תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס''א-2001

תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס''א-2001 1. הגדרה (תיקון: תשס''ג) בתקנות אלה, ''מכל משקה מלא'' - כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק. ''רבעון'' - תקופה של 3 חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה. 2. חובות סימון הסימון שיוטבע או יודפס לפי סעיף 3 לחוק, על מכלי משקה החייבים בפיקדון, או על תווית שעליהם, יהיה כמפורט להלן: (1) המילים ''חייב בפיקדון'' יופיעו בגודל שיכסה באופן מלא שטח שלא יפחת מ-2 סנטימטרים רבועים; (2) סכום הפיקדון יופיע באותיות ובספרות שגודלן יכסה באופן מלא שטח שלא יפחת מ-0.5 סנטימטרים רבועים; (3) נוסף על כך יהיה על מכלים כאמור סימון בשיטת ברקוד שיוטבע בו מידע לזיהוי מדינת הייצור, החברה המייצרת, סוג המכל וספרת ביקורת; (4) על גבי מכלי משקה העשויים חומר פלסטי או מתכת, יוטבע או יודפס, באופן הנראה לעין ובגודל שלא יפחת מ-1 סנטימטר רבוע, סימון כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה לצד כל חומר שפורט בטור א'. 3. חובת מיחזור של מכלי משקה ריקים (א) יצרן, יבואן, או בית עסק ימחזר את מכלי המשקה הריקים שהגיעו לידיו, באופן שכמות מכלי המשקה הממוחזרים לא תפחת מ-90%. (ב) יצרן, יבואן או בית עסק כאמור בתקנת משנה (א) ידווח לממונה, אחת לשישה חודשים, על מספר מכלי המשקה הריקים שמיחזר לפי טופס 1 שבתוספת השניה. (ג) לגבי בית עסק, חובת מיחזור כאמור בתקנת משנה (א) לא תחול על מכלי משקה ריקים שהגיעו לידיו ושהוא החזיר ליצרן או יבואן המקיים חובת מיחזור כאמור. 4. מועדים ודרכים לדיווח לפי סעיף 10(א) (תיקון: תשס''ג) (א) דיווח של יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור כאמור בסעיף 10(א) לחוק, יוגש, במקום במועדים כאמור בו, כמפורט להלן: (1) דיווח רבעוני, שיוגש לא יאוחר מהיום השישים שלאחר תום הרבעון שלגביו הוגש; (2) דיווח שנתי שיוגש עד יום 1 במרס - לגבי השנה הקודמת. (ב) דיווח כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לפי טופס 2 שבתוספת השניה; דיווח כאמור בתקנת משנה (א)(2) יוגש כשהוא מאושר בידי רואה חשבון כמשמעותו לפי חוק רואי חשבון, התשט''ו-1955. 5. העברה לקרן של הפרשי סכומי פיקדון יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור יעביר לקרן, במועד העברת הדיווח כאמור בתקנה 4(א)(1), את ההפרשים שבין סכומי הפיקדונות שגבה לפי סעיף 4(א) לחוק לבין סכומי הפיקדונות שהחזיר לפי סעיף 7 לחוק, בחודש שאליו מתייחס הדיווח. 6. דיווח של תאגיד המיחזור דיווח של תאגיד מיחזור לפי סעיף 10(א1) לחוק יוגש לפי טופס 3 שבתוספת השניה. 6א. רישום ועיון (תיקון: תשס''ג) (א) יצרן, יבואן או תאגיד מיחזור, לפי הענין, ינהל רישום מסודר של הענינים הכלולים בחובות הדיווח לפי סעיף 10(א) ו-(א1) לחוק ולפי תקנות 3(ב) ו-4. (ב) רישום כאמור בתקנת משנה (א), יהיה פתוח לעיון הממונה בשעות העבודה המקובלות והוא יהיה רשאי לקבל העתק נכון ממנו. 6ב. שינוי יעדי איסוף (תיקון: תשס''ג, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט) על אף האמור בסעיף 8ב(א) לחוק, לענין יעדי איסוף של תאגיד מיחזור, יהיו יעדי האיסוף כלהלן: (1) 50% לפחות - עד יום ט''ז בטבת התשס''ג (31 בדצמבר 2002); (2) 60% לפחות - עד יום ו' בטבת התשס''ד (31 בדצמבר 2003); (3) 62% לפחות - עד יום י''ט בטבת התשס''ה (31 בדצמבר 2004); (4) 62% לפחות - עד יום ל' בטבת התשס''ו (31 בדצמבר 2005); (4א) 65% לפחות - עד יום י' בטבת התשס''ז (31 בדצמבר 2006); (4ב) 66% לפחות - עד יום כ''ב בטבת התשס''ח (31 בדצמבר 2007); (4ג) 66% לפחות - עד יום ד' בטבת התשס''ט (31 בדצמבר 2008); (5) 85% לפחות - עד יום 31 בדצמבר של כל שנה, החל בשנת 2008. