תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל''ג-1973

תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל''ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), תשל''ב -1972 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. ועדת מכרזים ביזמת רשויות מקומיות (א) ועדת מכרזים משותפת על פי החלטת רשות מקומית, כאמור בסעיף 2 לחוק, ירכיבו אותה הרשויות המקומיות המשתתפות במכרז ובלבד שמספר חבריה לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה. (ב) באין הסכם בין הרשויות המקומיות ימנה שר הפנים את חברי ועדת המכרזים. (ג) חברי ועדת המכרזים יכול שלא יהיו חברי מועצת רשות מקומית. 2. ועדת מכרזים ביזמת שר הפנים ועדת מכרזים משותפת לפי הוראות שר הפנים כאמור בסעיף 3 ימנה אותה השר במספר חברים שיקבע בין מנציגי רשות מקומית ובין שלא מביניהם, ובלבד שמספר חבריה לא יפחת משלושה ורוב חבריה יהיו נציגי רשויות מקומיות. 3. יושב ראש ועדה שהוקמה ביזמת רשויות מקומיות בועדה שהוקמה על פי סעיף 2 לחוק יבחרו חבריה את היושב ראש. 4. יושב ראש ועדה שהוקמה ביזמת שר הפנים בועדה שהוקמה על פי סעיף 3 לחוק ימנה שר הפנים את היושב ראש. 5. מנין חוקי המנין החוקי בישיבות הועדה יהיה רוב חבריה; ירד מספר החברים במשך הישיבה, אין הדבר פוסל אותה. 6. הודעה על מכרז רצו רשויות מקומיות, או הורה שר הפנים בצו לרשויות מקומיות, להתקשר בחוזה הטעון מכרז משותף, יפרסם יושב ראש הועדה הודעה על כך ובה יפורטו, בין השאר - (1) תיאור המכרז המוצע; (2) סכום האשראי שיידרש מהמציע; (3) תנאים מוקדמים, המגבילים מבחינת כושר לבצע את המכרז; (4) המקום והמועד האחרון להגשת הצעות; (5) המקום לקבלת פרטים נוספים ומסמכי המכרז. 7. אופן פרסום הודעה על מכרז הודעה על מכרז משותף תפורסם לפחות בשני עתוני בוקר יומיים המופיעים בתחום המדינה ושאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית, ובעתון ערב. 8. משלוח הודעה על מכרז לחוץ לארץ פרסם יושב ראש הודעה על מכרז משותף, רשאי הוא לשלוח את ההודעה לספקים או לקבלנים אשר יש להם זיקה לנושא המכרז ושמקום עסקם נמצא בחוץ לארץ, ובלבד שישלח את ההודעה לפחות לשני ספקים או קבלנים כאמור. 9. מסמכי מכרז (א) יושב ראש הועדה ימציא את המסמכים המפורטים להלן לכל אדם הרוצה להשתתף במכרז משותף: (1) טיוטה של החוזה המוצע; (2) רשימת החמרים וכמותם, שיספקו אותם הרשויות המקומיות המשתתפות במכרז לצורך ביצוע העבודה נשוא החוזה ותנאי מסירתם; (3) התכניות והמיפרטים הנוגעים לביצוע הענין נשוא החוזה; (4) כתבי כמויות וטפסי הצעת מחירים בשלושה עותקים; (5) מעטפה הנושאת את מספר המכרז, לשם הגשת ההצעה (להלן - מעטפת ההצעה); (6) תנאי ערבויות. (ב) בנוסף לכך ימציא יושב ראש הועדה כל מידע או מסמך אחר שהוא ימצא על דעת הועדה לנכון למסור. 10. פנקס מכרזים (א) מכרז שפורסם לפי סעיף 2 לחוק יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורתה הועדה; כל אדם רשאי לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במקום שהורה יושב ראש הועדה. (ב) מכרז שפורסם לפי סעיף 3 לחוק יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורה שר הפנים; כל אדם רשאי לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במקום שיקבע יושב ראש הועדה. 