תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי-דין בבית משפט השלום), תשי''ח-1958

תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סדרי-דין בבית משפט השלום), תשי''ח-1958 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי''ח-1957 (להלן - החוק), וסעיף 46 לחוק בתי-המשפט, תשי''ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בית משפט שלום'' - בית משפט השלום כאמור בסעיפים 30(ב) ו-33 (2) לחוק; ''בקשה'' - בקשה שהוגשה על פי הסעיפים 30(ב) ו-33 (2) לחוק. 2. הגשת בקשה (תיקון: תשס''ב) הבקשה תוגש ותתברר בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ''ד-1984. 3. דיון בבקשה (תיקון: תשס''ב) ראה בית המשפט צורך בקיום דיון בבקשה, יתקיים הדיון בתוך שלושים ימים מיום הגשת הבקשה. 4. (בוטלה) (תיקון: תשס''ב) 1 ק''ת תשי''ח, 786; תשס''ב, 808.פיקוח על מצרכים ושירותיםתקנות