תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1984

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37 ו-38 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. אחידות המטבע בחוזה ביטוח נקבע בחוזה ביטוח סכום ביטוח הנקוב במטבע פלוני או הצמוד למטבע פלוני, יהיו גם כל התשלומים הקשורים באותו חוזה או הנובעים ממנו, לרבות דמי הביטוח, סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח, נקובים באותו מטבע או צמודים לאותו מטבע. 2. תשלום דמי הביטוח (תיקון: תשס''א) (א) בחוזה ביטוח המאפשר תשלום דמי הביטוח בתשלומים, ייקבע כי דמי הביטוח ישולמו באחת משתי דרכים אלה: (1) במזומן - תוך 28 ימים מתחילת הביטוח; (2) בתשלומים חדשיים, שווים ורצופים שמספרם אינו עולה על מספר חודשי הביטוח או 12, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהראשון בהם משולם לא יאוחר מעשרים ואחד ימים לאחר תחילת הביטוח או לאחר שהוגש למבוטח החשבון - לפי המאוחר והתשלום האחרון משולם לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום תקופת הביטוח. (ב) חוזה ביטוח בענפי הביטוח שלהלן, לא יאפשר תשלום דמי הביטוח באשראי אלא ייקבע בו כי תשלום מלוא דמי הביטוח יבוצע עם תחילת הביטוח; (1) ביטוח רכב חובה כמשמעותו בפקודת רכב מנועי (נוסח חדש), התש''ל-1970; (2) ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי דרישות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל''ה-1974. 3. (בוטלה) (תיקון: תשס''א) 4. תשלום ריבית (תיקון: תשס''א) במקרה של תשלום דמי הביטוח בתשלומים על פי תקנה 2(א)(2) רשאי מבטח לקבוע כי לתשלומים החדשים יווספו ריבית או דמי גביה ובלבד שלגבי ביטוחים אישיים לא יעלו הריבית או דמי הגביה על 6% לשנה במקרה של הצמדה למדד ועל 10% בשנה במקרה של הצמדה למטבע חוץ; לענין זה, ''ביטוחים אישיים'' - ביטוח רכב (רכוש), ביטוח דירות ותכולתן וביטוח תאונות אישיות. 5. דמי ביטוח באשראי (תיקון: תשס''א) מבטח המאפשר תשלום דמי הביטוח בתשלומים, ימסור למבוטח קודם לעשיית הביטוח הודעה בכתב ובה הפירוט הבא: (1) דמי הביטוח במזומן; 2) דמי הביטוח בתשלומים, לרבות פירוט שיעורו של כל אחד מהתשלומים ומועדו, וציון תנאי ההצמדה שיחולו על התשלומים; (3) שיעור הריבית, לפי חישוב שנתי, שבמחיר דמי ביטוח באשראי; לענין זה, ''שיעור הריבית לפי חישוב שנתי'' - אותו שיעור ריבית אשר לפיו מתקיימת המשוואה הבאה: C = A1 + A2 + ... + AN DN D2 D1 365 R + 1 365 R + 1 365R + 1 100 100 כאשר: R - שיעור הריבית לפי חישוב שנתי באחוזים; C - דמי הביטוח במזומן; AN... A2, A1 - התשלומים הנדרשים מהמבוטח המשלם דמי ביטוח בתשלומים, ללא הפרשי הצמדה. ...D2, D1 DN- מספר הימים מיום תחילת הביטוח עד תשלום התשלומים A2...A3, A1 בהתאמה. 6. סייג לתחולה תקנות אלה לא יחולו על - (1) חוזי ביטוח חיים; (2) חוזי ביטוח שלגבי תשלום דמי ביטוח בשלהם אושרו, בהתאם לסעיפים 16 ו-40 לחוק, הסדרים השונים מהאמור בתקנות אלה. 7. תחולה תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח שנכרתו ביום כ''ט בניסן התשמ''ד (1 במאי 1984) או לאחר מכן. 8. ביטול התקנות הבאות בטלות מיום כ''ט בניסן התשמ''ד (1 במאי 1984): (1) תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תשלום דמי ביטוח באשראי), התשמ''ד-1983. (2) תקנה 2 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981. 1 ק''ת תשמ''ד, 1392; תשס''א, 524. פוליסההמפקח על הביטוחאשראימטבעותתקנותחוזה ביטוח