11. עיון במסמכים ובנכסים הוצגו מסמכים בקשר למכרז משותף, תינתן הזדמנות סבירה ושווה לכל אדם לעיין במסמכים, לבדוק אותם או נכסים המוזכרים בהם ולקבל הסבר לגביהם. 12. אישור קבלה או עיון כל אדם שקיבל מסמכי מכרז או שהשתתף בביקור בנכס או בפגישה שאירגן אותה יוזם המכרז יאשר זאת בכתב. 13. המועד האחרון להגשת הצעות (א) המועד האחרון להגשת הצעות ייקבע בהתחשב בנושא החוזה המוצע ובתנאיו; המועד יהיה לא מוקדם משבוע ימים ולא מאוחר משלושה חדשים מיום פרסום ההודעה. (ב) בנסיבות מיוחדות רשאית ועדת המכרזים לקבוע מועד אחרון להגשת הצעות מאוחר משלושה חדשים מיום הפרסום כאמור. 14. אומדן ההוצאות הכרוכות בחוזה לפני תום המועד להגשת הצעות יפקיד יושב ראש הועדה את אומדן ההוצאות הכרוכות בחוזה המוצע במכרז המשותף, בכתב, בתיבה כאמור בתקנה 15. 15. תיבת ההצעות (א) מציע יכניס את הצעתו במעטפה סגורה לתוך תיבה מיוחדת שתיועד למכרז משותף אחד בלבד (להלן - תיבת ההצעות) לפני תום המועד להגשת ההצעות, או ישלח את הצעתו בדואר. (ב) נתקבלה הצעה באמצעות הדואר, היא תוכנס לתיבת ההצעות בידי יושב ראש הועדה או מי שהסמיך לכך. (ג) תיבת ההצעות תהא נעולה בשני מנעולים שמפתחותיהם יישמרו בידי שני אנשים שמינה לכך יושב ראש הועדה. 16. כללים לקביעת המועד להגשת הצעות (א) מעטפת הצעה שנמסרה למשלוח בדואר יראו אותה כאילו הגיעה לידי ועדת המכרזים במועד מסירתה כאמור, וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך. (ב) מעטפת הצעה שנשלחה מחוץ לארץ, יראו אותה, על אף האמור בתקנת משנה (א), כאילו הגיעה לידי ועדת המכרזים במועד שבו הגיעה לדואר בישראל, וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך. 17. פתיחת תיבת ההצעות (א) לא לפני שבעה ימים ולא יאוחר מארבעה-עשר יום לאחר תום המועד להגשת הצעות, האנשים שבידיהם המפתחות יפתחו את תיבת ההצעות. ב) יושב ראש הועדה יפרסם הודעה על המקום והמועד לפתיחת תיבת ההצעות ויציין בה כי כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחתה; ההודעה תודבק בכניסה לבנינים הראשיים של הרשויות המקומיות המשתתפות במכרז וכן בכניסה לבנין שבו תיפתח תיבת ההצעות. (ג) לא תיפתח תיבת ההצעות אלא בנוכחות יושב ראש הועדה ושני חברי הועדה לפחות. 18. הצעה שהוגשה באיחור מעטפת הצעה שנתקבלה אחרי פתיחת ההצעות, מכל סיבה שהיא, תוחזר לשולח בלא שתיפתח. 19. רישום הצעות האומדן מתיבת ההצעות הפתוחה יוצאו המעטפות והאומדן. כל מעטפה תסומן במספר סידורי ומספרן הכולל של המעטפות יירשם בפרוטוקול; לאחר מכן תיפתח כל מעטפה ויושב ראש הועדה וכל חברי הועדה הנוכחים יסמנו בראשי תיבות כל גליון, או חוברת כרוכה, שהוצאו מן התיבה, וכן יסומן האומדן; בחוברת כרוכה יסומן הדף הראשון והאחרון של החוברת; שמות בעלי ההצעות, הסכום הכולל של כל הצעה, מספר הגליונות שהוצאו מכל מעטפת הצעה, והאומדן ירשמו בפרוטוקול; אולם לפני רישום יכריז עליהם יושב ראש הועדה או חבר הועדה שנקבע כאמור; כל אדם רשאי להיות נוכח בעת רישום ההצעות בפרוטוקול; עותק אחד של כל הצעת מחירים יימסר למשמרת האדם שקבעה לכך הועדה. 