תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב) (הוראת שעה), התשס''א-2001

תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב) (הוראת שעה), התשס''א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), התשי''ב-1952 (להלן - החוק), לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ''ה-1985 (להלן - הפקודה), לאחר התייעצות עם ועדה מייעצת לפי החוק, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-סוד: הממשלה, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הוראת שעה על אף האמור בתקנות 21 עד 23 לתקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב), התשי''ז-1957 (להלן - תקנות ההשבחה), בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד תום שנתיים מתחילתן, יחולו הוראות תקנות אלה. 2. הגדרות בתקנות אלה - ''בעל מפעל'' - כל אחד מאלה: (1) כל מי שקיבל אישור למפעל לפי תקנה 4; (2) אדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו פועל מפעל; (3) הבעל הרשום או המחזיק במפעל; ''המנהל'' - מנהל השירותים הווטרינריים; ''הנחיות'' - הנחיות שהוציא הארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (O.I.E) בשנת 1999 לענין מרכז להזרעה מלאכותית ולענין זירמת בקר, כפי שהן מתעדכנות מזמן לזמן ואשר הופקדו לעיון הציבור בספריית המכון הווטרינרי בשירותים הווטרינריים ובריאות המקנה בבית דגן; ''זירמה'' - זירמה של בקר; ''מזריע'' - אדם שהמנהל התיר לו לבצע הזרעה מלאכותית בבקר לחלב; ''מפעל'' - עסק להזרעה מלאכותית ולאחסון, שיווק והפצה של זירמה; ''מרכז להפקת זירמה'' - מקום שבו מפיקים זירמה מפרים; ''ספר העדר'' - ספר העדר המנוהל על ידי התאחדות מגדלי בקר בישראל, אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע''מ. 3. ייבוא, הפצה, אכסון, ושיווק בזירמה והזרעה (א) לא ייבא אדם זירמה שהופקה מחוץ לישראל אלא אם כן התקיימו כל אלה: (1) הוא בעל מפעל; (2) הזירמה הופקה בהתאם להנחיות, יובאה לפי רישיון כאמור בתקנה 2(א) לתקנות מחלות בעלי חיים (ייבוא בעלי חיים), התשל''ד-1974, ובהתאם לתנאי הרישיון. (ב) לא יפעיל אדם מפעל אלא אם כן קיבל מהמנהל אישור לכך כאמור בתקנה 4 (להלן - אישור מפעל). (ג) לא ישווק אדם, לא ימסור, לא יעביר, לא יאחסן זירמה, לא יפיצה ולא יעסוק בהזרעה מלאכותית אלא אם כן התקיימו כל אלה: (1) הזירמה יובאה בהתאם לאמור בתקנת משנה (א) או שהופקה במרכז להזרעה מלאכותית כמשמעותו בתקנות ההשבחה; (2) הוא מקיים הוראות תקנות אלה. 3. בקשה לאישור מפעל בקשה לאישור מפעל תוגש למנהל, לפי הטופס שבתוספת. 4. אישור מפעל (א) המנהל יאשר מפעל אם הוכח להנחת דעתו כי המפעל התחייב למלא אחר כל אלה: (1) לאחסן, לשווק ולהפיץ רק זירמה כאמור בתקנה 2(ג)(1) והמסומנת בסימנים המעידים על מקורה הכוללים את שם הפר ומספרו בספר העדר, את שם המרכז להפקת זירמה שבו הופקה ואת תאריך הפקתה; (2) לאחסן את הזירמה בהתאם להנחיות המנהל; (3) לעסוק בהזרעה מלאכותית ולהעסיק לשם כך מזריעים. (ב) תוקף האישור לשנה מיום נתינתו. 