תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית), התשמ''ח-1988

תקנות השיפוט הצבאי (נשיאת עונש מאסר בעבודה צבאית), התשמ''ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 541 ו-559 לחוק השיפוט הצבאי, התשט''ו-1955 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ושר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ולענין פרק ה' לתקנות - בהסכמת שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשנ''ט) בתקנות אלה - ''עבודה צבאית'' - עבודת שירות שהיא עבודה ציבורית במסגרת הצבא, כמפורט בחוק; ''אסיר בעבודה צבאית'' - אדם שבית דין צבאי קבע כי ישא עונש מאסר בעבודה צבאית; ''יחידה'' - היחידה בה הוטל על האסיר בעבודה הצבאית לשרת; ''הנשיא'' - נשיא בית הדין הצבאי במחוז השיפוט אליו משתייכת היחידה; ''רמ''ד שיקום'' - ראש מדור שיקום במפקדת קצין משטרה צבאית ראשי; ''ממצ''פ'' - מפקד משטרה צבאית פיקודית שבפקודו חונה היחידה; ''רע''ן כליאה'' - ראש ענף כליאה במפקדת קצין משטרה צבאית ראשי; ''רמ''ח פרט - אכ''א'' - ראש מחלקת פרט באגף כוח אדם. פרק ב': החלטה על נשיאת מאסר בעבודה צבאית 2. הכנת חוות דעת לבית הדין (תיקון: תשנ''ט) ביקש בית הדין הצבאי חוות דעתו של רמ''ד שיקום מהי עבודת השירות שהנידון יכול לעבוד בה, רשאי רמ''ד שיקום לקבל כל מידע המצוי בידי רשויות הצבא אודות אותו נידון והנדרש לצורך הכנת חוות דעתו, וכן להורות לנידון להתייצב במקום ובמועד שיקבע רמ''ד שיקום לשם בדיקה רפואית ומבחני התאמה אחרים. 3. הודעה על עבודה צבאית (תיקון: תשנ''ט) החליט בית דין צבאי כי נידון ישא עונשו בעבודה צבאית, יודיע קצין בית הדין על כך לרמ''ד שיקום ויעביר לו בהקדם האפשרי העתק ההחלטה. 4. הצבה וקליטה (תיקון: תשנ''ט) החליט בית דין צבאי כאמור בתקנה 3 לעיל, יתייצב הנידון במקום ובזמן שיורה לו רמ''ד שיקום ויפעל לפי הוראות רמ''ד שיקום לשם קליטתו ביחידה. 5. הודעות על כללי העבודה הצבאית (תיקון: תשנ''ט) (א) רמ''ד שיקום יודיע למפקד היחידה את מועדי תחילת העבודה וסיומה ואת התנאים לעבודה הצבאית שקבע בית הדין הצבאי ושנקבעו בחוק ובתקנות אלה. (ב) לאסיר בעבודה צבאית יוסברו מטעם הממצ''פ הכללים החלים על העבודה הצבאית, כמפורט בתקנת משנה (א). פרק ג': סדרי עבודה צבאית וזכויות וחובות אסיר בה 6. חובות וזכויות אסיר בעבודה צבאית על אסיר בעבודה צבאית יחולו החוק ופקודות הצבא החלים על כל חייל, בכפוף לאמור בחוק ובתקנות אלה. 7. אי-תשלום שכר (תיקון: תשנ''ט) (א) אסיר בעבודה צבאית לא יהיה זכאי לקבל שכר בעד עבודתו. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יהיה רמ''ח פרט - אכ''א רשאי, מנימוקים מיוחדים, להורות על תשלום מענק חסד לאסיר בעבודה צבאית. 