תקנות הפסיכולוגים (פרסומת), תשל''ט-1979

תקנות הפסיכולוגים (פרסומת), תשל''ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפסיכולוגים, תשל''ז-1977, ולאחר התייעצות במועצת הפסיכולוגים, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטים שמותר לפרסם (א) הודעה או שלט שפסיכולוג קובע מחוץ לחדר עבודתו לא יהיו גדולים מ-40X60 סנטימטרים. (ב) הודעה או שלט כאמור לא יכילו אלא את הפרטים שלהלן, כולם או מקצתם: (1) שם הפסיכולוג, ואם הוא בעל תארים אקדמאיים או דיפלומות, אותיות או קיצורים המציינים אותם תארים או דיפלומות; (2) ההגדר ''פסיכולוג''; (3) תואר מומחה כפי שאושר לו לפי תקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), תשל''ט-1979; (4) שעות הקבלה. (ג) פסיכולוג לא יטול לעצמו כינוי או הגדר המסתברים כרמז שיש לו מעמד או כשירות מקצועיים זולת אלה שיש לו למעשה והוא רשאי לציין על נייר המכתבים, כרטיס ביקור וכל טופס משרדי אחר או מסמך היוצא ממנו בתוקף עיסוקו את הפרטים האמורים בתקנת משנה (ב) וכן את מעמדו המקצועי, מקום עבודתו, פרטי חברותו בארגונים מקצועיים ומדעיים בפסיכולוגיה, מענו הפרטי, מספר תא הדואר ומספרי הטלפון שלו. (ד) המנהל רשאי לאסור, בצו כללי או מיוחד, את השימוש בכל ראשי תיבות, קיצורים, הגדרים או תארים בכל הודעה, שלט, ניר מכתבים או כרטיס ביקור, אם לדעתו עלולים הם לטעת בקרב הציבור רושם בלתי נכון על ההכשרה המקצועית של פסיכולוג, ופסיכולוג שעליו חל הצו לא ישתמש בראשי תיבות, קיצורים, והגדרים או תארים שנאסרו כאמור. (ה) פסיכולוג המשנה את מען חדר עבודתו, רשאי לקבוע מחוץ לחדר עבודתו הקודם, לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, הודעה או שלט כאמור בתקנת משנה (א) בצירוף כתובת או הודעה המודיעה על מען חדר עבודתו החדש, ולהודיע בכתב על מענו החדש למי שביקש את עצתו המקצועית. 2. הגבלת פרסום עבודתו בכפוף לאמור בתקנה 1, פסיכולוג - 1) לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, את עיסוקו, כדי לרכוש לקוחות או להשיג לעצמו יתרון מקצועי; (2) לא ייזום ולא ירשה פרסומים המשבחים או מציינים את מיומנותו, ידיעותיו, שירותיו או כשירויותיו המקצועיים, הכל בהשוואה לאחרים או המזלזלים בשל זולתו, ולא ישלים עמם, לא יעסוק עם יוזם פרסומים כאמור ולא יעבוד בשבילו; (3) לא ינהל תעמולה לעצמו כדי להשיג לקוחות, לא יעסיק לשם כך סוכן או תועמלן, לא יעסוק עמם ולא יעבוד בשבילם. 3. פרסום בכלי התקשורת לא יציין פסיכולוג את תארו ולא יתיר לציינו בכלי התקשורת אלא בנושאים שבתחום מקצועו. 4. פרסום מותר אין בתקנות אלה כדי למנוע - (1) פרסום שמו, מענו ומספר טלפון של פסיכולוג במדריכים מסווגים יחד עם שמותיהם, מעניהם ומספרי הטלפון של פסיכולוגים אחרים; (2) שימוש בתואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו; (3) פרסום מאמרים או עבודות שטיבם מדעי או מקצועי בצירוף שמו של הפסיכולוג ותארו. 5. שמירת דין תקנות אלה באות להוסיף על כל דין. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן. 1 ק''ת תשל''ט, 1691.התחום הנפשיפסיכולוגיהתקנותפרסומת