תקנות הפיקוח על מעונות (הודעה על מקרי מוות), תשל''א-1970

תקנות הפיקוח על מעונות (הודעה על מקרי מוות), תשל''א-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ''ה-1965, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעת מקרי מוות למשטרה מת חוסה במעון, יודיע על כך מנהל המעון כמשמעותו בתקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ''ה-1965, מיד למשטרה. 2. עונשין העובר על הוראות תקנה 1, דינו - קנס 200 לירות. 1 ק''ת תשל''א, 273מקרי מוותפיקוח על מעונותתקנות