תקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ''ד-1983

תקנות הפסיכולוגים (אגרות רישום), התשמ''ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לחוק הפסיכולוגים, התשל''ז-1977 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. אגרת רישום בפנקס (תיקון: תשמ''ד, תשמ''ז, תשמ''ח, תשמ''ט) בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת רישום, אגרה כמפורט בסעיף 12 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ''ט-1989 (להלן - תקנות האגרות). 2. אגרת היתר זמני (תיקון: תשמ''ד, תשמ''ז, תשמ''ח, תשמ''ט) בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מוכרת לפי סעיף 19 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה כמפורט בסעיף 12 בתוספת השניה לתקנות האגרות. 3. אגרת תואר מומחה (תיקון: תשמ''ד, תשמ''ז, תשמ''ח, תשמ''ט) בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה 29 לתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל''ט-1979, תשולם בעת מתן אישור תואר מומחה, אגרה כמפורט בסעיף 12 בתוספת השניה לתקנות האגרות. 4. (בוטלה) (תיקון: תשמ''ט) 5. ביטול תקנות הפסיכולוגים (אגרת רישום), התשל''ט-1979 - בטלות. 6. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ''ד בתשרי התשמ''ג (1 באוקטובר 1983). 1 ק''ת תשמ''ד, 52, 1069, 2547; תשמ''ה, 799; תשמ''ו, 223; תשמ''ז, 401; 903; תשמ''ח 195, 746; תשמ''ט, 62, 717.התחום הנפשיפסיכולוגיהתקנותאגרה