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כניסת החוק לתוקף. תוספת ראשונה (תקנה 2(4)) טור א' טור ב' סוג החומר סימון פוליאתילן טרפתאלאט POLY ETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) PET פוליאתילן בצפיפות גבוהה HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) HDPE ווינל או פוליווניל כלוריד VINYL/POLYVINYL CHLORIDE (PVC) PVC LOW DENSITY POLYETHYLENE (LDPE) LDPE פוליפרופילן POLYPROPYLENE (PP) PP פוליסטירן POLYSTYRENE (PS)ׂ PS שרף אחר ורב חומר שכבתי ALL OTHER RESING AND LAYERED OTHER MULTI - MATERIAL (OTHER) אלומיניום ALUMINUM מתכת ברזלית FERROUS METAL (STEEL) ׂ תוספת שניה (תיקון: תשס''ג) טופס 1 (תקנה 3(ב)) דיווח לפי תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס''א-2001 דיווח על מחזור מיצרן, יבואן או בית עסק לחודשים (6) שם היצרן היבואן/בית העסק מס' עוסק מורשה/מס' ח''פ/מס' רישיון עסק*: שם המפעל הממחזר: * מחק את המיותר חודש מספר מכלי משקה ריקים שהוחזרו מספר מכלי משקהריקים שהועברו למיחזור חישוב אחוז מכלי המשקה הריקים שהועברו למיחזור סך הכל הצהרה אני החתום מטה מס' זהות מורשה חתימה בשם יצרן/ יבואן/בית עסק מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים. תאריך שם החותם ותפקידו חתימה וחותמת טופס 2 (תיקון: תשס''ג) (תקנה 4(ב) ו-5) דיווח רבעוני או שנתי לפי תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס''א-2001 דיווח יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור שם היצרן/היבואן/בית העסק: מס' עוסק מורשה/מס' ח''פ/מס' רישיון עסק*: שם המפעל הממחזר: * מחק את המיותר או שנה מספר מכלי משקה מלאים שנמכרו ושבעדם יש לגבות פיקדון מספר מכלימשקה ריקיםשהוחזרו ושבעדם הוחזרפיקדון חישוב ההפרשבין מספר מכלימשקה שנמכרולבין מספר מכלימשקה שהוחזרו סך הכלהפרשים סכומי פיקדונות שנגבו לביןסכומי פיקדונות שהוחזרו הצהרה אני החתום מטה מס' זהות מורשה חתימה בשם יצרן/יבואן/בית עסק מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים. תאריך שם החותם ותפקידו חתימה וחותמת בדיווח שנתי, יאושרו החישובים בידי רואה חשבון. טופס 3 (תקנה 6) דיווח לפי תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס''א-2001 דיווח תאגיד מיחזור לחודשים (6) שם התאגיד: מס' עוסק מורשה/מס' ח''פ/מס' רישיון עסק*: * מחק את המיותר שם היצרן או היבואן, שם המנכ''ל וכתובת מס' עוסק מורשה/ מס' ח''פ/ מס' רישיון עסק מספר מכלימשקה מלאיםשנמכרו ושבעדםצריך היהלגבות פיקדון מספר מכלימשקה ריקיםשבגינם הוחזר פיקדון חישוב אחוזמכלי המשקההריקים מסךמכלי המשקה המלאים סך הכל הצהרה אני החתום מטה מס' זהות מורשה חתימה בשם יצרן/יבואן/בית עסק מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים. תאריך שם החותם ותפקידו חתימה וחותמת 1 ק''ת תשס''א, 505; תשס''ג, 318; תשס''ה, 452; תשס''ו, 124; תשס''ז, 429; תשס''ח, 519; תשס''ט, 272.פיקדון על מכלי משקהפיקדוןתקנות