיבול בקשתו לבעל הבקשה הקודמת מיד עם קיבולה, וישלח העתק ההודעה לרשם. 39. דחיית בחינה על פי דרישת המבקש (א) לא ראה הרשם להורות כי בחינת הבקשה המאוחרת תידחה עד לאחר פרסום הבקשה הקודמת כאמור בסעיף 19 לחוק, יודיע למבקש על הבקשה הקודמת ואת מספרה וכי בקשתו תעמוד לבחינה לפני פרסום הבקשה הקודמת. (ב) בעל הבקשה המאוחרת רשאי לדרוש, תוך חודש מתאריך ההודעה לפי תקנת-משנה (א), כי בקשתו תיבחן רק לאחר פרסום הבקשה הקודמת. 40. הודעה על פרסום בקשה מוקדמת נדחתה בחינתה של בקשה מאוחרת כאמור בתקנות 38 ו-39, יודיע הרשם למבקש בבקשה המאוחרת על פרסום הבקשה הקודמת סמוך ככל האפשר לאחר פרסומה. פרק ב' : ליקויים בבקשה ובפירוט ותיקונם 41. הודעה על ליקויים הודעה על ליקויים לפי סעיף 20 לחוק תהיה בכתב וייכללו בה: (1) הטעמים לאי-כשירות האמצאה לפטנט - אם היתה העילה שאין האמצאה כשירת-פטנט לפי סעיף 3 לחוק; (2) הפניה לדבר שיש בו כדי ללמד שאין להעניק פטנט על האמצאה - אם היתה העילה שסעיף 7 לחוק חל עליה; (3) הפניה לדבר שיש בו כדי לבטל את החידוש שבאמצאה - אם היתה העילה שאין היא חדשה כאמור בסעיף 4 לחוק; (4) הפניה לדבר שיש בו כדי ללמד שאין באמצאה משום התקדמות אמצאתית, ודרך הלימוד על כך - אם היתה העילה שאין בה התקדמות אמצאתית כאמור בסעיף 5 לחוק; (5) הפניה אל פטנט קודם או בקשה קודמת - אם היתה העילה קיומם של פטנט או בקשה קודמת על אותה אמצאה, לפי סעיף 9 לחוק; (6) הפניה אל חלקי פירוט הפטנט שנכללו בו יותר מאמצאה אחת - אם היתה העילה שיש בפירוט יותר מאמצאה אחת בלבד כאמור בסעיף 8 לחוק או אם ראה הרשם להשתמש בסמכותו לפי סעיף 24(ב) לחוק; (7) הודעה על תאריך שראה הרשם לקבוע לבקשה או לחלק ממנה לפי סעיף 23 לחוק - אם הוכנסו בה תיקונים שהם, לדעת הרשם, בעלי אופי מהותי; (8) ציון הליקויים בצורתם או בתכנם של הבקשה או הפירוט - אם היתה העילה אי מילוי אחר ההוראות שבסימן א' לפרק ג' לחוק או שבתקנות אלה, ומותר לציין את הליקויים, כולם או מקצתם, בדרך של רישום הערות בעפרון בגוף הפירוט או בשולי דפיו. 42. תשובת המבקש על ההודעה (תיקון: תשמ''ו) המבקש רשאי, תוך ארבעה חדשים מיום מתן ההודעה כאמור בתקנה 41, בתשובה שימסור על ההודעה, לתקן את הליקויים עליהם הודע לו, לנמק מדוע אין עליו לתקן את הליקויים, כולם או מקצתם, או להגיש בקשה להשמיע טענותיו בפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה. 43. בחינת תיקונים (א) תיקון המבקש ליקויים, כאמור בתקנה 42, יבחן הרשם את הבקשה והפירוט כפי שתוקנו, כאילו הוגשו כך מלכתחילה, וכן יבחן כל תיקון לענינים אלה: (1) האם יש בו כדי לסלק את הליקויים עליהם הודע למבקש כאמור בתקנה 41; (2) האם הוא ממלא אחר הוראות החוק והתקנות באשר לתכנו וצורתו; (3) האם הוא בעל אופי מהותי. (ב) הרשם יודיע למבקש על הליקויים שמצא בפירוט המתוקן; דין הודעה כזו כדין הודעה לפי תקנה 41, והמבקש רשאי להשיב עליה כאמור בתקנה 42. (ג) תקנה זו תחול גם על בחינת תיקונים שנעשו על ידי המבקש בין לפני מועד בחינת הבקשה כאמור בתקנה 34 ובין לאחר גמר בחינת הבקשה אך לפני קיבולה, ובלבד שלא ייבחן תיקון לבקשה לפני שהגיע המועד לבחינת הבקשה. 44. עיון בנימוקים טען המבקש, בנימוקים שמסר לפי תקנה 42, שאין עליו לתקן ליקויים, יעיין הרשם בנימוקים ואם ראה לדחותם יודיע על כך למבקש; דין הודעה כאמור כדין הודעה לפי תקנה 41. 45. סירוב בשל אי מתן תשובה או דחיית תשובה לא השיב המבקש על הודעה על פי תקנה 41, או השיב וקבע הרשם כי אין בתשובה כדי לסלק את הליקויים או שדחה את נימוקי המבקש כאמור בתקנה 44, יסרב הרשם לבקשה ויודיע על כך למבקש. 46. בקשה להשמיע טענות (תיקון: תשמ''ו) (א) סירב הרשם לבקשה כאמור בתקנה 45, רשאי המבקש תוך חודש מיום מתן ההודעה להגיש בקשה להשמיע את טענותיו לפני הרשם בצירוף האגרה שנקבעה. (ב) אין בהוראת תקנת-משנה (א) ותקנות 44 ו-45 לגרוע מזכותו של מבקש להשיג בפני הרשם על החלטת בוחן, כאמור בסעיף 161 לחוק, לאחר כל הודעה שנמסרה לו לפי פרק זה. 47. דרישת סיכום טענות בכתב לפני קביעת מועד (א) הרשם רשאי לדרוש ממי שביקש להשמיע טענותיו בפניו כאמור בתקנות 42 או 46(א) להגיש בכתב את סיכום טענותיו תוך חודש ימים מיום שנדרש לעשות כן, והוא - אם לא טען המבקש טענות בכתב באותו ענין קודם לכך, או אם נראה לרשם כי יש בכך להביא תועלת בזמן השמעת הטענות בפניו. (ב) לא הגיש המבקש את סיכום טענותיו במועד שנדרש, רואים אותו כאילו ויתר על בקשתו להשמיע טענות, והרשם יחליט בבקשה בהתאם לכך. 48. קביעת מועד להשמעת טענות הוגשה בקשה להשמיע טענות כאמור בתקנות 42 או 64(א), והגיש המבקש את סיכום טענותיו כאמור בתקנה 47 או שלא ראה הרשם לדרוש סיכום כאמור, יקבע הרשם מועד לשמיעת טענות המבקש ויודיע על כך למבקש לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שקבע. 49. הצעת תיקונים רצה המבקש לתקן את פירוטו במועד שנקבע להשמעת טענותיו, יגיש את התיקונים המוצעים ללשכה לא יאוחר מחמישה ימים לפני המועד האמור. 50. תיקון לאחר השמעת טענות (א) הרשה הרשם למבקש, לאחר ששמע את טענותיו, להכניס תיקונים בבקשה ובפירוט, רשאי המבקש לתקן את הבקשה והפירוט תוך חדשיים מיום מתן הרשות. (ב) דין תיקונים כאמור בתקנת-משנה (א) כדין תיקונים שהכניס מבקש בתשובה על הודעה שנמסרה לפי תקנה 41. פרק ג' : חלוקת בקשה 51. בקשה שהופרדה (א) בקשה למתן פטנט שהופרדה מבקשה שהוגשה קודם לכן תוגש בדרך הקבועה לבקשת פטנט, אך לא יאוחר מארבעה חדשים מיום שהודיע המבקש על חלוקת הבקשה או מיום שהורה הרשם לחלקה. (ב) דין הוראת הרשם כאמור בתקנת-משנה (א) כדין הודעה לפי תקנה 41 והתקנות הדנות בענין זה יחולו. פרק ד' : קיבול הבקשה ופרסומה 52. הודעה על קיבול קובלה הבקשה, לפי סעיף 17 לחוק, יודיע הרשם על כך למבקש וידרוש בהודעה כי תשולם אגרת הפרסום לענין סעיף 26 לחוק. 53. תשלום אגרת פרסום לא שולמה אגרת הפרסום במועד הקבוע בתקנה 7(ב), ישלח הרשם למבקש הודעה נוספת, ואם לא שולמה אגרת הפרסום, בתוספת אגרה לארכה מהמועד שנועד לפרעונה עד למועד שבו שולמה האגרה למעשה, תוך חודש ימים מתאריך משלוח ההודעה הנוספת, יראו את המבקש כמי שזנח את בקשתו. 54. פטור מאגרת פרסום שילם מבקש בעת שהגיש את בקשתו את האגרה לפי פריט 1(ב) לתוספת השניה, לא יהא המבקש חייב בתשלום בעד פרסום בקשתו, והבקשה תפורסם מיד עם קיבולה. פרק ה' : החזרת מסמכים 55. השאלת מסמכים מבקש רשאי לבקש מרשם כי מסמכים שהגיש לענין דרישת דין-קדימה יישמרו אצלו והוא יעמידם לרשות הלשכה וכל אדם אחר מיד לכשתתקבל דרישה לכך, והרשם ייעתר לבקשה אם הוכח, להנחת-דעתו, כי יש בידי המבקש האפשרות לשמור כדבעי את המסמכים. 56. החזרת מסמכים סירב הרשם לבקשה או הוזנחה הבקשה על ידי המבקש לפני פרסומה לפי סעיף 26 לחוק, רשאי הרשם, אם חלפו ששה חדשים מיום הסירוב הסופי או ההזנחה, להחזיר למבקש את העתקי הפירוט ואת המסמכים שהוגשו לענין דרישת דין-קדימה. חלק רביעי: התנגדות למתן פטנט פרק א': הגשת כתבי טענות וראיות 57. הודעת התנגדות הודעה על התנגדות למתן פטנט תימסר לרשם לפי סעיף 30 לחוק בצירוף האגרה שנקבעה. 