תקנות הראיות (שכר עורך-דין), תשל''ח-1978

תקנות הראיות (שכר עורך-דין), תשל''ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 58 ו-59 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל''א-1971, אני מתקין תקנות אלה: 1. שכר עורך דין השכר שיגבה עורך דין בעד שירותיו לפי סעיף 15 לפקודה יהיה: (1) בעד קבלת תצהיר שלא נערך בידי עורך הדין עצמו - 50 לירות; (2) בעד קבלת תצהיר שנערך בידי עורך הדין - 25 לירות נוסף על השכר המגיע בעד ההכנה; הכל בנוסף למס ערך מוסף שחייב בו עורך הדין בעד מתן שירותו. 2. פטור תקנה 1 אינה חלה - (1) על קבלת תצהיר בידי עובד המדינה או עובד בשירות תאגיד שהוקם לפי חוק כשהוא פועל במילוי תפקידו; (2) על קבלת תצהיר במסגרת הסכם למתן שירותים משפטיים שתמורתם זכאי עורך הדין לתשלום כולל או למשכורת. 3. ביטול תקנות הראיות (שכר עורך דין ואגרות), תשל''ה-1974 - בטלות. 4. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ''ד בניסן תשל''ח (1 במאי 1978). 1 ק''ת תשל''ח, 1254.תקנותעורך דיןראיות