5. ביטול אישור מפעל (א) ראה המנהל כי חדלו להתקיים במפעל התנאים הרשומים בתקנות 4 או 6, רשאי הוא, בהודעה בכתב לבעל המפעל, לבטל את האישור שנתן או להתלותו. (ב) לא יעשה המנהל שימוש בסמכותו האמורה בתקנת משנה (א), אלא לאחר שנתן לבעל המפעל הזדמנות להשמיע את טענותיו כנגד הביטול או ההתליה, בכתב ובעל פה. 6. רישומים (א) בעל מפעל ינהל, בטפסים שהורה המנהל, רישום מלא ומדויק של זירמה במפעלו והזרעה מלאכותית לפי המפורט להלן: (1) לענין הזירמה - (א) שם המרכז להפקת זירמה שבו הופקה הזירמה ותאריך הפקתה; (ב) שם הפר שממנו נלקחה ומספרו בספר העדר; (ג) תאריך הקפאתה ומספר המכל והתא שבו אוחסנה; ד) לגבי זירמה מיובאת גם תאריך הייבוא ופרטי הרישיון שלפיו יובאה. (2) לענין הזרעה מלאכותית - רשימת ההזרעות שבוצעו, ממוינת לפי: (א) שם המשק שבו בוצעה ההזרעה; (ב) שם ומספר הפר המזריע; (ג) שם ומספר הפרה המוזרעת ומספרה בתחלובה; לענין זה, ''תחלובה'' - פרק הזמן שבין שתי המלטות עוקבות; (ד) תאריך ביצוע ההזרעה; (ה) שם המזריע ומספר ההיתר שנתן לו המנהל. (ב) המנהל רשאי לדרוש רישום פרטים נוספים או לשנותם. (ג) רישומים לפי תקנה זו יישמרו בידי בעל המפעל למשך שבע שנים מיום רישומם, ויימסרו למנהל לפי דרישתו או למי שהוא הורה. 7. תכונות פרים בעל מפעל ישלח למשקים שרוכשים ממנו זירמה, את רשימת הפרים שמהם מופקת הזירמה שהוא מפיץ; ברשימה יפורטו תכונות הפרים כפי שהן רשומות ב''פרסומי האינטרבול'' ומספרם בספר העדר; לענין תקנה זו ''פרסומי האינטרבול'' - הרבעון שמפרסם International Bull Evaluation Service - A subcommittee of the International Committee for Animal Recording, המופקד לעיון הציבור בספריית המכון הווטרינרי בשירותים הווטרינריים ובריאות המקנה בבית דגן. 8. היתר למזריע (א) לא יבצע אדם הזרעה מלאכותית, למעט בעדרו, אלא בהיתר מאת המנהל (להלן - היתר למזריע) ובהתאם לתנאים שהורה המנהל בהיתר. (ב) המנהל ייתן היתר למזריע, אם הוכח להנחת דעתו, כי המבקש קיבל הכשרה נאותה לביצוע הזרעה מלאכותית בבקר ועבר בהצלחה בחינה שאישר המנהל. 9. הזרעה מלאכותית (א) לא ישתמש מזריע בזירמה אלא אם כן קיבלה ממפעל ולא יבצע את ההזרעה אלא מטעם המפעל. (ב) מזריע ינהל רישום יומי מלא ומדויק של ההזרעות שביצע, בטופס שהורה עליו המנהל וימסור העתק של הטופס לבעל מפעל שממנו קיבל את הזירמה. 10. הודעה בידי בעל עדר בעדרו בעל עדר רשאי לבצע הזרעה בעדרו ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) הזירמה היא זירמה כאמור בתקנה 2(ג)(1); (2) בעל העדר מנהל, לפי טפסים שהורה המנהל, רישום מלא ומדויק של ההזרעות שביצע בעדרו ממוין לפי הנדרש בתקנה 6(א)(2) (א) עד (ד), ואולם רשאי המנהל לדרוש רישום פרטים נוספים או לשנותם; (3) בעל העדר יעביר, בתוך חודש ימים מביצוע ההזרעה, עותק של הטפסים האמורים בפסקה (2) למפעל שממנו רכש את הזירמה וישמור בידיו את המסמכים בהתאם להוראות תקנה 6(ג). תוספת (תקנה 3) תאריך לכבוד מנהל השירותים הווטרינריים ת''ד 12 בית דגן 50250 בקשה לאישור מפעל* לפי תקנה 3 לתקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב) (הוראת שעה), התשס''א-2001 1. שם המבקש/ים מס' ת''ז /עוסק מורשה מענו 2. שם המפעל שאישורו מבוקש ומענו 3. פרטים אודות המפעל: חתימת המבקש * אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זכות חתימה. 1 ק''ת תשס''א, 480. תקנותחקלאותבעלי חייםחלבענף הבקר