תקנות השיפוט הצבאי (בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים), התשמ''ג-1983

תקנות השיפוט הצבאי (בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים), התשמ''ג-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 250א לחוק השיפוט הצבאי, התשט''ו-1955 (להלן - החוק), ובאישור שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''סם מסוכן'' - כמשמעו בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל''ג-1973; ''מטבוליט'' - תוצר חילוף חומרים של סם מסוכן בגוף, אשר נוכחותו בשתן מעידה על כך שהנבדק השתמש בסם מסוכן; ''בדיקת שתן'' - בדיקת דגימת שתן לגילוי, לזיהוי או לכימות של סם מסוכן או של מטבוליט שלו במטרה להוכיח שהנבדק השתמש בסם מסוכן; ''בדיקת נוזל שטיפת ידיים'' - בדיקת דגימה של נוזל שטיפת ידיים לגילוי, לזיהוי או לכימות של סם מסוכן, במטרה להוכיח הימצאותו של הסם על ידיו של הנבדק; ''בדיקת מעבדה'' - בדיקת שתן או בדיקת נוזל שטיפת ידיים לגילוי, לזיהוי או לכימות של סם מסוכן או של מטבוליט שלו במעבדה שאישר לצורך זה קצין רפואה ראשי של צה''ל; ''נבדק'' - חייל שנדרש להיבדק לפי סעיף 250א לחוק. 2. בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים בדיקות לגילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים, לצורך סעיף 250א לחוק הן: (1) בדיקת שתן; 2) בדיקת נוזל שטיפת ידיים. 3. אופן בדיקת המעבדה (א) נצטווה נבדק להיבדק על פי סעיף 250א לחוק, יילקחו ממנו דגימת שתן או דגימה של נוזל שטיפת ידיים או שניהם גם יחד, לשם ביצוע בדיקת מעבדה. (ב) הדגימות יועברו למעבדה בכלי קיבול סגור ומסומן, כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה. (ג) בדיקת המעבדה תבוסס על שיטה מקובלת. 4. תעודות על בדיקת המעבדה (א) המעבדה תמסור למשטרה הצבאית אישור על קבלת הדגימה, בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל''א-1971. (ב) תוצאות בדיקת המעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה, לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל''א-1971. (ג) בחוות דעת המומחה תצויין השיטה האנליטית שלפיה בוצעה הבדיקה. 1 ק''ת תשכ''ח, 1407. החזקת סמיםשימוש בסמיםמשפט צבאיחוקי השיפוט הצבאיתקנותצבאסמים