תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק), התש''ע-2010

תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק), התש''ע-2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55ז(ג) לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ''א-1981, אני מתקין תקנות אלה: 1. פטור מסימון תמרוק אשר אורך חיי המדף שלו הוא מעל 30 חודשים, פטור מציון תקופת השימוש לאחר פתיחתו, על גביו וכן על גבי אריזתו או עטיפתו, אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא מיועד לשימוש חד-פעמי; (2) הוא ארוז באריזת לחץ אשר מונעת כל מגע של תוכנו עם הסביבה החיצונית גם לאחר פתיחתו; (3) איכותו אינה נפגמת והשימוש בו הוא בטיחותי למשך תקופה ארוכה מאוד. 1 ק''ת תש''ע, 995.תמרוקיםתקנותרוקחות