58. כתב טענות וראיות מטעם המתנגד (א) תוך חודש מיום ההודעה לפי תקנה 57 יגיש המתנגד לרשם את כתב-טענותיו, ובו יפרט את העילות להתנגדות, את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ואת הסעד המבוקש. (ב) המתנגד רשאי לצרף לכתב-טענותיו את ראיותיו. (ג) לא היה בדעת המתנגד להגיש ראיות, יודיע על כך בכתב-טענותיו. 59. כתב טענות וראיות מטעם המבקש (א) תוך שלושה חדשים מיום שהוגש כתב הטענות מטעם המתנגד לפי תקנה 58 יגיש המבקש לרשם את כתב-טענותיו שבתשובה. (ב) צורפו ראיות לכתב הטענות מטעם המתנגד כאמור בתקנה 58(ב) או הודיע המתנגד שלא יגיש ראיות, יגיש המבקש לרשם את ראיותיו יחד עם כתב-טענותיו. (ג) לא הגיש המבקש כתב-טענות כאמור בתקנת-משנה (א), או לא הגיש את ראיותיו עם כתב-טענותיו אם עליו לעשות כן לפי תקנת-משנה (ב), יראו כאילו הודה בעובדות שטען להן המתנגד והסכים למתן הסעד שהמתנגד ביקש. 60. ראיות מטעם המתנגד לא הגיש המתנגד ראיותיו כאמור בתקנה 58(ב) ולא מסר הודעה לפי תקנה 58(ג), רשאי הוא להגיש לרשם את ראיותיו תוך שלושה חדשים מיום שהוגש לרשם כתב-טענות מטעם המבקש כאמור בתקנה 59(א); לא עשה כן, יראו כאילו הודה בעובדות שטען להן המבקש, והרשם יחליט בהתאם לכך. 61. ראיות מטעם המבקש הוגשו ראיות מטעם המתנגד כאמור בתקנה 60, רשאי המבקש, תוך שלושה חדשים מיום הגשתן, להגיש לרשם את ראיותיו. 62. ראיות בתשובה מטעם המתנגד המתנגד רשאי, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשו הראיות מטעם המבקש כאמור בתקנה 59(ב) או תקנה 61, להגיש לרשם ראיות בתשובה, המתייחסות לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי המבקש בראיותיו או שהתעוררו לראשונה באותן ראיות. 63. סיום הראיות לא יוגשו ראיות נוספות מטעם המתנגד או המבקש אלא ברשותו של הרשם. 64. תרגום של מסמכים שבראיות היה מסמך שהוגש בחומר הראיות ערוך בשפה שאינה שפה רשמית, יצורף אליו תרגומו, מאומת, להנחת-דעתו של הרשם, לשפה רשמית, זולת אם הורה הרשם אחרת. פרק ב' : בירור התנגדות בפני הרשם 65. קביעת מועד לשמיעת טענות הצדדים (א) הוגשו כתבי הטענות והראיות, או, אם לא הוגשו ראיות חלפה התקופה המותרת להגשתן, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיעם על המועד שקבע לפחות חודש מראש, אם לא הסכימו הצדדים על מועד מוקדם יותר. (ב) צד הרוצה להתייצב יודיע על כך לרשם בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע, ורשאי הרשם לסרב לשמוע טענותיו של צד שלא הודיע כאמור. 66. חומר שלא הוזכר קודם לכך (א) בעת השמיעה רשאי צד מן הצדדים להסתמך על חומר שלא הוזכר קודם לכן בכתבי הטענות או בחומר הראיות, ובלבד שהודיע על כך לרשם לפחות עשרה ימים מראש וצירף להודעתו פרטים על אודות החומר האמור. (ב) לא נמצא חומר כאמור בתקנת-משנה (א) בספריית הלשכה, יומצא לרשם החומר או ספר שבו הוא כלול, ובלבד שאם היה זה חומר הכלול בספר ועומד בפני עצמו די להמציא העתק או חומר. 67. אי התייצבות להשמעת טענות ביום שנקבע לשמיעת טענות הצדדים ינהגו כך: (1) לא הודיע איש מבעלי-הדין שיתייצב ואכן לא התייצבו, יחליט הרשם על פי החומר שלפניו; (2) לא התייצב אחד מבעלי-הדין ישמע הרשם את בעל-הדין האחר, ובלבד שאם ראה הרשם כי בעל-דין שלא התייצב זנח את ענינו, ידחה את בקשתו; (3) היה לרשם יסוד סביר להניח כי לא נמסרה הודעה לאחד הצדדים, או שנמנע ממנו להופיע בפניו בשל נסיבות מיוחדות ידחה את הבירור למועד אחר. 68. סדר שמיעת טענות הצדדים (א) לא הודה המבקש בעבודות שטען להן המתנגד, יפתח המתנגד בהרצאת פרשתו ולאחר מכן ירצה המבקש את פרשתו. (ב) הודה המבקש בעובדות שטען להן המתנגד, אך הביא טענות שכנגד, יפתח הוא בהרצאת פרשתו ולאחר מכן ירצה המתנגד את פרשתו. (ג) הרשם יתיר למי שפתח בהרצאת פרשתו להשיב בקצרה על טענות בעל-דינו, ולא יעלה אותו בעל-דין באותו שלב טענות חדשות אלא ברשות הרשם; העלה טענות כאמור, יתיר הרשם לבעל-הדין שכנגד להשיב עליהן. (ד) סיימו בעלי-הדין את טענותיהם, רשאי הרשם להורות להם בצו לסכם את טענותיהם בכתב על הפרשה כולה או על שאלה מסויימת שיקבע; צו כאמור יקבע את סדרי הטענות וכל יתר הדברים הטעונים, לדעתו, הסדר לרגל מתן הצו. (ה) דינו של בעל-דין שלא הגיש את סיכום טענותיו בהתאם לצו לפי תקנת משנה (ד) כדין בעל-דין שלא התייצב במועד שנקבע לשמיעת טענות הצדדים, זולת אם הורה הרשם הוראה אחרת. 69. חקירת מצהירים (א) רצה בעל-דין לחקור את המצהיר חקירה שכנגד, יודיע על כך לרשם לא יאוחר מחמישה-עשר יום לפני המועד שנקבע להשמעת טענות הצדדים, ובהודעתו ידרוש את התייצבות המצהיר במועד האמור; היה המצהיר תושב-חוץ, תוגש ההודעה לא יאוחר מחודש לפני המועד האמור. (ב) בעל-דין הטוען כי לא קיים טעם סביר להרשות חקירתו של מצהיר פלוני שנדרשה התייצבותו לפי תקנת משנה (א), יודיע על כך לרשם לא יאוחר משבעה ימים מיום שנמסר לו העתק דרישתו של הצד שכנגד והרשם ישמע את טענותיו במועד שנקבע לשמיעת טענות הצדדים, אם לא קבע לכך הרשם מועד מוקדם יותר נוכח דחיפות הענין. (ג) דחה הרשם את טענות בעל-הדין שהושמעו לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב אותו מצהיר במועד הבירור, ידחה הרשם את המשך שמיעת טענות הצדדים זולת אם קיים נימוק סביר שלא לעשות כן. (ד) התייצבו המצהירים, ייחקרו עדיו של מי שפתח בהרצאת פרשתו תחילה ולאחר מכן עדי הצד שכנגד, זולת אם ראה הרשם טעם סביר לנהוג אחרת. (ה) אם לא ניתנה הודעה לפי תקנת-משנה (ב) ולא התייצב המצהיר בהתאם להודעה לפי תקנת-משנה (א), לא ישמש תצהירו כראיה אלא אם שוכנע הרשם כי קבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק. (ו) הרשם רשאי בכל עת לדרוש, מיזמתו הוא, התייצבותו של מצהיר פלוני לשם חקירה. 70. רישום פרוטוקול (א) בכל הליך על ריב לפני הרשם יירשם פרוטוקול, ביד הרשם, ביד רושם שקבע הרשם, במכשירי-הקלטה או באמצעים מיכניים אחרים. (ב) כתבי הטענות וכל מסמך הנוגע להליך יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו. 71. תיקון הפרוטוקול הרשם רשאי, לפי בקשת בעל-דין ולאחר שנתן הזדמנות לבעלי-הדין האחרים להשמיע דבריהם, לתקן כל רישום בפרוטוקול, בין לפני מתן ההחלטה ובין לאחריה. 72. החלטת הרשם (א) כתום הדיון, או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן הרשם את החלטתו, אולם - (1) רשאי הרשם בכל שלב משלבי הדיון להוציא החלטתו באחת הבקשות לסעד, אם נראה לו שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לענין אותה בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה; (2) רשאי הרשם, אם ראה לנכון לעשות כן, להוציא החלטת-ביניים שבה יכריע בשאלות שבמחלוקת או יתן אפשרות לתקן את הבקשה והפירוט או לנהוג בהם בכל דרך אחרת. (ב) החלטת הרשם תכיל הרצאה תמציתית של הענין, את ממצאי הרשם לגבי העובדות המהותיות, את השאלות שעמדו להכרעה ואת ההחלטה ונימוקיה. (ג) החלטת הרשם תהיה בכתב וחתומה על ידיו. 73. מסירת ההחלטה לצדדים ההחלטה תימסר על ידי הרשם לצדדים, ותאריך ההחלטה יהיה התאריך שבו נמסרה על ידיו. 74. אי מתן פטנט בשל חומר שנתגלה אגב התנגדות שבוטלה (א) ראה הרשם מקום להשתמש לגבי בקשה פלונית בסמכותו לפי סעיף 34 לחוק, יודיע על כך למבקש בכתב מנומק. (ב) המבקש רשאי תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו הודעה כאמור להשיב עליה ולהראות טעם בכתב מנומק מדוע לא ישתמש הרשם בסמכותו; לא השיב המבקש - לא יינתן הפטנט. (ג) השיב המבקש על הודעת הרשם, יתן לו הרשם הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו. 75. הודעה על ערעור הוגש ערעור על החלטת הרשם בהליך לפי פרק זה, יודיע המערער על כך לרשם בעת הגשת הודעת הערעור לבית המשפט. חלק חמישי : מתן הפטנט פרק א' : תעודת הפטנט 76. תעודת פטנט תעודת-פטנט תהיה ערוכה בטופס מס' 3 שבתוספת הראשונה וחתומה ביד הרשם או בחותמתו ותימסר לאחר רישום מתן הפטנט בפנקס למי שרשום בו אותה שעה כבעל האמצאה. 