תקנות הפסיכולוגים (פרטי רישום), תשל''ז-1977

תקנות הפסיכולוגים (פרטי רישום), תשל''ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(א) ו-57 (א) לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטי רישום בפנקס הפסיכולוגים יירשמו הפרטים שלהלן של כל אחד מהזכאים לרישום כפסיכולוגים, וכל שינוי בהם: (1) שם המשפחה, השם הפרטי והשמות הקודמים, בעברית ובלטינית; (2) תאריך הלידה ומקומה; (3) המין; (4) מספר תעודת זהות; (5) שם האב; (6) המען; (7) התאריך שבו נרשם בפנקס; (8) מספר הרישום בפנקס. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. 1 ק''ת תשל''ז, 2485.התחום הנפשיפסיכולוגיהתקנות