תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (השגה על החלטת הרשות המוסמכת), התשס''ח-2008

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (השגה על החלטת הרשות המוסמכת), התשס''ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 10(ב) ו-45 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס''ז-2007 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1.הגדרות בתקנות אלה - ''אתר האינטרנט'' - אתר האינטרנט של האגף; ''בקשה'' - בקשה להירשם במרשם היצוא הביטחוני או בקשה לרישיון; ''האגף'' - אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון; ''הגורם המוסמך'' - מי שהוסמך, לפי סעיף 10 (ב)(3) לחוק, להחליט בעניין רישיון יצוא ציוד ביטחוני במעבר או רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית; ''החלטה'' - החלטת הרשות המוסמכת לפי סעיפים 8 ,4 או 9 לחוק; ''המנכ''ל'' - המנהל הכללי של משרד הביטחון; ''המשרד'' - משרד הביטחון; ''השגה'' - לרבות בדרך של עיון מחדש; ''מבקש'' - מי שהגיש לרשות המוסמכת בקשה להירשם במרשם היצוא הביטחוני או בקשה לרישיון; ''מגיש ההשגה'' - כמפורט בסעיפים 5 ו-10 לחוק, לפי העניין; ''ראש האגף'' - ראש אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון; ''רישיון'' - רישיון לפי סימן ב' לפרק ד' לחוק; פרק ב': הגשת השגה 2. פרטי ההשגה (א) על החלטת הרשות המוסמכת ניתן להגיש השגה. (ב) השגה תוגש לרשות המוסמכת, כשהיא מודפסת, בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה למגיש ההשגה ההודעה על ההחלטה נשוא ההשגה. (ג) מגיש ההשגה יצרף להשגתו את המסמכים הנדרשים לדעתו לתמיכה בהשגה; המסמכים שיצורפו להשגה יהיו מקוריים בלבד או יאושרו על ידי עורך דין ישראלי או על ידי קונסול ישראלי כמתאימים למקור. (ד) מגיש ההשגה יגיש לאגף, בכל עת שיידרש לכך, כל פרט, ידיעה או מסמך הנוגעים לעניין והדרושים לצורך החלטה ביחס להשגה, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר להשגה. 3. חתימה והצהרות (א) ההשגה תיחתם ביד מגיש ההשגה; היה מגיש ההשגה תאגיד, תיחתם הבקשה בידי מי שהתאגיד הסמיכו לחתום עליה בשמו, ויצורף לה אישור מאת עורך דין בדבר סמכות החותם לחתום בשם התאגיד. (ב) מגיש ההשגה יצהיר כי מכלול הפרטים שפורטו בהשגה והמסמכים אשר צורפו אליה הם נכונים ומלאים. 4. הגשת ההשגה השגה תישלח לאגף בדואר או במסירה ידנית; לעניין תקנות אלה, מועד הגשת ההשגה יהיה המועד שבו נתקבלה ההשגה באגף. 5. הארכת מועד הגשת השגה לפי בקשת מגיש השגה, רשאי ראש האגף להאריך את המועד להגשת השגה, אם ראה הצדקה לכך מטעמים מיוחדים שיירשמו; דחה ראש האגף את בקשת מגיש השגה להארכת מועד כאמור, רשאי המנכ''ל או הגורם המוסמך, לפי העניין, לפי בקשת מגיש ההשגה, להאריך את המועד, מטעמים כאמור, ויודיע על החלטתו המנומקת בתוך חמישה ימים מיום קבלת הבקשה להארכת המועד. 6. תקפות ההחלטה אין בהגשת השגה כדי לעכב את ביצועה של ההחלטה נשוא ההשגה. 7. אישור המצאת השגה בתוך חמישה ימים מהמועד שבו נתקבלה ההשגה באגף, ימסור האגף הודעה למגיש ההשגה כי הוא מאשר את עצם קבלתה באגף; ההודעה תימסר בדואר רשום למען להמצאת מכתבים שצוין בהשגה. 8. הטיפול בהשגה סברו הוועדה המייעצת, הגורם המוסמך או המנכ''ל כי הדבר דרוש לשם הכרעה בהשגה, יוזמן מגיש ההשגה להשלים את טיעוניו בעל פה לפני הוועדה המייעצת, הגורם המוסמך או המנכ''ל, לפי העניין. 9. דיון בהשגה חסרה לא הוגשה השגה כמפורט בסעיפים 2 ו-3, או אם מגיש ההשגה לא השיב לפנייה אליו לפי תקנה 2(ד), 10(א) או 10(ג) בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו פנייה כאמור, או אם זומן מגיש ההשגה לטעון בעל פה ולא התייצב, רשאי המנכ''ל או הגורם המוסמך, לפי העניין, לדון ולהחליט בהשגה לגופה בהסתמך על המידע אשר לפניו. 10 . הדיון וההחלטה בהשגה (א) סברו הוועדה המייעצת, הגורם המוסמך או המנכ''ל, כי נדרשת השלמה להשגה לצורך הדיון בה, יבקשו ממגיש ההשגה השלמות בכתב, בהתאם לתקנה 2(ג). (ב) הוועדה המייעצת תיתן למנכ''ל את המלצתה המנומקת בכתב ביחס להשגה. (ג) המנכ''ל או הגורם המוסמך ידון בהשגה, המלצת הוועדה המייעצת ומידע נוסף שיבקש מגורמי מערכת הביטחון או ממגיש ההשגה. (ד) המנכ''ל או הגורם המוסמך, לפי העניין, רשאי לדחות את ההשגה או לקבלה, כולה, מקצתה או בשינויים, או להחזיר את העניין עם הוראות לראש האגף. 11 . המועד למתן החלטה בהשגה החלטה בהשגה תינתן בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד הגשתה, או, ממועד קבלת ההשלמות, לפי המאוחר. 12 . הוועדה המייעצת כל מקום שנזכרת בתקנות אלה הוועדה המייעצת, תחול ההוראה ביחס לוועדה המייעצת לעניין השגה לפי סעיפים 8 או 9 לחוק בלבד. 13 . הודעה על החלטה בהשגה (א) ניתנה החלטה בהשגה, ימסור המנכ''ל או הגורם המוסמך הודעה מנומקת על כך למגיש ההשגה. (ב) ההודעה תימסר למגיש ההשגה בדואר רשום למען להמצאת מסמכים שצוין בהשגה, וזאת בתוך שבעה ימים ממועד מתן ההחלטה בהשגה. 1 ק''ת תשס''ח, 469.יצוא ביטחונייצואתקנות