77. העתק תעודה בעל-פטנט רשאי לבקש בכתב העתק תעודת-פטנט והוא יימסר לו לאחר שתשולם האגרה שנקבעה; בהעתק יצויין דבר היותו כזה. פרק ב' : דרישה לציון שם הממציא 78. דרישה לציון שם הממציא (תיקון: תשמ''ו) דרישה לציון שם הממציא לפי סעיף 39 לחוק תוגש ללשכה בכתב חתום על ידי המבקש. 79. היכן יצויין שם הממציא שם הממציא יצויין בפנקס ובפירוט הוא יצויין גם בתעודת הפטנט אם הוגשה הדרישה עד תום חודש מיום פרסום הקיבול. 80. הודעת הרשם נדרש ציון שם הממציא וחייב הרשם במתן הודעה לבעל האמצאה או לבעל הפטנט או לכל אדם אחר כאמור בסעיף 40 לחוק, ימציא להם הרשם הודעה כאמור סמוך ככל האפשר לאחר שהוגשה לו הדרישה. 81. התנגדות לציון שם הממציא הרוצה להתנגד לדרישה שנמסרה לו הודעה עליה לפי תקנה 80 יודיע על כך לרשם תוך חודש ימים מיום שנמסרה לו ההודעה. 82. סדרי הדין בהתנגדות לציון שם הממציא מסירת הודעה לפי תקנה 81, דינה כדין הגשת התנגדות, ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי-הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה; לענין זה יראו כל מי שמסר הודעה לפי תקנה 81 כמתנגד ואת דורש ציון השם כמבקש, ומי שנמסרה לו הודעה לפי תקנה 80 ולא התנגד יצורף להליכים כמשיב, זולת אם ביקש להשתחרר מכך. 83. הודעה על אי היזקקות לבקשה ראה הרשם, בכל עת לאחר שהוגשו לו כתבי-טענות כאמור בתקנה 82, כי ראוי לדון בדרישה לציון שם הממציא כבבקשה שעילתה כאמור בסעיפים 31(3) או 73 לחוק, יודיע על כך לצדדים בכתב מנומק. 84. הסבת תהליכים מסר הרשם הודעה כאמור בתקנה 83, רשאי הדורש ציון שם הממציא לבקש, תוך חודש מיום ההודעה, כי יראו את בקשתו כהודעת התנגדות למתן פטנט או כבקשת ביטול, לפי הענין, וסדרי הדין שנקבעו לכך יחולו; לבקשה תצורף האגרה שנקבעה. חלק ששי : תשלום אגרות-חידוש פרק א' : אגרת-חידוש 85. אגרת חידוש (תיקון: תשמ''ו) (א) אגרות החידוש שיש לשלמן לפי סעיף 56 לחוק כדי שיהא פטנט בר-תוקף הם באישור ועדת הכספים של הכנסת בשיעורים הקבועים בתוספת השניה וישולמו במועדים הקבועים. (ב) מי ששילם, במועד בו הוא חייב לשלם את אגרת-החידוש הראשונה, את האגרה לפי פריט 6(6) לתוספת השניה, לא יהא חייב בתשלום אגרת-חידוש נוספת כל שהיא ורואים אותו כאילו שילם כדין ובמועד את כל אגרות החידוש שהוא חייב בהן. 86. תזכורת לתשלום הרשם ישלח הודעה לבעל הפטנט על כל מועד שבו עליו לשלם אגרות-חידוש לא יאוחר משלושה חדשים לפני אותו מועד. 87. תשלום האגרה (א) כל אגרת-חידוש תשולם לא מוקדם מחודש לפני המועד הקבוע לתשלומה. (ב) דבר התשלום של כל אגרת-חידוש יירשם בפנקס ולבעל הפטנט יינתן אישור על כך. (ג) מי שמשלם אגרת-חידוש כאמור בסעיף 57 לחוק לאחר המועד שהוא היה חייב לשלמה בהתאם לתקנה 85 והתוספת השניה, ישלם, בנוסף לאגרת החידוש, בעד כל חודש שבו איחר בתשלום האגרה או כל חלק ממנו, את האגרה שנקבעה בתוספת האמורה בעד בקשת ארכה לתקופה של חודש. 88. פקיעת הפטנט לא שולמה אגרת-חידוש עם תום הארכה האמורה בסעיף 57 לחוק, יירשם בפנקס כי תוקף הפטנט פקע. פרק ב' : החזר תקפו של פטנט 89. בקשת החזר תוקף בקשה לרשם להחזר תקפו של פטנט תהא בכתב ויפורטו בה העובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו; והיא תהא נתמכת בתצהיר ותצורף אליה האגרה שנקבעה. 90. סירוב הבקשה (א) לא שוכנע הרשם כי יש לקבל את הבקשה להחזר תקפו של פטנט, יודיע על כך למבקש, ורשאי המבקש, תוך חודש ממתן ההודעה, לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם. (ב) לא ביקש המבקש להשמיע טענותיו יראו אותו כאילו זנח את בקשתו. 91. קיבול בקשה להחזר תוקף (א) קיבל הרשם את הבקשה להחזר תקפו של פטנט - בין לאחר עיון בה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש - יודיע על כך למבקש, והמבקש ישלם תוך חודש ממתן ההודעה את כל אגרות החידוש שלא שולמו וכן את אגרת הפרסום שנקבעה. (ב) לא שילם המבקש כאמור בתקנת-משנה (א) יראו אותו כאילו זנח את בקשתו. 92. הודעת התנגדות להחזר תוקף רצה אדם להתנגד לבקשת החזר התוקף, יודיע על כך בכתב, יפרט בהודעתו את עילות ההתנגדות ויצרף להודעה את האגרה שנקבעה. 93. סדרי הדין בהתנגדות להחזרת תוקף מסירת הודעה לפי תקנה 92, דינה כדין הגשת התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה; ולענין זה יראו כל מי שמסר הודעה לפי תקנה 92 כמתנגד, ואת בעל הפטנט וכן כל בעל רשיון ייחודי בו - כמבקש. 94. רישום בפנקס ומתן תעודה ציווה הרשם להחזיר תקפו של פטנט, יירשם הדבר בפנקס ולבעל הפטנט תינתן תעודה על כך. חלק שביעי : תיקון הפטנט פרק א' : בקשת רשות לתקן פטנט 95. בקשת רשות לתיקון (א) בקשת רשות לתקן פירוט פטנט תוגש לרשם, בצירוף האגרה שנקבעה, ויפורטו בה התיקון המבוקש ויעודו. (ב) לבקשה יצורפו שני עתקים של דפי הפירוט או השרטוטים שבהם נתבקש התיקון, והתיקון המבוקש מצויין בה, בצורה ברורה ובמובחן מהגירסה שהיתה קיימת קודם לכן; צורתם של העתקים תהיה כנדרש בחלק השני לתקנות אלה לגבי הפירוט וצורתו. (ג) בעל הפטנט יצרף לבקשתו לתקן תצהיר כי אין הליך תלוי ועומד אותה שעה בשל הפרת הפטנט או ביטולו, ואם תלוי ועומד הליך כזה - רשות של בית המשפט לרשם לדון בבקשה. 96. שמיעת טענות מבקש התיקון (א) הרשם יבחן את התיקון המוצע ואם לא שוכנע כי יש להרשות את התיקון, או ראה שיש להתנות תנאים למתן הרשות, יודיע על כך למבקש. (ב) תוך חדשיים מיום שנמסרה לו הודעה לפי תקנת-משנה (א) רשאי המבקש לחזור ולתקן את הפירוט או לדרוש להשמיע טענותיו בפני הרשם; לא תיקן ולא דרש כאמור, יראו כאילו זנח את בקשתו או הסכים לתנאים שקבע הרשם, לפי הענין. (ג) ביקש מבקש התיקון להשמיע טענותיו, יגיש לרשם יחד עם הודעתו את סיכום טענותיו בכתב, והרשם יקבע מועד לשמיעת הטענות ויודיע על כך למבקש. 97. פרסום התיקון (א) הרשה הרשם לתקן את הפירוט - בין אם לאחר עיון בבקשה בלבד ובין לאחר שמיעת טענות המבקש - יודיע על כך למבקש; נמסרה הודעה כאמור, ישלחם המבקש תוך חודש ימים ממתן ההודעה את אגרת הפרסום שנקבעה, וימסור לרשם, אם הורשה התיקון בדרך אחרת מאשר נתבקש, שני עתקים של דפי הפירוט או השרטוטים שבהם הורשה התיקון, והתיקון שהורשה מצויין בהם בצורה ברורה ובמובחן מן הגירסה הקיימת. (ב) לא שולמה האגרה כאמור בתקנת-משנה (א) או לא נמסרו העתקים או נמסרו עתקים שאינם תקינים לפי הנדרש בחלק השני לתקנות אלה, יראו כאילו זנח המבקש את בקשתו. 98. הודעת התנגדות רצה אדם להתנגד לתיקון, יודיע על כך לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה, ויפרט בהודעתו את עילות ההתנגדות. 