8. תנאי שירות (תיקון: תשנ''ט, תשס''ח) (א) תנאי שירותו, זכויותיו וחובותיו של אסיר בעבודה צבאית יהיו כשל חייל בשירות חובה בדרגת טוראי, בכפוף לאמור בתקנות אלה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) - (1) אסיר בעבודה צבאית לא יהיה זכאי להטבות כספיות או להשתתפות בהוצאות, שזכאי להן חייל בשירות חובה בדרגת טוראי, אלא אם כן ראה רמ''ח פרט - אכ''א כי נתקיימו נסיבות מיוחדות, המצדיקות הענקת הטבות או השתתפות כאמור, או חלקן, לאסיר; (2) אסיר בעבודה צבאית לא יהיה זכאי לחופשות אלא לפי האמור בתקנה 13 להלן. (ג) (1) אסיר בעבודה צבאית שהוא חייל כאמור בפסקה (1) להגדרה ''חייל'', בסעיף 1 לחוק, לא יהיה זכאי לקבל היתר לעבודה פרטית על פי פקודות הצבא; (2) על אף האמור בתקנת משנה (א), על אסיר בעבודה צבאית שאינו חייל כאמור בפסקה (1) להגדרת ''חייל'' בסעיף 1 לחוק, יחולו פקודות הצבא בדבר עבודה פרטית. 9. סימני דרגה ואותות אסיר בעבודה צבאית לא יענוד סימני דרגה, אותות וכל סימן או סמל צבאי אחר בשהותו ביחידה. 10. העברה ליחידה או לתפקיד אחרים (תיקון: תשנ''ט) (א) רמ''ד שיקום רשאי, מטעמים שבעבודה הצבאית, להעביר אסיר בעבודה צבאית מן היחידה ליחידה אחרת, או מן התפקיד שהוטל עליו לתפקיד אחר; על היחידה האחרת ועל התפקיד האחר יחולו הוראות החוק ותקנות אלה וכן כל הוראה שהורה בית הדין הצבאי, כאילו הוטל על האסיר לשרת בהם מלכתחילה. (ב) לא יועבר אסיר בעבודה צבאית ליחידה אחרת או לתפקיד אחר אלא אם סוגם ותנאיהם דומים לאלה שביחידה או בתפקיד הקודם ומתקיימים בהם התנאים שקבע בית הדין לענין זה, אם קבע. (ג) אסיר רשאי לערור על החלטת רמ''ד שיקום, לפי תקנת משנה (א), לפני רע''ן כליאה, תוך 3 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה; הערר יוגש בכתב והחלטת רע''ן כליאה תהא סופית. 11. פעולת מפקד היחידה (תיקון: תשנ''ט) מפקד היחידה יפעל לפי הוראות רמ''ד שיקום והממצ''פ לענין העבודה הצבאית, ויעביר לממצ''פ או לרמ''ד שיקום, לפי דרישתם, כל מידע הנוגע לעבודה הצבאית או לאסיר בעבודה הצבאית. פרק ד': הפסקות בעבודה הצבאית 12. הודעה על הפסקה או העדרות מהעבודה (תיקון: תשנ''ט) (א) אסיר בעבודה צבאית יודיע לממצ''פ, ללא שיהוי, וככל האפשר מבעוד מועד, על כל הפסקה בעבודתו או העדרות ממנה, והממצ''פ יעביר ההודעה לרמ''ד שיקום. (ב) מפקד היחידה יודיע לרמ''ד שיקום, ללא שיהוי, וככל האפשר מבעוד מועד, על כל הפסקה בעבודת האסיר בעבודה צבאית או על העדרותו ממנה; ההודעה תימסר במברק, וכן ייערך עליה דו''ח בכתב, הכל לפי הוראות שייתן רמ''ד שיקום. 13. אישור הפסקה או העדרות מהיחידה (תיקון: תשנ''ט) (א) לא יעדר אסיר בעבודה צבאית מעבודתו ולא יפסיקנה אלא באישור רמ''ד שיקום או הממצ''פ; רמ''ד שיקום יקבע את דרך האישור. (ב) רמ''ד שיקום או הממצ''פ יאשרו הפסקת העבודה הצבאית או העדרות האסיר ממנה, רק אם נוכחו כי טעמים משפחתיים או טעמים אחרים שבעבודה הצבאית או בתנאי השירות מצדיקים זאת, ובלבד שההעדרות לפי תקנה זו לא תעלה על שבעה ימים רצופים. (ג) רמ''ד שיקום או הממצ''פ יאשרו הפסקת העבודה הצבאית או העדרות האסיר ממנה אם קבע קצין רפואה, על פי פקודות הצבא, כי