20. חוות דעת מומחה (א) ועדה שהורכבה לפי סעיף 2 לחוק, תחליט לפני מועד פתיחת תיבת ההצעות בדבר הצורך בהתייעצות במומחה ובדבר בחירתו; הוחלט להתייעץ במומחה ונקבע מומחה כזה, ימסור יושב ראש הועדה, ללא דיחוי, העתק של כל אחת מההצעות שהוצאו מתיבת ההצעות ואומדן הצעות לפי תקנה 14 לידי מומחה לשם קבלת חוות-דעתו. (ב) מונתה ועדה לפי סעיף 3 לחוק, רשאי שר הפנים להורות כי כל הצעה וחוות -דעת כאמור תועבר לחוות-דעתו של מומחה שקבע לכך השר. 21. טעות חשבונית בהצעה נתגלתה טעות חשבונית בהצעה בעת הבדיקה בידי המומחה או בידי הועדה, תתוקן הטעות בידי יושב ראש הועדה על דעת הועדה, והתיקון יירשם בפרוטוקול; נתגלתה אי-התאמה בין המחיר הכולל של מספר יחידות ובין מחיר של כל יחידה שצויין בהצעה, תתוקן אי-התאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה. 22. פסילת הצעה היה לועדה אחרי עיון בהצעה יסוד סביר לחשוד שכוונתו של בעל ההצעה היתה להוליך את הועדה שולל, על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, רשאית היא - לאחר שנתנה לבעל ההצעה הזדמנות הוגנת להשמיע טענותיו - להחליט שלא לדון עוד בהצעתו. 23. קביעת ההצעה הזולה ביותר לאחר שהועדה בדקה את ההצעות ועיינה בחוות-דעתו של מומחה, אם ניתנה כזו, ירשום יושב ראש הועדה את כל ההצעות לפי גודל סכום ההצעות ויקבע את ההצעה הזולה ביותר; קביעת ההצעה הזולה ביותר תהא סופית. 24. החלטת הועדה על ההצעה הזולה ביותר הועדה תחליט על קבלת ההצעה הזולה ביותר, ובלבד שהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב באומדן שנמסר כאמור בתקנה 14, אולם אם בכפוף לתקנות אלה או בנסיבות אחרות החליטה הועדה על הצעה שאיננה הזולה ביותר, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה. 25. מקרים שבהם אין חובה להחליט על ההצעה הזולה ביותר הועדה לא תהיה חייבת להחליט על ההצעה הזולה ביותר במקרים אלה: (1) ההצעה הוגשה שלא בהתאם לתקנות אלה; (2) ההצעה מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות; (3) צורפה להצעה הסתייגות עקרונית לאחד מפרטי המכרז, או ההצעה כללה שינויים יסודיים במיפרט המלאכות, בחשבון הכמויות או בטיוטת החוזה; (4) מסתבר, לאחר תיקון טעות חשבונית, שההצעה שוב אינה הזולה ביותר; (5) ההצעה אינה עונה על תנאי מיוחד שהוצג במכרז; (6) לבעל ההצעה אין הכושר המתאים לבצע את החוזה המוצע. 26. הגשת הצעה אחת בלבד לא תחליט הועדה על הצעה אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה, אולם בנסיבות מיוחדות רשאית הועדה להחליט גם על הצעה יחידה; החליטה הועדה כך, תרשום בפרוטוקול נימוקים להחלטתה. 27. אי מתן החלטה הועדה רשאית שלא להחליט על כל הצעה, אך עליה לרשום בפרוטקול נימוקים להחלטתה. 28. פיצול מכרז משותף הועדה אינה רשאית לפצל את העבודות נושא המכרז אלא אם פורט תנאי כזה במכרז המשותף. 29. ביטול מכרז משותף הרשויות המקומיות שהחליטו על המכרז המשותף, לפי סעיף 2 לחוק, או שר הפנים אם הורה על עריכת מכרז לפי סעיף 3 לחוק, מוסמכים לבטל מכרז משותף, אולם אין לפרסם מכרז אחר באותו ענין כשאין ביניהם שוני מהותי, זולת אם נשתנו הנסיבות שגרמו להחלטה על הביטול. 30. שמירת סודיות המוסר ידיעה שהגיעה לידו בתוקף תפקידו בענין מכרז משותף העומד להתפרסם, או בענין מהלך הדיונים בועדה והחלטתה, שלא לאדם שהוסמך כדין לקבל אותה ידיעה, דינו - קנס 500 לירות או שלושה חדשי מאסר. 1 ק''ת תשל''ג, 2056. מכרזרשויות מקומיותתקנות