99. סדרי הדין בהתנגדות לרשות לתקן פירוט מסירת הודעה לפי תקנה 98, דינה כדין הגשת התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה, ולענין זה יראו כל מי שמסר הודעת-התנגדות לפי תקנה 98 כמתנגד ואת בעל הפטנט וכן בעל רשיון ייחודי בו, כמבקש. 100. הגשת פירוט חדש (א) הרשם רשאי לדרוש ממי שהורשה לתקן לפי הוראות פרק זה שיגיש את פירוט הפטנט בשני עתקים כשהתיקון שהורשה מצויין בהם, בצורה ברורה ובמובחן מהגירסה שהיתה קיימת קודם לכן; על פירוט שיוגש כאמור למלא אחר דרישות החלק השני לתקנות אלה לגבי הפירוט וצורתו. (ב) נדרש בעל הפטנט להגיש פירוט חדש כאמור בתקנת-משנה (א), לא ירשום הרשם את דבר התיקון בפנקס כל עוד לא הוגש הפירוט. 101. תיקון פירוט לאחר קיבול הוראות פרק זה יחולו גם על בקשה לתקן פירוט של פטנט לאחר קיבול הבקשה אך לפני הענקת הפטנט, ואם הוגשה בקשה כאמור - יינתן הפטנט על האמצאה כפי שתוארה ונתבעה בפירוט המתוקן, אך לא לפני גמר ההליכים בקשר לתיקון. 102. תיקון הפירוט בהליכי התנגדות (א) הוגשה בקשה למתן רשות לתקן לאחר קיבול הבקשה אך לפני מתן הפטנט והוגשה לאחר מכן התנגדות למתן הפטנט, או שהוגשה בקשה כאמור בעוד הליכי ההתנגדות תלויים ועומדים, ימסור המבקש את העתק בקשתו למתנגד תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לו הודעת ההתנגדות. (ב) הסכים המתנגד לתיקון המבוקש, יעכב הרשם את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד שיתוקן הפירוט בדרך הקבועה בפרק זה. (ג) המתנגד רשאי, תוך חדשיים מיום שנמסר לו העתק הבקשה כאמור בתקנת-משנה (א) או תוך המועד שבו עליו להגיש ראיות כאמור בתקנה 60 אם עדיין לא הגיש ראיות, לפי המועד המאוחר יותר, להודיע על התנגדות למתן הרשות לתקן את הפירוט, ויצרף להודעתו את כתב-טענותיו ואת ראיותיו לענין זה; הרשם ידון בהתנגדות למתן הרשות לתקן במעמד בעלי-הדין בהתנגדות למתן הפטנט. (ד) קיבל הרשם את הבקשה לתקן, יעכב את המשך הליכי ההתנגדות למתן הפטנט עד גמר הליכי התיקון ולפי תקנות 95 עד 97, ויראו את ההתנגדות כאילו הוגשה לגבי הפירוט כפי שתוקן. (ה) הוגשה התנגדות למתן רשות לתקן בעוד הליכי התנגדות למתן הפטנט תלויים ועומדים, ידון הרשם בהתנגדויות כולן כאחת זולת אם ביקשו בעלי-הדין כי ינהג בדרך אחרת והרשם נוכח כי סביר לעשות כן. (ו) תקנה זו לא תחול אם הסכימו הצדדים כי הבקשה לתקן תידון לאחר ההחלטה בהתנגדות והרשם ראה כי לכאורה יש להתיר את התיקון, ואם הוסכם כך - (1) ידון הרשם בהתנגדות כאילו נתקבל התיקון; (2) יפרסם הרשם ברשומות את דבר הבקשה לתקן לאחר ההחלטה בהתנגדות. חלק שמיני : ביטול פטנט פרק א' : הליכי-ביטול 103. בקשת ביטול (א) בקשה לבטל פטנט תוגש לרשם בכתב ויפורטו בה העילות והעובדות שעליהן סומך המבקש את בקשתו, ויצורפו אליה ראיותיו. (ב) בעת הגשת הבקשה ישלם מבקש הביטול אגרה בשיעור כפל האגרה שיש לשלם בעת הגשת הליך על ריב. 104. הודעה על הליכים (א) הוגשה בקשה לביטול פטנט והיה תלוי ועומד אותה שעה בבית המשפט הליך בשל הפרת הפטנט או לביטולו והיה מבקש הביטול בעל-דין באותו הליך, יודיע על כך בבקשתו לרשם לבטל את הפטנט, והוא רשאי לצרף את ראיותיו תוך חדשיים מיום ההודעה; לא היה מבקש הביטול צד בהליך יודיע על כך בעל הפטנט ויגיש את טענותיו בכתב רק לאחר שבית המשפט נתן רשות לרשם לדון בבקשה. (ב) בהודעה על קיום ההליכים כאמור יציין מגיש ההודעה את הצדדים להליך בבית המשפט. (ג) כל מי שהוא צד להליכים בבית המשפט ולא הצטרף למבקש הביטול של הפטנט, יראו אותו כמשיב לענין ההליכים בבקשת הביטול. (ד) נמסרה הודעה על קיום הליכים כאמור על ידי מבקש הביטול, לא ימסור בעל הפטנט כתבי-טענותיו אלא חדשיים מיום שמסר המבקש רשות מבית המשפט לרשם לדון בענין. 105. תשובת בעל הפטנט (א) בעל הפטנט ימציא לרשם, תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה לביטול הפטנט, את כתב-טענותיו ויצרף לו את ראיותיו. (ב) לא הגיש בעל הפטנט כתב-טענות במועד האמור בתקנת-משנה (א), יראו כאילו הודה בטענות מבקש הביטול, זולת אם באותה עת תלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרט הפטנט או ביטולו ובעל הפטנט הודיע על כך לרשם ובית המשפט לא נתן רשות לרשם לדון בבקשה. 106. ראיות בתשובה הוגשו ראיות על ידי בעל הפטנט כאמור בתקנה 105, רשאי מבקש ביטול הפטנט להגיש, תוך חדשיים מיום שנמסרו הראיות לרשם, ראיות בתשובה המתייחסות לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי בעל הפטנט בראיותיו או שהתעוררו לראשונה באותן ראיות. 107. סדרי הדין בבקשת ביטול הגשת כתבי טענות וראיות לפי תקנות 103 עד 106, דינה כדין הגשת כתבי טענות וראיות בהליכי-התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את מבקש הביטול כמתנגד ואת בעל הפטנט כמבקש. 108. בקשה לתיקון אגב הליכי ביטול היתה בקשה לתקן פירוט של פטנט תלויה ועומדת בשעה שהוגשה בקשה לבטל את הפטנט, או שהוגשה בקשה לתקן את הפירוט של פטנט בשעה שבקשה לבטל את הפטנט תלויה ועומדת, יחולו סדרי הדין הקבועים בתקנה 102, בשינויים המחוייבים. פרק ב' : מתן תוקף לפטנט מוסף 109. בקשה למתן תוקף עצמאי לפטנט מוסף ראה בעל פטנט שבוטל על פי הוראות סימן ד' לפרק ד' לחוק או סימן ב' לפרק ז' לחוק להשתמש בזכותו לפי סעיף 48 לחוק יגיש בקשתו על כך לרשם לא יאוחר מחדשיים מיום שבוטל סופית הפטנט העיקרי. 110. איחור בתשלום אגרת חידוש לא שילם בעל הפטנט את אגרות החידוש החלות לגבי הפטנט העיקרי, בתקופה שבה היה הוא רשאי להגיש בקשה לפי תקנה 109, רשאי הוא לשלם את אגרת החידוש לא יאוחר מתום התקופה האמורה. 111. פטנטים מוספים שאינם מהווים שכלול או שינוי זה לעומת זה ראה הרשם כי יש להחיל את הוראת סעיף 48(ב)(2) לחוק לגבי שני פטנטים מוספים או יותר, שהפטנט העיקרי לגביהם בוטל, יודיע הרשם על כך לבעל הפטנטים והוא רשאי לבקש, תוך חודש ימים מתאריך ההודעה, להשמיע את טענותיו בפני הרשם, ולא תחול חובת תשלום אגרה על כל פטנט מוסף אלא לאחר שהוחלט סופית בענין. חלק תשיעי: רשיונות-כפיה פרק א' : הודעה בדבר ניצול אמצאה 112. בקשה לדרוש הודעה (תיקון: תשמ''ו) (א) בקשה לדרוש הודעה בדבר ניצול אמצאה לפי סעיף 118 לחוק תוגש לרשם בשני עותקים בטופס מס' 3 שבתוספת השניה. (ב) בבקשה יפורטו ענינו של המבקש בבקשה ועובדות המצביעות על היותו לכאורה זכאי לקבלת רשיון-כפיה. 113. דרישת ההודעה בדרישת הרשם למסור בהודעה על דבר ניצול האמצאה יידרש בעל הפטנט להשיב על אלה: (1) האם מנוצלת האמצאה בישראל בדרך ייצור או בדרך אחרת; (2) האם היקף הייצור עונה, לדעת בעל הפטנט, על דרישות הציבור בישראל; (3) מקור הייצור; ויצורף אליה עותק הבקשה לדרישת ההודעה כאמור בתקנה 112. 114. הודעת בעל הפטנט בעל הפטנט המוסר הודעה בתשובה על דרישה כאמור בתקנה 113 רשאי לצרף אליה מסמכים וחומר-ראיות לתמיכתה. 115. מסירת הודעה למבקש נתקבלה הודעת בעל הפטנט יודיע הרשם על כך למבקש, וכן יודיע לו את פרטי תכנה במידה שהם מתייחסים לשאלה האם קיים ניצול לרעה של המונופולין, ולא יודיע לו פרטים שהם, לדעת הרשם, בגדר סודות מסחריים. 