תקנות הפסיכולוגים (סדרי בחינות לרישום בפנקס), תש''ם-1980

תקנות הפסיכולוגים (סדרי בחינות לרישום בפנקס), תש''ם-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ב) לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגשת בקשה להבחן המבקש להבחן בבחינות בפסיכולוגיה לענין סעיף 15(3)(ב) לחוק יגיש בקשה על כך בכתב ליושב ראש ועדת הבחינות שמונתה לפי סעיף 14(א) לחוק; לבקשתו יצרף מסמכים המוכיחים כי בתכוף לפני יום כ''ב בטבת תשל''ח לפני יום כ''ב בטבת תשל''ח (1 בינואר 1978) מלאו לא פחות מעשר שנים לעיסוקו בפסיכולוגיה במקום עבודה מוכר מטעם מועצת הפסיכולוגים. 2. סדרי הבחינות ונוהליהן (תיקון: תשמ''א) (א) בחינות בפסיכולוגיה לענין סעיף 15(3)(ב) לחוק יהיו בכתב ובעל-פה, וייערכו בשפה העברית. (ב) הנבחן ייבחן שלוש בחינות בכתב ואחת בעל-פה. (ג) בחינה ראשונה בכתב תימשך שעתיים ותהיה בנושאים שלהלן לפי הרשימה הביבליוגרפית שבתוספת הראשונה: (1) יסודות בפסיכולוגיה קוגניטיבית; (2) יסודות בפסיכולוגיה התפתחותית; (3) יסודות בפסיכולוגיה פיזיולוגית; (4) יסודות בפסיכולוגיה חברתית; (5) פסיכולוגיה של האישיות. (ד) בחינה שניה בכתב תימשך שעתיים ותהיה בנושאים שלהלן לפי הרשימה הביבליוגרפית שבתוספת השניה: (1) יסודות בפסיכופתולוגיה; (2) שיטות התערבות בפרט, במשפחה ובקהילה. (ה) בחינה שלישית בכתב תהא מבחן בית בנושא שתקבע ועדת הבחינות לנבחן, בהתחשב בענפי עיסוקו; מבחן הבית יוגש מודפס במכונת כתיבה בשלושה עותקים לועדת הבחינות. (ו) עמד הנבחן בשתי הבחינות לפי תקנות משנה (ג) ו-(ד) והגיש את מבחן הבית לועדת הבחינות, ייבחן בעל-פה על נושא אותו מבחן, במועד שתקבע הועדה. (ז) ועדת הבחינות רשאית לפטור נבחן מבחינה בנושא פלוני אם נתקיימו בו שני אלה לפני יום כ''ב בטבת התשל''ח (1 בינואר 1978): (1) הוא בעל תואר ''בוגר'' בפסיכולוגיה שניתן לו במוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי''ח-1958; (2) הוא עמד בבחינה באותו נושא במסגרת לימודיו במחלקה לפסיכולוגיה במוסד כאמור בפסקה (1). 3. מועדי הבחינות בכתב בחינות בכתב לפי תקנה 2(ג) ו-(ד) ייערכו פעמיים בשנה, במועד ובמקומות שתקבע ועדת הבחינות; נבחן רשאי להיבחן במועד אחד בשתי הבחינות או לפצלן לשני מועדים. 4. תוצאות הבחינות תוצאות הבחינות יהיו מסורות לשיקול דעתה של ועדת הבחינות ויצויינו ב''נכשל'' או ''עבר''. 5. בחינה חוזרת נכשל נבחן רשאי הוא לגשת אליה פעם נוספת במועד הקרוב. 6. אישור על עמידה בבחינות נבחן שעמד בכל הבחינות זכאי לקבל על כך אישור מאת ועדת הבחינות. תוספת ראשונה (תקנה 2(ג)) 1. : Marx, M.H. Introduction to Psychology, New York Collier, Macmillan, Int. ED., 1976 או Hilgard, E.R., Ropiquet, E., Atkinson, R.C.,& :Atkinson R.L. Introduction to Psychology, New York .Harcourt Brace Janovich, ED, VII, 1978 2. י. שורצמן, פסיכולוגיה חברתית, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1978 או .J, Freedman, J.L., Sears, D.O., & Merill Carlsmith Social Psychology, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1978 3. Maddi, S.R. Personality Theories: A Comparative Analysis Homewood, ILL.: Dorsey Press, 1972 (PP.1-572). 4. Mussen. P.H. (Ed.) Carmichael's Handbook of Child Psychology, New York: John Wiley & Sons, 1970. Vol I, Chap. 9, 16; Vol. II, Chap. 21,23; תוספת שניה (תקנה 2 (ד)) 1. Coleman, J.C. Abnormal Psychology and Modern Living, Glenview, ILL : Scott, Foresman, Ed. V,1976 Korchin, S.J. Modern Clinical Psychology, 2. Principles of Intervention in the Clinic and the New York: Basic Books, Inc. 1976, community. 3. Murstein, B.I. Handbook of Projective Techniques New York: Basic Books, Inc. 1965. 4. Munsterberg, H. Psychotherapy, New York: Moffat Yard & Co., 1979 1 ק''ת תש''ם, 971; תשמ''א, 317התחום הנפשיפסיכולוגיהתקנות