טעמים הנעוצים במצבו הרפואי של האסיר מצדיקים זאת, ובלבד שאישור ההעדרות יהיה לתקופה של שבעה ימים, לכל היותר, בכל פעם. 14. הפסקה מנהלית של העבודה הצבאית (תיקון: תשנ''ט) (א) נתקיימה לכאורה עילה מן העילות להפסקה מנהלית של העבודה הצבאית, יביא מפקד היחידה את העובדות הצריכות לענין, בכתב, בפני הממצ''פ (להלן - הפניה). (ב) לפני העברת הפניה לממצ''פ יימסר העתקה לאסיר בעבודה צבאית, ותגובתו הכתובה תצורף לפניה, אלא אם נעדר האסיר מן העבודה הצבאית ללא אישור או שסירב להגיב על הפניה. (ג) סבר הממצ''פ כי הפניה מגלה לכאורה עילה מן העילות להפסקה מנהלית של העבודה הצבאית, יעביר את הפניה, בצירוף חוות דעתו לגבי נסיבות הענין, לרמ''ד שיקום. (ד) רמ''ד שיקום רשאי להביא הפניה בפני רע''ן כליאה, בצירוף חוות דעתו לגבי נסיבות הענין. (ה) הממצ''פ רשאי לפנות בכתב, לענין ההפסקה של העבודה הצבאית, אל רמ''ד שיקום אף בלא שהובאה בפניו פניה, ורשאי רמ''ד שיקום לפנות בכתב, בענין זה, אל רע''ן כליאה, אף בלא שהובאה בפניו פניה או פניית הממצ''פ; הוראות תקנת משנה (ב) יחולו, בשינויים המחוייבים, על הליכים לפי תקנת משנה זו. (ו) החליט רע''ן כליאה על הפסקת העבודה הצבאית, יתן החלטתו בכתב ויפרט נימוקיו. (ז) על החלטה כאמור בתקנת משנה (ו) יודיע רמ''ד שיקום, ללא שיהוי, לאסיר בעבודה צבאית ולמפקד היחידה, וימציא בהקדם האפשרי עותק ההחלטה לאותו אסיר ולתובע הצבאי של המחוז השיפוטי אליו משתייכת היחידה. (ח) החליט רע''ן כליאה כאמור בתקנת משנה (ו), תופסק עבודתו של האסיר בעבודה צבאית למחרת היום שבו נמסרה לו ההודעה על ההחלטה, ואם היה האסיר חייל, כהגדרתו בחוק, יורה רמ''ד שיקום על הצבתו ביחידה מתאימה לתקופת ההפסקה. פרק ה': סדרי דין בערעור ובעתירה 15. עתירה לנשיא בית דין צבאי (תיקון: תשנ''ט) (א) על החלטת רע''ן כליאה להפסיק את העבודה הצבאית, רשאי אסיר בעבודה צבאית להגיש עתירה לנשיא. (ב) העתירה תוגש תוך שבעה ימים מיום שנמסרה לאסיר בעבודה צבאית ההחלטה, והמשיב בעתירה יהיה התובע הצבאי של המחוז השיפוטי. (ג) עתירה תוגש לנשיא בכתב, חתומה על ידי העותר, בשלושה עותקים, לפי טופס שייקבע בפקודות הצבא, ויפורטו בה מספר הזהות של העותר, מספרו האישי, היחידה בה הוא משרת בעבודה צבאית והנימוקים עליהם מתבססת העתירה. (ד) בשולי העתירה יציין העותר כי כל שנמסר בה על ידו הוא אמת, וכי ידוע לו כי אם מסר דבר שקר יואשם בעבירה של מסירת ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא ויהיה צפוי לעונש. (ה) תשובת המשיב תהיה בכתב ותוגש בשלושה עותקים, תוך שבעה ימים מיום שנמסר לו עותק העתירה שהוגשה. (ו) העתירה תשמע במעמד העותר או בא כוחו והמשיב, במועד שיקבע הנשיא. (ז) בכל ענין של סדרי דין וראיות שלא נקבע בתקנות אלו ידון הנשיא בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה. 16. העברת הדיון בעתירה הוראות סעיף 305א לחוק יחולו, בשינויים המחוייבים, על עתירה שהגיש אסיר בעבודה