116. סייג לחומר הראיות בבואו לדון בבקשה למתן רשיון-כפיה לא ישתמש הרשם כבחומר-ראיה בכל חומר שהוגש לו לפי פרק זה זולת ההודעה שנמסרה לפי תקנה 115. פרק ב' : בקשה לרשיון-כפיה 117. בקשת רשיון כפיה (א) בקשה לרשיון-כפיה תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה ואגרת-פרסום ויפורטו בה העילה למתן הרשיון, הגורמים שיש בהם להצדיק את הענקתו והעובדות המראות כי המבקש זכאי לקבלו; לבקשה יצורפו ראיות לביסוס הבקשה ועל יכלתו של המבקש לנצל את האמצאה והיקף הייצור האפשרי. (ב) לענין מסירת עתקי הבקשה לפי תקנה 15 יראו כבעלי-דין את בעל הפטנט וכל בעל רשיון הרשום בפנקס. 118. פרסום הבקשה משפורסם דבר הגשת הבקשה ברשומות כאמור בסעיף 124(א) לחוק, יהיו הבקשה וכל חומר שצורף אליה פתוחים לעיון, ובלבד שתשולם האגרה שנקבעה לכך. 119. הודעת הצטרפות (א) רצה אדם להצטרף להליך כמבקש או כמשיב (להלן - המצטרף), יגיש לרשם, תוך חדשיים מיום הפרסום כאמור בתקנה 118, הודעה, בצירוף האגרה שנקבעה, ויפרט בה את ענינו ואת הסעד שהוא מבקש או שהוא תומך בבקשה לתתו. (ב) על מסירת הודעה לפי תקנת-משנה (א) יחולו הוראות תקנה 15. (ג) הצדדים ימסרו לכל מצטרף תוך חודש מיום שנמסר להם עותק ההודעה לפי תקנת-משנה (א), את עתקי כל המסמכים שהוגשו לרשם על ידם עד לאותו יום, ומכאן ואילך יראו את המצטרף כבעל-דין לכל דבר וענין. (ד) מי שהגיש הודעת-הצטרפות רשאי להגיש לרשם את ראיותיו תוך חדשיים מיום שהגיש את הודעתו. 120. המשך הליכים (א) בעל הפטנט ימציא לרשם, תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה לרשיון-כפיה, את כתב טענותיו ויצרף לו את ראיותיו. (ב) לא הגיש בעל הפטנט כתב-טענות במועד האמור בתקנת-משנה (א), יראו כאילו הסכים למתן רשיון-הכפיה. (ג) על המשך ההליכים לפי פרק זה יחולו סדרי הדין הקבועים לענין בירור התנגדות לפני הרשם בפרק ב' לחלק הרביעי שבתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את מבקש רשיון-הכפיה כמתנגד ואת בעל הפטנט כמבקש. פרק ג' : עיון מחדש בהחלטה למתן רשיון-כפיה 121. בקשת עיון מחדש בקשה לעיון מחדש ברשיון-כפיה שניתן תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה לבקשת רשיון-כפיה, ובעל הפטנט יפרט בכתב-טענותיו את העובדות עליהן הוא סומך את בקשתו ויצרף את הראיות לביסוסן. 122. תשובת בעל הרשיון (א) בעל הרשיון רשאי להגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשו המסמכים כאמור בתקנה 121, את כתב טענותיו וראיותיו לביסוס התנגדותו לבקשה. (ב) לא הגיש בעל הרשיון את המסמכים כאמור בתקנת-משנה (א) יראו כאילו הסכים לוותר על הרשיון שניתן לו או לשנותו בהתאם לבקשת בעל הפטנט. 123. המשך ההליכים (א) בהליך לפי פרק זה לא יוגשו ראיות נוספות מטעם צד מן הצדדים אלא ברשותו של הרשם. (ב) הוגשו כתבי הטענות והראיות, או שהגיש בעל הרשיון כתב-טענות בלבד וחלפה התקופה האמורה בתקנה 122(א), יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיע עליו לפחות חודש ימים מראש. (ג) על המשך ההליכים לפי פרק זה יחולו סדרי הדין הקבועים לענין בירור התנגדות לפני הרשם בפרק ב' לחלק הרביעי שבתקנות אלה, ויראו לענין אותם הליכים את בעל הפטנט כמתנגד ואת בעל הרשיון כמבקש. חלק עשירי : עורכי-פטנטים פרק א' : בחינות 124. מועדי בחינות (א) בחינות למבקשים להירשם כעורכי-פטנטים יערכו שלוש פעמים בשנה. (ב) הרשם יקבע את המועד המדוייק לעריכת הבחינות ויודיע ברשומות על כך לפחות חדשיים לפני התאריך שנקבע. 125. קביעת בוחנים הודיע הרשם על מועד בחינה יקבע המנהל הכללי של משרד המשפטים את הבוחנים שבחר מתוך הרשימה ואת המקצועות שבהם יבחנו ויודיע על כך לרשם. 126. בקשה להיבחן (א) המבקש להיבחן במועד פלוני יודיע על כך לרשם לא יאוחר מחודש לפני אותו מועד, יציין בהודעתו את הנושאים שירצה להיבחן בהם ויצרף להודעתו את אגרת הבחינה. (ב) לענין הבחינה בשפות יודיע המבקש באילו שתי שפות בנוסף לשפה העברית הוא מבקש להיבחן. 127. אישור בחינה הרשם יאשר קבלתה של ההודעה ויודיע לנבחן על מקום הבחינה. 128. חומר הבחינה בדינים הבחינה תיערך בעל-פה בנושאים הבאים: (1) דיני הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בישראל; (2) עיקרי דיני זכות היוצרים בישראל; (3) עיקרי הדינים המהותיים של הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בארצות התעשייתיות; (4) עיקרי הדינים הבין-לאומיים בשטח ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי; (5) דיני ראיות במידה הדרושה לניהול הליכים בפני הרשם. 129. בחינה בשפות (תיקון: תשמ''א) הבחינה בשפות תהיה בכתב ותכלול - (1) כתיבת תיאור טכני בהתאם לפרטים שיימסרו לנבחן, בשפה העברית וכן בשתיים מהשפות אנגלית, צרפתית, רוסית, גרמנית וספרדית לפי בחירת הנבחן; (2) תרגום לעברית של שני תיאורים טכניים הערוכים בשתיים מן השפות האמורות בפיסקה (1), לפי בחירת הנבחן; (3) תרגום של מכתב הערוך בעברית והכולל מתן הוראות בדבר הליכים בעניני ההגנה על הקנין הרוחני והתעשייתי בארץ זרה לשתיים מהשפות האמורות, לפי בחירת הנבחן. 130. עריכת פירוט הנבחן יידרש לערוך בשפה רשמית לפי בחירתו פירוט המתאר אמצאה עליה יתנו לו בכתב הסברים ופרטים, ועל הפירוט למלא אחר דרישות החוק והתקנות בקשר לתכנו ולצורתו. 131. תוצאות הבחינה (א) מיד עם סיום הבחינה בעל-פה יקבעו הבוחנים את מסקנותיהם ויגישו אותם לרשם. (ב) הבחינות בכתב ייבדקו על ידי הבוחנים ותוצאות הבדיקה יימסרו לרשם. (ג) הרשם יודיע לנבחן בכתב על תוצאות הבחינות. (ד) נכשל אדם בבחינה, בכולה או במקצתה, רשאי הוא לבקש להיבחן שנית בה או בחלק שבו נכשל, כתום ששה חדשים לפחות מיום הבחינה. פרק ב': פטורים מבחינות 132. פטור מבחינה בדיני חוץ יהיה פטור מחובת בחינה בנושאים הנוגעים לדיני-חוץ מי שמוצאו מחוץ-לארץ ושהיה מורשה לעסוק בעריכת פטנטים לפי דיני ארץ-מוצאו, אם לפי דיניה נחוץ היה להראות ידיעה באותם דינים לצורך קבלת אותה הרשאה. 133. פטור מבחינה בשפה העברית יהיה פטור מחובת בחינה בשפה העברית מי שסיים חוק-לימודיו בארץ בבית-ספר תיכון או במוסד להשכלה גבוהה בישראל, או מי שלמד בחוץ לארץ בבית-ספר תיכון ששפת ההוראה בו, בחלק ניכר, עברית. 134. פטור מבחינה בשפה זרה יהיה פטור מחובת בחינה באחת מן השפות הזרות מי שסיים חוק-לימודיו בבית-ספר תיכון או במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ אם לימודיו נערכו שם באותה שפה זרה, או מי שלמד אותה שפה זרה בהיקף נרחב בלימודים סדירים בבית-ספר או במוסד להשכלה גבוהה, וניתנה לו תעודה על כך. 135. הוכחת ידיעות בדרך אחרת רצה אדם להוכיח כי יש לו הידיעות הדרושות, כאמור בסעיף 143(ג) לחוק, בחלקן או במלואן, כיוון שרכש אותן במוסד להשכלה גבוהה או במוסד אחר בלימודים סדירים וניתנה לו תעודה על כך, רשאי להגיש בקשה לשר המשפטים ויצרף לה את המסמכים התומכים בבקשתו. פרק ג' : התמחות 136. התמחות (א) להוכחת התמחות תשמש תעודה מאת המאמן ובה יפורטו סוג העבודה שבה הועסק המתמחה, מספר שעות העבודה בשבוע, והעבודה הנוספת שעבד המתמחה בתקופת התמחותו - אם היתה כזו; הרשם רשאי לדרוש מהמתמחה להראות חמש דוגמאות משטחים שונים של עבודה של עורך-פטנטים, שביצע בתקופת ההתמחות תחת השגחת מאמנו ולפי הוראותיו. (ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על מי שהתמחה בלשכת-פטנטים. 