תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש''ם-1980

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש''ם-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי''א-1951, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, ''פוליסה'' - כל הסכם ביטוח, לרבות הסכם לקבוצת מבוטחים שלא הוצאה על פיו פוליסה אישית לכל מבוטח. 2. תוכן הפוליסה (תיקון: תש''ם) בפוליסה יצויינו לפחות כל אלה: (1) שם המבוטח, מקצועו ומקום מגוריו, ואם קיים מוטב מסויים שאינו המבוטח - שם המוטב; (2) שם המבטח ומענו לענין הגשת תביעות; (3) הסיכון המבוטח וגבולות האחריות של המבטח; (4) תנאים וסייגים לחבות המבטח או להיקפה; (5) דמי הביטוח; (6) תאריך הוצאת הפוליסה. 3. חובה להבליט הגבלות סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או יובלטו במיוחד על ידי שימוש באותיות שונות או בצבע שונה. 4. תנאים בדבר אמצעי הגנה (תיקון: תש''ם) בפוליסה לביטוח רכוש יפורטו האמצעים שעל המבוטח לנקוט בהם להגנה על הרכוש וייקבע כי אם המבוטח לא נקט באמצעים כאמור תוך התקופה שהוסכמה עמו או חדל מלנקוט בהם יחולו הוראות אלה: (1) המבטח יהיה רשאי לבטל את הפוליסה לאחר שנתן למבוטח התראה על כך 30 יום לפני מועד הביטול; (2) במקרה של ביטול כאמור בפסקה (1) זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות המבטח; (3) קרה מקרה הביטוח לאחר שחלפה התקופה שהוסכמה לנקיטת האמצעים ולפני שנתבטלה הפוליסה לפי פסקה (1), אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצל המבטח בעד ביטוחו של אותו רכוש כאשר אינו מוגן באמצעי ההגנה לבין דמי הביטוח המוסכמים; הוראה זו לא תחול אם העובדה שהמבוטח לא נקט באמצעי ההגנה לא השפיעה על מקרה הביטוח; על אף האמור יהיה המבטח מופטר כליל אם מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהרכוש לא יהיה מוגן באמצעי ההגנה. 5. פרטי זיהוי לחפצי ערך (תיקון: תשמ''ב) (א) בפוליסה הכוללת ביטוח מפני פריצה או גניבה של חפצי ערך המפורטים בתוספת, הנמצאים בדירת מגורים, יצויינו פרטי זיהוי כאמור בתוספת, כפי שנמסרו מאת המבוטח. (ב) הסכומים הנקובים בחלק א' לתוספת יועלו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. כל העלאה כאמור תחול על פוליסות שהוצאו ביום ההעלאה או לאחריו; כל סכום מוגדל כאמור יעוגל ל-50 השקלים הקרובים. (ג) בתקנה זו - ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם ב-15 בפברואר 1982; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה. 6. מקדמות בהחזר הוצאות בפוליסה שלפיה זכאי המבוטח לקבל החזר של הוצאות רפואיות או הוצאות תיקון של רכוש שניזוק ייקבע כי המבוטח זכאי לקבל מהמבטח לפי דרישתו מקדמות או התחייבות כספית שיאפשרו לו לקבל את השירות הרפואי או שירות התיקון, וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו על פי הפוליסה. 7. תחילה (תיקון: תש''ם) (א) תקנות אלה, למעט תקנות 3 ו-5, יחולו על פוליסות שהוצאו ביום ט''ו באייר תש''ם (1 במאי 1980) או אחריו. (ב) תקנות 3 ו-5 יחולו על פוליסות שהוצאו ביום ב' באלול תש''ם (1 בספטמבר 1980) או אחריו. (ג) תקנות אלה לא יחולו על פוליסות בביטוח ימי. ת ו ס פ ת (תיקון: תש''ם, תשמ''ב) (תקנה 5) א. החפצים שלגביהם יש לציין בפוליסה פרטי זיהוי: (1) מסרטות ומצלמות שערכן 4000 שקלים או יותר; (2) וידיאו טייפים וטלויזיות שערכם 4000 שקלים או יותר; (3) מקלטי רדיו ומערכות קול שערכם 4000 שקלים או יותר; (4) משקפות שדה שערכן 7500 שקלים או יותר; (5) תכשיטים ושעונים שערכם 7500 שקלים או יותר. (6) שטיחים שערכם 7500 שקלים או יותר; (7) אופניים שערכם 7500 שקלים או יותר. ב. פרטי הזיהוי שיש לציינם בפוליסה: חפצים הנושאים מספר סידורי - שם החפץ, שם היצרן, המספר הסידורי, סימנים מיוחדים. תכשיטים - סוג התכשיט, תיאור כללי, סוג המתכת, משקל קרט, סוג אבני החן ומספרם, צורתם וצבעם, סימנים מיוחדים כגון חריטה והטבעה. שטיחים - סוג השטיח, שם היצרן, הדוגמה, הצבעים, הגודל, סימנים מיוחדים. חפצי אמנות - שם היצירה, שם האמן, נושא היצירה, הצבעים העיקריים, גודל, סימנים מיוחדים. חפצים אחרים - שם החפץ, שם היצרן, תיאור החפץ, סימנים מיוחדים. 1 ק''ת תש''ם, 969, 1662; תשמ''ב, 999.המפקח על הביטוחתקנותפוליסה