צבאית, ובלבד שהחלטת נשיא בית הדין הצבאי לערעורים תינתן לפני שהחל הנשיא, שבפניו הוגשה העתירה, לדון בה. 17. רשות ערעור (א) החלטת הנשיא בעתירה, כאמור בתקנה 15 לעיל, תהיה נתונה לערעור לפני שופט משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים, אם נתקבלה רשות לכך מהנשיא או מאת שופט משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים. (ב) בקשת רשות לערער, כאמור בתקנת משנה (א), תוגש תוך שבעה ימים מיום ההחלטה אם ניתנה בפני העותר או בא כוחו, או מהיום שהומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו ושלא בפני בא כוחו והמשיב בבקשה יהיה התובע הצבאי הראשי. (ג) הבקשה תוגש בכתב, בשלושה עותקים, ויפורטו בה הנימוקים שעליהם היא מתבססת. (ד) השופט שידון בבקשה רשאי להורות על טענות לפניו בעל פה, להחליט בבקשה על פי סיכומים בכתב, גם בלא טענות בעל פה, שניהם גם יחד, הכל כפי שיורה ובמועדים שיקבע. (ה) הוגשה בקשת רשות ערעור, תהא החלטתו של השופט שדן בה סופית. (ו) הוגשה הבקשה לשופט משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים, רשאי הוא לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, ותקנה 18(א) ו-(ב) לא תחול על הדיון בערעור. 18. ערעור על החלטה בעתירה (א) ניתנה רשות לערער יוגש כתב ערעור בפני שופט משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים, תוך שבעה ימים מיום ההחלטה, אם ניתנה בפני המבקש או בא כוחו, או מהיום שהומצאה לו ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו ושלא בפני בא כוחו, והמשיב בערעור יהיה התובע הצבאי הראשי. (ב) הערעור יוגש בכתב, בשלושה עותקים, ויפורטו בו הנימוקים שעליהם הוא מתבסס. (ג) השופט שידון בערעור רשאי להורות על טענות לפניו בעל פה, או להחליט בבקשה על פי סכומים בכתב, גם בלא טענות בעל פה, או שניהם גם יחד, הכל כפי שיורה ובמועדים שיקבע. (ד) בכל ענין של סדרי דין וראיות שלא נקבע בתקנות אלה ידון השופט בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה. 19. ערעור על החלטת בית דין צבאי להפסיק עבודה צבאית (א) גזר בית דין צבאי על אסיר בעבודה צבאית עונש, שאינו עונש מאסר, בשל עבירה אחרת, והחליט כי העבודה הצבאית תופסק וכי האסיר ישא את יתרת עונשו בבית סוהר (להלן - ההחלטה בדבר הפסקת העבודה), תהא ההחלטה בדבר הפסקת העבודה נתונה לערעור תוך שבעה ימים מיום ההחלטה, אם ניתנה בפני המבקש או בא כוחו, או מהיום שהומצאה למערער, אם ניתנה שלא בפניו ושלא בפני בא כוחו, לפני שופט משפטאי של בית הדין הצבאי לערעורים; המשיב בערעור יהיה התובע הצבאי הראשי. (ב) על ערעור לפי תקנת משנה (א) תחול תקנה 18(ב), (ג) ו-(ד). (ג) ביקש המערער לדחות את ביצוע ההחלטה בדבר הפסקת העבודה, יחול על הבקשה סעיף 489 לחוק. (ד) נדחה ביצוע ההחלטה בדבר הפסקת העבודה, תחול תקנה 14(ח) בשינויים המחוייבים. 1 ק''ת תשמ''ח, 438; תשנ''ט, 672; תשס''ח, 310. מאסרמשפט צבאיחוקי השיפוט הצבאיתקנותצבא