137. קיצור תקופת התמחות תקופת ההתמחות תקוצר בשלושה חדשים לכל שנה שבה עבד המבקש בחוץ-לארץ במשרד עורך-פטנטים או במחלקת-פטנטים של מפעל תעשייתי, ובלבד שהתקופה המקוצרת הכוללת לא תעלה על שמונה-עשר חודש. פרק ד' : רישום בפנקס עורכי הפטנטים 138. בקשת הרישום המבקש להירשם בפנקס עורכי הפטנטים יגיש בקשתו לרשם ויצרף לה את המסמכים המעידים שנתקיימו בו כל התנאים האמורים בסעיף 142 לחוק. 139. הודעה על כשירות לרישום מצא הרשם כי נתקיימו במבקש כל התנאים שעליו למלא, יודיע על כך למבקש. 140. אגרת פרסום מבקש שנמסרה לו הודעה לפי תקנה 139 ישלם את אגרת הפרסום שנקבעה ומששילם אותה יירשם שמו בפנקס ודבר הרישום יפורסם ברשומות. 141. פנקס עורכי הפטנטים הרשם ינהל פנקס שיירשמו בו שמותיהם של כל עורכי הפטנטים הרשומים בישראל, מעניהם, תאריכי רישומם ופרטים על חידוש הרישום או מחיקתו. 142. אגרות שנתיות (א) עורך-פטנטים הרשום בפנקס ישלם, לפני האחד בינואר שבכל שנה את האגרה השנתית שנקבעה. (ב) בעד פיגור בתשלום האגרה תשולם תוספת בשיעור של שליש האגרה השנתית לכל חודש שבו פיגרו בתשלום או חלק ממנו; עורך-פטנטים שלא שילם את האגרה שנה אחת, יימחק שמו מן הפנקס. 143. פרסום רשימת עורכי הפטנטים (א) חודש לאחר המועד לתשלום האגרה השנתית יפרסם הרשם ברשומות את שמותיהם של עורכי הפטנטים ששילמו את האגרה במועדה. (ב) עורך פטנטים ששילם את האגרה באיחור, יפורסם שמו לאחר שישלם את אגרת הפרסום שנקבעה. 144. רישום מחדש מי שנמחק שמו מן הפנקס לפי תקנה 142 יוכל לבקש להירשם מחדש לאחר שימלא את כל התנאים הדרושים לכך, ובלבד שלא יחוייב להיבחן מחדש כאמור בסעיף 143 לחוק. חלק אחד-עשר: הלשכה והרשם פרק א' : רישום בפנקס ותיקוני-מסמכים 145. פנקס הפטנטים אלה הפרטים שיירשמו בפנקס הפטנטים לענין כל פטנט: (1) השם, המען, ומען למסירת מסמכים בישראל של בעל הפטנט או בעל כל זכות בפטנט; (2) שם האמצאה, תאריך הבקשה, תאריך מתן הפטנט, ואם נדרש דין-קדימה - מדינת האיגוד שבה הוגשה בקשת החוץ, תאריך הגשתה ומספרה או סימן-זיהוי אחר שניתן לה על ידי הרשות שאליה הוגשה; (3) אגרות-חידוש ששולמו, תיקונים בפירוט הפטנט, פקיעת-תוקף, החזר-תוקף וביטול הפטנט; (4) מתן זכות-קנין מלאה או חלקית בפטנט או שיעבודה, ושמו ומענו של מי שהזכות ניתנה לו ותאריך הנתינה; לענין פיסקה זו, מתן זכות-קנין - הענקתה, העברתה או תסיבתה של כל זכות בפטנט או מתן-רשיון בו, בין ייחודי ובין לא-ייחודי; (5) כל פרט אחר שנתבקש הרשם לרשמו, אם, לדעתו, יש לציבור ענין בפרסומו. 146. רישום שינויים (א) בקשה לרשום שינוי-פרטים כאמור בתקנה 145(1) תוגש לרשם ויפורטו בה נימוקי הבקשה ויצורפו אליה ראיות לתמיכת הבקשה וכן האגרה שנקבעה, ורשאי הרשם לדרוש פרטים או ראיות נוספים, להנחת-דעתו, כי אכן יש לרשום את השינוי המבוקש. (ב) הוגשה הבקשה על ידי מי שאינו הבעל הרשום או בעל רשיון ייחודי ושלא מטעמם או בהסכמתם, ימציא להם המבקש עותק מבקשתו ומן המסמכים שצורפו אליה. (ג) לא הודיע מי שנמסר לו עותק מהבקשה לפי תקנת-משנה (ב) על התנגדותו לרישום תוך חודש מיום שנמסרו לו המסמכים כאמור בתקנת משנה (ב) ונוכח הרשם כי אותם מסמכים אכן נמסרו לו, יראו כאילו הסכים לבקשה. (ד) הודיע הבעל הרשום על התנגדותו לתיקון המבוקש יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים. 147. רישום זכות קנין (א) בקשה לרישום קבלת זכות-קנין תוגש לרשם בשני עתקים בצירוף המסמך שבו נעשתה ההעברה והאגרה שנקבעה, ותהא חתומה בידי מקבל ההעברה. (ב) הרשם ירשום את העברת הזכות אם נוכח כי אכן המסמכים תקינים והזכות הועברה. 148. קבלת נסחים ומסמכים בקשה לקבלת נסח מאושר מהפנקס תוגש בכתב ותצורף אליה האגרה שנקבעה. 149. תיקון רשומות ומסמכים (א) בקשה לתיקון כל רשימה או מסמך שאין לגביה הוראה במקום אחר בחוק או בתקנות אלה, תוגש לרשם בשני עתקים בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה התיקון המבוקש ונימוקי הבקשה; נוכח הרשם כי ראוי להתיר את התיקון, יפעל לפי הוראות תקנה זו. (ב) ראה הרשם כי אין זכותו של כל אדם עלולה להיפגע על ידי כך, יודיע למבקש על גבי אחד מעתקי הבקשה, כי התיר או ביצע את התיקון. (ג) היה הרשם סבור כי מבקש-פטנט, בעל-פטנט, בעל-רשיון או בעל רשיון-כפיה או כל בעל זכות אחרת בפטנט, עלול להיפגע מהתיקון ימסור להם הרשם הודעה על התיקון המבוקש. (ד) תוך חודש מיום שנמסרה לאדם הודעה כאמור בתקנת-משנה (ג), רשאי הוא להגיש התנגדות לתיקון ויפרט בכתב-טענותיו את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ויצרף אליו את ראיותיו. (ה) הוגשה התנגדות כאמור, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים. פרק ב' : הרשם והבוחנים 150. השגה על פעולות של בוחן המבקש להשיג על פעולה של בוחן ולא נקבעה דרך אחרת לענין זה בתקנות אלה, יגיש הודעה על כך לרשם בשני עתקים ויפרט בה את הפעולה של הבוחן נשוא ההשגה; הרשם רשאי להורות למבקש להגיש סיכום טענותיו בכתב לגבי אותו ענין, אם ראה כי הדבר דרוש לשם יעילות הדיון בהשגה. 151. תשובת הרשם על השגה הרשם ישיב על ההשגה בכתב מנומק. 152. בקשה להשמיע טענות המשיג שנמסרה לו תשובה לפי תקנה 151 רשאי, תוך חודש מיום שנמסרה לו התשובה כאמור, לבקש להשמיע טענותיו בפני הרשם; ביקש כך, יועיד לו הרשם מועד לשמיעת טענותיו ויודיע לו על כך לפחות עשרה ימים מראש, זולת אם המשיג הסכים למועד קצר יותר. פרק ג' : קבלת היתרים לענין פרק ו' לחוק 153. פניה בקשה להיתר לפי סעיפים 98 (ו) או 103 לחוק תוגש לרשם והוא יעבירם לתעודתם. חלק שנים-עשר: ועדות פרק א' : ועדות-ערר 154. הגדרות בפרק זה - ''ועדה'' - ועדת-ערר שנתמנתה על ידי שר המשפטים לפי סעיפים 96 או 101 לחוק; ''צו'' - צו לפי סעיפים 94 או 99 לחוק; ''השר'' - שר הבטחון או השר שקבעה הממשלה לפי סעיף 112 לחוק, לפי הענין. 155. הגשת הודעת ערר (תיקון: תשמ''ו) ערר על פי סעיפים 96 או 101 לחוק יהיה בדרך הודעה שתוגש לרשם בארבעה עתקים. 156. פרטי הודעת ערר (א) הודעת הערר תפרט - (1) את שמו ומענו של העורר וכן מען למסירת מסמכים; (2) את המספר והתאריך של הבקשה למתן הפטנט, נושא הצו ואת שם האמצאה; (3) את התאריך שבו נדחה ערר קודם - אם היה, ומספר התיק; (4) את נימוקי הערר, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפיסקה נפרדת ובקיצור. (ב) הודעת הערר תהא חתומה ביד המבקש. (ג) להודעת הערר יצורפו מסמכים אלה, בארבעה עתקים כל אחד: (1) תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר; (2) העתק הצו שעליו הוא עורר. (ד) השר שנתן את הצו יצויין בהודעת הערר כמשיב. 157. המצאת ההודעה למשיב הרשם ימציא עותק של הודעת הערר למשיב וליושב-ראש הועדה. 158. תשובת המשיב (א) המשיב רשאי להגיש לרשם בארבעה עתקים, תוך חודש מהיום שבו הומצא לו עותק הודעת הערר כאמור, תשובה מנומקת הנתמכת בתצהיר. (ב) הוגשה תשובת המשיב כאמור בתקנה זו, ימציא הרשם לעורר עתקים מהתשובה והתצהיר. 159. קביעת מועד לשמיעת הערר יושב-ראש הועדה יקבע, תוך חדשיים מיום הגשת הודעת הערר, מועד לשמיעת הערר, וימסור לעורר ולמשיב הודעה מוקדמת של חמישה-עשר יום לפחות בדבר המועד שקבע כאמור. 