תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי ערעורים לענין נספחים), תשכ''ה-1965

תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי ערעורים לענין נספחים), תשכ''ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ''ה-1965, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''נספח'' - רשימת בוחרים משלימה שהוכנה לאזור קלפי לפי סעיף 11(א)(2) לחוק. 2. המקום להגשת הודעת ערעור הודעת ערעור (להלן - הודעה) בערעורים לפי סעיף 17 לחוק תוגש למשרד הרישום של בית המשפט המחוזי המוסמך לפי סעיף 18 לחוק או למשרד הרישום של בית משפט שלום שבאזור שיפוטו של אותו בית משפט מחוזי. 3. המשיבים בערעור ואלה יהיו המשיבים בערעור: (1) בכל ערעור - שר הפנים; (2) בערעור של חבר מועצה של רשות מקומית על הכללת שם של בוחר בנספח - גם אותו בוחר. 4. ערעור של בוחר הודעה של בוחר תוגש בטופס מס' 1 שבתוספת, בשלושה העתקים חתומים ביד המערער ויצורף לה תצהיר בשלושה העתקים לאימות העובדות שעליהן מסתמך המערער. 5. ערעור של חבר מועצה של רשות מקומית הודעה של חבר מועצה של רשות מקומית תוגש בטופס מס' 2 שבתוספת, בארבעה העתקים חתומים ביד המערער ויצורף לה תצהיר בארבעה העתקים לאימות העובדות שעליהן מסתמך המערער. 6. החזרת העתק ההודעה למערער העתק מההודעה, בציון יום הגשתה ומועד שמיעת הערעור, יוחזר למוסר ההודעה, ואישור המוסר לקבלת ההעתק דינו כדין אישור המערער בקבלת הזמנה לדין. 7. מסירת העתקי הודעה ותצהיר למשיבים (א) העתק מההודעה, בציון יום הגשתה ומועד שמיעת הערעור, ואם צורף לה תצהיר - גם העתק מהתצהיר - יימסרו למשיבים בערעור לא יאוחר מ-24 שעות לפני המועד שנקבע לשמיעת הערעור. (ב) נמסר העתק שנועד למשיב שאינו שר הפנים במקום שנרשם ברישום התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש''ט-1949, כמעונו של המשיב, לאחד מבני משפחתו הגר עמו והנראה כמבוגר - יראו אותו כאילו נמסר למשיב עצמו; לא נמצא אדם כאמור באותו מקום, יודבק ההעתק על דלת הכניסה לאותו מקום ויראו אותו כאילו נמסר למשיב 12 שעות לאחר שהודבק. (ג) העתקים שנועדו לשר הפנים יימסרו בדרך שהורה שר הפנים. (ד) נמסר העתק הודעה לפי תקנה זו, יראוהו כהזמנה לדין שנמסרה כדין. 8. הצגת רשימת מערערים ומשיבים רשימת המערערים והמשיבים, בציון המועד לשמיעת הערעורים, תוצג 48 שעות לפחות לפני שמיעת הערעורים, במקום הנראה לעין בבנין בית המשפט שבו יישמעו. 9. ייצוג בעלי הדין והבאת עדים המערער והמשיבים זכאים להיות מיוצגים על ידי באי-כוח מיופים בכתב, בין לערעור פלוני ובין בדרך כלל, וחייבים לדאוג בעצמם להבאת עדיהם. 10. אי התייצבות בעלי דין לא התייצבו המערער או משיב במועד שנקבע לשמיעת הערעור, רשאי בית המשפט למחוק את הערעור, לדחות את שמיעתו או לדון בערעור ולתת פסק-דין שלא בפני המערער או המשיב, הכל לפי הענין. 11. סמכויות בית-המשפט בית המשפט הדן בערעור לפי תקנות אלה רשאי שלא להיזקק - (1) לטענות פורמליות; (2) לשום טענה או ראיה שלא הוזכרו בהודעה; (3) לערעור - אם לא מצא כל עילה, או אם לא מצא בתצהירים שצורפו להודעה כל הוכחה לכאורה לטענותיו של המערער. 12. איחוד ערעורים (א) בית המשפט רשאי לאחד ערעורים התלויים ועומדים לפניו אם הם נוגעים לאותו אדם או לאותו נספח, או אם כרוכות בהם אותן שאלות חוק או אותן שאלות עובדה, או שאלות חוק או שאלות עובדה דומות. (ב) בית המשפט רשאי לתת פסק דין אחד במספר ערעורים שנדונו על ידיו והנוגעים לאותו אדם או לאותו נספח, אף אם לא אוחדו הערעורים כאמור בתקנת-משנה (א). 13. סדרי הדין סדרי הדין החלים על בקשה בדרך המרצה בבית המשפט המחוזי יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות על דיון בערעור לפי תקנות אלה בכל ענין שאין עליו הוראה אחרת בחוק או בתקנות אלה. 14. פסק הדין (א) אין בית המשפט חייב במתן נימוקים לפסק דינו, ואין פסק הדין טעון קריאה, והוא יכול להיכתב בשולי ההודעה. (ב) מסירת פסק הדין של בית המשפט לשר הפנים תהיה בדרך שהורה שר הפנים. תוספת2 ק''ת תשכ''ה, 2548. 2 נוסח הטופס שבתוספת אינו מובא.רשויות מקומיותבחירות לרשות מקומיתערעורתקנותבחירות