תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ''ט-1969

תקנות השיפוט הצבאי (אופן השימוש בדרגה צבאית של מי שאינו חייל), תשכ''ט-1969 (תיקון: תשנ''ו) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 518א ו-542 לחוק השיפוט הצבאי, תשט''ו-1955, ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. היתר לשימוש בציון דרגה צבאית (תיקון: תשנ''ג, תש''ע) מותר להשתמש בציון דרגתו הצבאית של מי שאינו חייל כמשמעותו בסעיף 1 לחוק, אם נתקיימו כל התנאים האלה: (1)(א) אם השימוש בציון הדרגה נעשה בכתב - הוספו לאחר הדרגה ''במיל'' בסוגריים, כאשר בעל הדרגה נמנה עם כוחות המילואים של הצבא, או האות ''בדימוס'' בסוגריים, כאשר בעל הדרגה אינו נמנה כך; נעשה השימוש על ידי מי שאינו בעצמו בעל הדרגה, די בכך אם הוסיף לאחר הדרגה את ''במיל'' בסוגריים או את ''בדימוס'' בסוגריים; (ב) אם השימוש בציון הדרגה נעשה בעל פה - הוספה לאחר הדרגה המלה ''במילואים'', כאשר בעל הדרגה נמנה עם כוחות המילואים של הצבא, או המלה ''בדימוס'', כאשר בעל הדרגה אינו נמנה כך; נעשה השימוש על ידי מי שאינו בעצמו בעל הדרגה, די בכך אם הוסיף לאחר הדרגה את המלה ''במילואים'' או את המלה ''בדימוס''; (ג) אם השימוש בדרגה נעשה בשפה לועזית - הוסף לאחר הדרגה כינוי באותה שפה שמובנו כאמור בפיסקאות (א) ו-(ב); (2) המשתמש אינו מתכוון, בנסיבות הענין, לפגוע בשמו הטוב של הצבא או בכבוד הצבא; (3) אין בשימוש בציון הדרגה משום פרסומת לבעל הדרגה, אגב ניהול עסק או עבודה במקצוע, באופן שעלול לפגוע בשמו הטוב של הצבא או בכבודו; (4) (בוטלה) 2. ציון דרגה צבאית במילוי תפקיד בצבא מותר להשתמש בציון הדרגה הצבאית של מי שאינו חייל כמשמעותו בסעיף 1 לחוק, כאשר השימוש בציון דרגה נעשה על ידי חייל במילוי תפקידו, בכתב או בפניה בעל-פה, אל מי שנמנה עם כוחות המילואים של הצבא, והוא אף אם לא נתמלאו התנאים שבתקנה 1(1). 3. (בוטלה) (תיקון: תשנ''ו) 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י''ז באב תשכ''ט (1 באוגוסט 1969). 1 ק''ת תשכ''ט, 1944; תשנ''ג, 1050; תשנ''ו, 1428; תש''ע, 1014. צבאחייליםתקנותחוקי השיפוט הצבאימשפט צבאי