160. התייצבות לחקירה שכנגד (א) בעל-דין הרוצה לחקור חקירה-שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל-דין אחר, יודיע על כך ליושב-ראש הועדה ולאותו בעל-דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערר. (ב) בעל הדין שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת-משנה (א), יביא לפני הועדה, בזמן הקבוע לשמיעת הערר, את המצהיר שנדרש לחקירה-שכנגד כאמור. (ג) לא הביא בעל דין את המצהיר לחקירה שכנגד כאמור בתקנת משנה (ב), או סירב המצהיר להשיב על שאלות שנשאל בחקירה שכנגד ללא צידוק סביר לכך, לא ישמש תצהירו ראיה, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק. 161. שמיעת טענות הצדדים (א) הועדה תשמע תחילה את טענות העורר, ולאחר מכן את טענות המשיב. (ב) הועדה רשאית להתיר לעורר להשיב על טענות המשיב ככל שהדבר ייראה לה. 162. דיון שלא בפני בעל הדין הוזמנו בעלי-דין כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר או במועד שנדחה לפי תקנה 166, יחולו הוראות אלה: (1) התייצב העורר ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לשמוע את הערר שלא בפני המשיב; (2) לא התייצב העורר, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערר או לבטל את הערר. 163. טענת פגם לנימוקים שבכתב (א) בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת הודעת הערר, אלא אם נמסרה הודעה בכתב על כך לעורר לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הערר והוא לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד. (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת-משנה (א) והעורר לא תיקן את הפגם בעוד מועד, רשאית הועדה - מטעמים מיוחדים - להרשות לעורר לתקן את הפגם בתנאים שתקבע. 164. הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בהודעת הערר או בתשובת המשיב, אלא אם היא משוכנעת שההשמטה נגרמה שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם עשיית צדק. 165. סמכויות יושב ראש הועדה יושב-ראש הועדה רשאי - (1) להאריך כל מועד שנקבע בפרק זה; (2) להרשות לבעלי הדין להגיש מסמכים בנוסף למסמכים שפורטו בפרק זה. 166. דחיית הבירור הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר, ומשהחלה בשמיעתו, לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם עשיית צדק. 167. החלטת הועדה (א) הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות. (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי הועדה. (ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב-ראש הועדה, יימסר למערער ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט מטעמי בטחון שלא למסור למערער את נימוקי ההחלטה בכתב. 168. הוצאות הערר הועדה רשאית לפסוק על הטלת הוצאות הערר ולקבוע על מי יוטלו. 169. מיזוג עררים הועדה רשאית למזג עררים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם, אם - (1) העררים הוגשו על צו אחד או בנוגע לאותה בקשה למתן פטנט; או (2) כרוכות בהם בעיות-חוק זהות או דומות או בעיות-עובדה זהות או דומות. 170. צירוף בעלי דין הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון בערר שלפניה, לצרף כעורר או כמשיב כל אדם הנראה לה מעוניין בערר. פרק ב' : הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים 171. הגדרות בפרק זה - ''הועדה'' - הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שנתמנתה לפי סעיף 109 לחוק; ''בקשה'' - בקשה להכרעת הועדה בענין הנתון לסמכותה לפי סעיפים 108 או 134 לחוק; ''היתר'' - היתר שניתן לפי סעיפים 98(1) או 103(1) לחוק; ''משיב'' - מי שעשוי להיות חייב על פי הכרעת הועדה בתשלום פיצויים או תמלוגים; ''צו'' - צו שניתן לפי סעיפים 94 או 99 לחוק. 172. הגשת בקשה (תיקון: תשמ''ו) (א) הבקשה תוגש לרשם, ויפורטו בה - (1) שם המבקש, מענו ומען למסירת מסמכים; (2) שם המשיב ומענו; (3) היה המבקש בעל-אמצאה - שם האמצאה, מספר הפטנט או בקשת הפטנט עליה או פרטים אחרים לזיהוי האמצאה; (4) העובדות הנוגעות לקביעת גובה הפיצויים או התמלוגים; (5) הנימוקים שעליהם מבוססת הבקשה, כל נימוק בפיסקה נפרדת; (6) הסעד המבוקש. (ב) הבקשה ונספחיה יוגשו לרשם בארבעה עתקים ותהא חתומה ביד המבקש. 173. נספחי הבקשה לבקשה יצורפו תצהירים לאימות העובדות שעליהן מסתמך המבקש וכן העתקים מן הצו או מן ההיתר, לפי הענין. 174. תשובת המשיב (א) המשיב רשאי, תוך חודש מיום הגשת הבקשה, להגיש לרשם תשובה מנומקת בצירוף תצהירים לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך. (ב) התשובה ונספחיה יוגשו בארבעה עתקים. (ג) לא הגיש המשיב תשובה כאמור יראו כאילו הסכים למתן הסעד שנתבקש. 175. מסירת המסמכים הוגשו הבקשה והתשובה, ימסור אותן הרשם לידי יושב-ראש הועדה. 176. קביעת מועד לשמיעת הבקשה יושב-ראש הועדה יועיד מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיעם על המועד שקבע לפחות עשרה ימים מראש. 177. התייצבות לחקירה שכנגד (א) רצה אחד הצדדים לחקור חקירה-שכנגד אדם שמסר תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך הצד שכנגד (להלן - המצהיר) יודיע על כך ליושב-ראש הועדה ולצד שכנגד, לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הבקשה. (ב) צד שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת-משנה (א), יביא את המצהיר לפני הועדה בזמן שנקבע לשמיעת הבקשה. (ג) לא הביא הצד את המצהיר לחקירה-שכנגד או סירב המצהיר להשיב על שאלות שנשאל בחקירה-שכנגד ללא צידוק סביר לכך, לא ישמש תצהירו ראיה, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק. 178. שמיעת טענות הצדדים (א) הועדה תשמע תחילה את טענות המבקש ולאחר מכן את טענות המשיב. (ב) הועדה רשאית להתיר למבקש להשיב על טענות המשיב. 179. טענות פגם בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת הבקשה אלא אם נמסרה הודעה בכתב על כך למבקש, לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הבקשה, והוא לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד. 180. נימוקים שאין שומעים אותם בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בבקשה או בתשובת המשיב אלא אם היא משוכנעת שההשמטה נגרמה שלא באשמת הצד המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם עשיית צדק. 181. סמכויות יושב ראש הוועדה יושב-ראש הועדה רשאי - (1) להאריך כל מועד שנקבע בפרק זה; (2) להרשות לצדדים להגיש מסמכים בנוסף למסמכים שפורטו בפרק זה. 182. דחיית הבירור הועדה רשאית לדחות את שמיעת הבקשה, ומשהחלה בשמיעתה - לדחות את המשך הדיון בה, אם הדחיה דרושה לדעתה, לשם עשיית צדק. 183. החלטת הוועדה (א) הועדה רשאית לקבל החלטה ברוב דעות. (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי הועדה. (ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב-ראש הועדה, יימסר למבקש ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט מטעמי בטחון שלא למסור לצדדים את נימוקי ההחלטה בכתב. 184. הוצאות הבקשה הועדה רשאית לפסוק על הטלת הוצאות הבקשה ולקבוע על מי יוטלו. 185. אי התייצבות בשעת הבירור נמסרה לצדדים הודעה כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לבירור הבקשה או במועד שנדחה לפי תקנה 182, יחולו הוראות אלה: (1) התייצב המבקש ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את הדיון או לדון בבקשה ולהחליט בה; (2) לא התייצב המבקש, רשאית הועדה לדחות את הדיון או לבטל את הבקשה. 