תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991

תקנות הרשות לפיקוח חקלאי (הבטחת מימון הפיקוח לענין עבירות על חיקוקי החקלאות), התשנ''א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(א)(3) ו-26 (א) לחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ''ח -1988 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם מועצת הרשות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''פיקוח חקלאי'' - פיקוח של הרשות לפיקוח חקלאי לענין עבירות על חיקוקי החקלאות; ''חיקוקי החקלאות'' - כמשמעותם בחוק; ''מחיר שעת עבודה'' - עלות שעה של פעילות ניידת פיקוח ובה שני פקחים, כולל פתיחת תיק וחקירה. 2. דמי פיקוח (א) בעד פיקוח חקלאי ישולמו לרשות דמי פיקוח בשיעור של 48 שקלים חדשים לשעת עבודה (להלן - דמי הפיקוח). (ב) סכום דמי הפיקוח ישתנה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ג) בתקנה זו - ''המדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; ''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1990. 3. התחייבות מי שסמכות הפיקוח לענין עבירה על חיקוקי החקלאות היתה נתונה לו לפני קביעתה כעבירה שלענינה יופעל הפיקוח החקלאי ימציא לרשות, לפני התחלת הפעלתו של הפיקוח החקלאי, התחייבות בכתב לכיסוי דמי הפיקוח. 1 ק''ת תשנ''א, 725.פיקוח חקלאיתקנותחקלאותמימון