תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת-ערעור), תשי''ב-1952

תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת-ערעור), תשי''ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים, אני מתקין תקנות אלה: 1. פירושים בתקנות אלה - ''הוראה'' פירושו - הוראה שניתנה על ידי שר הבטחון לפי סעיף 58 לפקודה; ''ועדה'' פירושו - ועדת הערעור שנתמנתה על ידי שר המשפטים לפי סעיף 60 לפקודה. 2. הגשת הודעת ערעור (תיקון: תשמ''ו) ערעור על פי סעיף 59 לפקודה יהיה בדרך הודעה (להלן - הודעת-ערעור) שתימסר לרשם. 3. פרטי הודעת הערעור (א) הודעת הערעור תפרט - (1) את שמו, תיאורו, כתבתו ומשלח-ידו של המערער וכן כתובת למסירת הודעות ומסמכים; (2) את המספר והתאריך של הבקשה למתן פטנט או לרישום מדגם, נושאי ההוראה, שמה הקצר של האמצאה או את כינוי החפץ שהמדגם נועד לחול עליו, הכל לפי הענין; (3) את התאריך שבו נדחה ערעור קודם ומספר התיק; (4) את נימוקי הערעור, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפיסקה נפרדת ובקיצור. (ב) הודעת הערעור תהא חתומה ביד המערער או ביד בא-כוחו. (ג) להודעת הערעור יצורפו מסמכים אלה, בשלושה טפסים כל אחד: - (1) הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך המערער; וכן (2) העתק ההוראה שעליה הוא מערער. (ד) שר הבטחון יצויין בהודעת הערעור כמשיב. 4. מסירת טפסים הוגשה הודעת הערעור במשרד הרשם, כאמור בסעיף 59(2) לפקודה, יעביר הרשם שני טפסים ממנה ומהמסמכים שצורפו לה ליושב-ראש הועדה וימסור טופס אחד למשיב. 5. תשובת המשיב (א) המשיב רשאי להגיש לרשם בשלושה טפסים, תוך 30 יום מהיום שבו נמסר לו העתק הודעת הערעור כאמור, תשובה מנומקת בצירוף הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך. (ב) התשובה תיחתם ביד המשיב או ביד נציגו. (ג) הוגשה תשובת המשיב כאמור בתקנה זו, ימסור הרשם למערער העתקים מהתשובה ומההצהרה בשבועה. 6. קביעת מועד לשמיעת הערעור יושב-ראש הועדה יקבע, תוך חדשיים מיום הגשת הודעת הערעור, מועד לשמיעת הערעור וימסור למערער ולמשיב הודעה מוקדמת של 15 יום לפחות בדבר המועד שנקבע לבירור הערעור. 7. התייצבות לחקירה שכנגד (א) בעל-דין הרוצה לחקור חקירה-שכנגד אדם שמסר הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל-הדין האמור, יודיע על כך ליושב-ראש הועדה ולאותו בעל-דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הערעור. (ב) בעל הדין שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת-משנה (א), יביא לפני הועדה, בזמן הקבוע לשמיעת הערעור, את האדם שנדרש לחקירה-שכנגד כאמור. (ג) לא הביא בעל-דין אדם לחקירה-שכנגד כאמור בתקנת-משנה (ב), או סירב אדם כאמור להשיב על שאלות שנשאל בחקירה-שכנגד בלי סיבה המתקבלת על דעת הועדה, לא תשמש הצהרת אותו אדם עדות, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת ההצהרה כעדות דרושה למיצוי הצדק. 8. סדרי הטענות (א) הועדה תשמע תחילה את טענות המערער, ולאחר מכן את טענות המשיב. (ב) הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר למערער להשיב על טענות המשיב. 9. דיון שלא בפני בעלי הדין בעלי הדין שהוזמנו כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערעור או במועד שנדחה לפי תקנה 13, יחולו הוראות אלה: (1) התייצב המערער ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערעור או לשמוע את הערעור שלא בפני המשיב; (2) לא התייצב המערער או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הערעור או לבטל את הערעור. 10. טענת גם לנימוקים שבכתב (א) בשמיעת הערעור לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת הודעת הערעור, אלא אם כן נמסרה הודעה בכתב על כן למערער לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הערעור והמערער לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד. (ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת-משנה (א) והמערער לא תיקן את הפגם בעוד מועד, רשאית הועדה - מטעמים מיוחדים - להרשות למערער לתקן את הפגם בתנאים שתקבעם. 11. הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב בשמיעת הערעור לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בהודעת הערעור או בתשובת המשיב, אלא אם כן היא משוכנעת, שההשמטה נגרמה שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם מיצוי הצדק. 12. סמכויות יושב ראש הוועדה יושב-ראש הועדה רשאי - (1) להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה; (2) להרשות לבעלי הדין להגיש מסמכים נוסף למסמכים שפורטו בתקנות אלה. 13. דחיית הבירור הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערעור, ומשהחלה בשמיעתו - לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם מיצוי הצדק. 14. החלטת הוועדה (א) הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות. (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב-ראש ושני חברים. (ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב-ראש הועדה, יימסר למערער ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט, מטעמי בטחון שלא למסור למערער את נימוקי ההחלטה בכתב. 15. הוצאות הערעור בהתחשב עם הוראות סעיף 59(5) לפקודה, רשאית הועדה לפסוק על הטלת הוצאות הערעור ולקבוע על מי יוטלו. 16. מיזוג ערעורים הועדה רשאית למזג ערעורים התלויים ועומדים לפניה, לדון בהם במשותף ולתת החלטה אחת בכולם - (1) אם הערעורים הוגשו על הוראה אחת או נוגעים לאותה בקשה למתן פטנט או לרישום מדגם, או (2) אם כרוכות בהם אותן בעיות-חוק או אותן בעיות-עובדה, או אם כרוכות בהם בעיות-חוק או בעיות-עובדה דומות. 17. צירוף בעלי דין הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון, לצרף כמערער או כמשיב בערעור שלפניה כל אדם שנראה לה כמעוניין בערעור. 1 (א) ק''ת תשי''ב, 1205; תשמ''ו, 714. (ב) התקנות חלות על מדגמים ולא על פטנטים.מדגםערעורתקנותפטנטים