תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס''ח-2008

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס''ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(א)(2) ו-(ב) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס''ה-2005, ולפי סעיפים 36א ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ''א-1981 (להלן - חוק הביטוח), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ניירות ערך'', ''נייר ערך סחיר'' ו''קרן הון סיכון'' - כהגדרתם בתקנה 41א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ''ד-1964 (להלן - תקנות מס הכנסה); ''נייר ערך לא סחיר'' - נייר ערך שאינו נייר ערך סחיר; ''עמלת ניהול חיצוני'' - כל אחת מאלה: (1) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרן השקעה שהיא שותפות שהשותף הכללי בה אינו צד קשור, לרבות באמצעות חשבון המנוהל בעבור קופת הגמל המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה (בהגדרה זו - חשבון ההשקעה), למעט הוצאה המשולמת למי שמנהל את חשבון ההשקעה בעד הניהול; (2) הוצאה המשולמת למי שמנהל את חשבון ההשקעה בעד ניהולו, ובלבד שאינו צד קשור; ''צד קשור'' - כמשמעות ''צדדים קשורים'' בתקנות מס הכנסה, לחברה המנהלת או למי ששולט בה במישרין או בעקיפין; ''קרן השקעה'' - קרן הון סיכון, קרן נדל''ן, קרן גידור, קרן מזנין, קרן תשתיות, קרן, BUY-OUT קרן אשראי, וכל קרן המשקיעה רק בהשקעות כאמור. 2. הוצאות ישירות הוצאות ישירותבשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל יהיו אלה בלבד: (1) עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך סחירים; (2) דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמורת ניירות הערך (הקסטודיאן); (3) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בניירות ערך לא סחירים שאינם של צד קשור או ממתן הלוואה למי שאינו צד קשור, אם אין ההוצאה משולמת לצד קשור; (4) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בזכויות במקרקעין שאינן של צד קשור, אם אין ההוצאה משולמת לצד קשור; (5) עמלות ניהול חיצוני; (6) מסים החלים על קופת הגמל, על נכסיה, על הכנסותיה ועל עסקאות שנעשו בנכסיה; (7) דמי ביטוח בעד ביטוח משנה לקופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח, המשולמים בתנאים שעליהם הורה הממונה. 3. הוראת שעה בתקופה שעד יום ה' בטבת התשע''ב (31 בדצמבר 2011) יראו כאילו - (1) במקום ההגדרה ''עמלות ניהול חיצוני'' נאמר: ''עמלות ניהול חיצוני'' - כל אחת מאלה: (1) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בקרנות השקעה שאינן צד קשור או בקרן השקעה שהיא שותפות שהשותף הכללי בה אינו צד קשור, לרבות באמצעות חשבון המנוהל בעבור קופת הגמל המיועד להשקעה רק בקרנות השקעה (בהגדרה זו - חשבון ההשקעה), למעט הוצאה המשולמת למי שמנהל את חשבון ההשקעה בעד הניהול; או הוצאה המשולמת למי שמנהל את חשבון ההשקעה בעד ניהולו, ובלבד שאינו צד קשור; (2) הוצאה הנובעת מניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום למנהל תיקים זר, ובלבד שהתקיימו כל אלה: א) כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הזר הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה; (ב) היה מנהל התיקים צד קשור - התקבל לניהול השקעות הקופה בידי מנהל התיקים גם אישור מראש ובכתב של שני שלישים לפחות מהנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של הקופה, לאחר שנבחנו חלופות אחרות לניהול ההשקעות; (3) הוצאה הנובעת מניהול השקעות של קופת גמל שהיא תשלום לבעל רשיון מנהל תיקים, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (א) כל השקעות קופת הגמל המנוהלות בידי מנהל התיקים הן השקעות בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה; (ב) 90 אחוזים לפחות מהנכסים המנוהלים בידי מנהל התיקים בעבור כלל לקוחותיו מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה; (ג) מנהל התיקים אינו צד קשור; (4) הוצאה הנובעת מהשקעה של קופת גמל בקרן או בקרן חוץ (בפסקה זו - הקרן) שהיא תשלום למנהל הקרן או לקרן, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (א) 75 אחוזים לפחות מנכסי הקרן מושקעים בנכסים שלא הונפקו במדינת ישראל ואינם נסחרים או מוחזקים בה; (ב) לגבי השקעה בקרן שאינה קרן חוץ - מנהל הקרן אינו צד קשור; ולגבי השקעה בקרן שהיא קרן חוץ - אם היו מנהל הקרן או הקרן צד קשור- התקבל להשקעה בקרן החוץ גם אישור מראש ובכתב של שני שלישים לפחות מהנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של הקופה, לאחר שנבחנה האפשרות להשקעה בקרנות אחרות; לענין הגדרה זו - ''בעל רישיון'', מנהל תיקים ו''ניהול תיקי השקעות'' - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ''ה-1995; ''מנהל תיקים זר'' - מי שרשאי לעסוק בניהול תיקי השקעות במדינה מחוץ לישראל לפי הדין החל באותה מדינה ואינו בעל רישיון מנהל תיקים; ''קרן'' ו''קרן חוץ'' - כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות; (2) בתקנה 2, בסופה נאמר: (8) הוצאה בעד הליך דירוג פנימי שביצעה החברה המנהלת של קופת הגמל או חברה שבשליטתה או שבשליטת בעל השליטה בה, לשם הערכת סיכון הלווה או ההלוואה, ובלבד שנתקבל לתשלום ההוצאה כאמור אישורם מראש של שני שלישים לפחות מהנציגים החיצוניים בוועדת ההשקעות של קופת הגמל, לאחר שבחנו את סבירות ההוצאה ביחס לריבית ההלוואה. 4. תחולה תקנות אלה יחולו גם על ביטוחים תלויי תשואה, ויראו לעניין זה את המבטח כחברה מנהלת, ואת הנכסים שהוא מחזיק לכיסוי התחייבויות תלויות התשואה - כנכסי קופת הגמל; לעניין זה, ''ביטוח תלוי תשואה'' ו''התחייבות תלוית תשואה'' - כהגדרתם בחוק הביטוח. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 1 ק''ת תשס''ח, 584.פיקוח על שירותים פיננסייםתקנותקופות גמל