186. מיזוג בקשות הועדה רשאית למזג בקשות התלויות ועומדות לפניה ולדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם - (1) הן הוגשו בקשר לצו אחד או להיתר אחד; או (2) כרוכות בהן בעיות-חוק זהות או דומות או בעיות-עובדה זהות או דומות. 187. צירוף בעלי דין בכל שלב משלבי הדיון בבקשה שלפניה, רשאית הועדה, לפי בקשת המבקש, המשיב או אדם מעוניין אחר, לצרף כמבקש או כמשיב כל אדם המעוניין בתוצאות הבקשה. חלק שלושה עשר: סמכויות-עזר 188. סמכות להתיר תיקונים (א) הרשם רשאי לתקן או להתיר לתקן כל טעות שנעשתה בבקשה או במסמך שהוגשו לו בכל הליך אם לא נקבעה לכך הוראה אחרת בחוק או בתקנות אלה ואם, לדעתו, לא יפגע התיקון בזכויות אדם אחר. (ב) היתה הבקשה לתקן בענין שבהליך על ריב, יחליט הרשם בדבר לאחר שישמע את טענות הצדדים. 189. סיכום טענות בכתב הרשם רשאי לדרוש מכל מבקש או בעל-דין שלפניו לסכם בכתב את טענותיו שטען אותו אדם בפניו, ואם דרש כך חייב מי שנדרש למלא אחר הדרישה תוך חודש מיום הדרישה. 190. דרישת הסברים הרשם רשאי לדרוש ממבקש או ממביא הליך שלא על ריב להופיע בפניו ולמסור לו ביאורים בעל-פה על כל ענין שבבקשתו או בהליך שהביא. חלק ארבעה-עשר : ערעורים 191. מועד הערעור ערעור על החלטה על פי החוק או תקנות אלה, שניתן לערער עליה בפני בית המשפט תוגש תוך חדשיים מתאריך ההחלטה. 192. סדרי הדין סדרי הדין בערעור יהיו כסדרי הדין בערעור על פסק-דין של בית משפט שלום. 193. ראיות החליט בית-משפט שלערעור לשמוע ראיות, יחולו סדרי הדין הנוהגים בגביית ראיות באותו בית-משפט בשבתו כערכאה ראשונה. 194. העתק ההחלטה לרשם בית-המשפט שלערעור יעביר העתק מהחלטתו לרשם. חלק חמישה-עשר: אמצאות בשירות פרק א': סכסוך בקשר לאמצאה 195. הודעה בדבר פניה לרשם בקשה לרשם להכריע בשאלה אם אמצאה פלונית היא אמצאת-שירות תוגש לרשם בכתב בצירוף האגרה שנקבעה ויפורטו בה העובדות החשובות להכרעה בשאלה וראיות לביסוסן, וכן יצויין בה מי הוא המשיב. 196. תשובת הצד שכנגד המשיב שצויין כאמור בתקנה 195 רשאי להגיש לרשם, תוך חדשיים מיום הגשת ההודעה, את תשובתו המנומקת ואת ראיותיו. 197. סיום ראיות לא יוגשו ראיות נוספות על ידי צד מן הצדדים אלא ברשותו של הרשם. 198. שמיעת טענות (א) הוגשו כתבי הטענות כאמור בתקנות 195 ו-196 או הוגשו כתבי-טענות על ידי המבקש בלבד וחלפה התקופה האמורה בתקנה 196, יועיד הרשם מועד לשמיעת טענות הצדדים ויודיע להם עליו לפחות חודש ימים מראש. (ב) לא הופיע צד במועד שנקבע ולא הודיע על טעמים סבירים לכך, יראו אותו כמודה בטענות הצד שכנגד. פרק ב' : רישום אמצאות-שירות 199. פנקס אמצאות שירות (א) לצורך רישום אמצאות-שירות ינהל מוסד-מחקר של המדינה פנקס אמצאות-שירות. (ב) הפנקס יהיה מכורך וכל רישום בו ייעשה במקור וכפל, על גבי דפים ממוספרים בסדר עוקב. (ג) ואלה הפרטים שיירשמו בפנקס: (1) שם נושא המחקר; (2) שמו של החוקר; (3) תיאור תמציתי, באמצעות תשריטים במידת הצורך, שייערך מזמן לזמן אך לא פחות מאשר בסיום כל שלב של המחקר, והמפרט את השלב של המחקר שאליו הגיע החוקר; ואזכור תרשימים שערך החוקר בקשר למחקרו; (4) תאריך סיום שלב המחקר כאמור בפיסקה (3) ותאריך הרישום בפנקס. (ד) כל רישום כאמור בתקנת-משנה (ג) ייחתם ביד החוקר, ודפי הפנקס יהיו חתומים ביד הממונה על היחידה שבה מועסק החוקר. (ה) רישום בפנקס כאמור כוחו יפה לענין רישום בפנקס לפי סעיף 55 (א)(3) לחוק. חלק ששה-עשר: שונות 200. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בניסן תשכ''ח (1 באפריל 1968). 201. רישום עורכי פטנטים שהיו סוכני פטנטים (א) בקשה להירשם כעורך-פטנטים לפי סעיף 196 לחוק תוגש לרשם בכתב, והרשם יאשר את דבר ההגשה. (ב) הוגשה בקשה על ידי אדם שסעיף 196(2) לחוק דן בו והיה הרשם סבור כי אותו אדם לא עסק בהיקף ניכר בעבודה שנתייחדה בחוק לעורך-פטנטים, יודיע לו הרשם על כך בכתב ויתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו, ובלבד שימציא לרשם, שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת טענותיו, ראיות שיש בהן כדי לבסס את טענותיו. 202. רציפות פעולות כל פעולה שרשאים או חייבים היו לעשותה, בענין בקשות לפטנטים שהוגשו ועדיין לא קובלו, גם לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, ותקנות הפטנטים, והן לפי הוראות החוק או תקנות אלה, רואים אותה כאילו רשאים או חייבים היו לעשותה לפי תקנות אלה והודעת הרשם לכל אדם לעשות פעולה כאמור יראו כדרישה כדין לפיהן, ואולם - (1) שיעור האגרה שנקבעה לעשיית הפעולה יהיה השיעור שנקבע בתוספת הראשונה לתקנות אלה; (2) יראו את ההודעה האמורה כאילו נמסרה ביום תחילתו של החוק, אלא שהודעה שנמסרה לפי תקנות 21א, 22 או 26(ב) לתקנות הפטנטים יראו כאילו נמסרה לפי תקנות אלה במועד שבו נמסרה למעשה. 202א. רציפות הדיון (תיקון: תשס''ג) נמנע מרשם, מסגן רשם או מפוסק קנין רוחני, מכל סיבה שהיא, לסיים דיון בענין שהחל בו (בסעיף זה - ענין שטרם הסתיים), יחולו הוראות אלה: (1) יחליט הרשם אם לדון בענין שטרם הסתיים בעצמו או להעבירו לסגן רשם או לפוסק קנין רוחני; (2) רשם וכן סגן רשם או פוסק קנין רוחני שענין שטרם הסתיים הועבר אליו לפי פסקה (1), רשאי לנהוג בעדות שנרשמה לפי תקנות אלה כאילו הוא עצמו שמע או רשם אותה, ורשאי הוא להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע קודמו. 203. תיקון פגמים בצורת הבקשה והפירוט (א) הוראות תקנות אלה בענין צורת הפירוט יחולו גם על בקשות שהוגשו על פי פקודת הפטנטים והמדגמים ומותר לשלוח הודעה על ליקויים כאמור בתקנה 31(א) לגבי בקשות לפטנט התלויות ועומדות עם תחילתו של החוק, ואולם אם היה הפגם כאמור בתקנה 31(א)(1) לא יהיה המבקש חייב בתשלום האגרה שנקבעה לענינים אלה. (ב) הודעת הרשם על פגמים שנמצאו בבקשה כאמור בתקנה 31(א) תימסר למבקש לא יאוחר מארבעה חדשים לפני שהבקשה תעמוד לבחינה. 204. הגשת הפירוט שהוגש במדינת-חוץ על המבקש אשר בקשתו לפטנט תלויה ועומדת לפני תחילת חוק זה להגיש את הפירוט שהוגש במדינת-החוץ שלושה חדשים מיום שנדרש על ידי הרשם לעשות כן. תוספת ראשונה2 תוספת שניה (תיקון: תשמ''ט, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג2, תשס''ו, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע) (תקנה 6) ק''ת תשכ''ח, 1104, תשל''ה, 2080; תשל''ז, 214, 372; תש''ם, 1008; תשמ''א, 26, 1180, 1498, 1557; תשמ''ג, 15; תשמ''ד, 176, 2557; תשמ''ו, 710; תשמ''ח, 504, 7, 978; תשמ''ט, 281, 979, 1282; תש''ן, 149, 740; תשנ''א, 273, 957; תשנ''ב, 497, 1128; תשנ''ג, 161, 931; תשנ''ד, 261, 1100; תשנ''ה, 430, 1532; תשנ''ו, 259, 951; תשנ''ז, 209, 850; תשנ''ח, 137, 958; תשנ''ט, 250, 973; תש''ס, 144; תשס''א, 1051; תשס''ב, 266, 1179; תשס''ג, 274, 1134; תשס''ו, 239, 921; תשס''ח, 219, 430, 1085; תשס''ט, 334, 1106; תש''ע, 318, 350. הנוסח אינו מובא. 3 תקנה 5 לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשנ''ו-1996 (ק''ת תשנ''ו, 953) קובעת שעל אף האמור בתקנה 6א לתקנות העיקריות, לא ישתנו סכומי האגרות ביום י''ד בתמוז התשנ''ו (1 ביולי 1996).מסמכיםתקנותאגרהפטנטים