תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים - סייגים לעיסוק כסוכן בציוד צבאי

תקנות הפיקוח על מצרכים ושירותים (סייגים לעיסוק כסוכן בציוד צבאי), תשל''ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16כ לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי''ח-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגבלות נוספות לענין סוכן ציוד צבאי לגבי מי שמבקש להיות סוכן לענין ציוד צבאי - כל מקום שמדובר בו בסעיפים 3 ו-4 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ''ט-1969 ''שנה אחת'' או ''שנה'' קרי ''שנתיים''. 2. הוראת מעבר תקנות אלה לא יפגעו בזכותו של מי שעסק כדין כסוכן לענין ציוד צבאי לפני תחילתו. 1 ק''ת תשל''ז, 1052. פיקוח על מצרכים ושירותיםתקנותצבא