תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי), התשס''ח-2008

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי), התשס''ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 (ב) ו-45 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס''ז-2007 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''הוראה'' - הוראה המפורטת בסעיף 35 לחוק אשר בשל הפרתה מוסמכת הרשות המוסמכת להטיל קנס אזרחי. 2. הפחתת סכומי הקנס האזרחי מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו נסיבות שלפיהן ניתן להטיל על אדם קנס אזרחי לפי סעיף 35 לחוק ונתקיימו אחת או יותר מן הנסיבות המנויות להלן, תפחית לאותו אדם מסכום הקנס האזרחי את השיעור הנקוב לצד אותה נסיבה, ובהתקיים כמה נסיבות - בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן: (1) המפר לא הפר אותה הוראה בעבר - 50% ; (2) המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לרשות המוסמכת - 25%; 3) המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתה של הרשות המוסמכת - 15%. 3. הפחתה בשל התחשבות בהיקף מחזור המכירות (א) הופחת הקנס האזרחי לפי תקנה 2 ומצאה הרשות המוסמכת שסכום הקנס האזרחי עולה על 20% ממחזור המכירות הכולל של המפר, תפחית את הסכום כך שלא יעלה על הסכום השווה ל-20% ממחזור המכירות הכולל של המפר. (ב) תקנת משנה (א) תחול גם לעניין קנס אזרחי שלא הופחת לפי תקנה 2. 1 ק''ת תשס''ח, 465.יצוא ביטחוניקנסיצואתקנות