תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש''ע-2009

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש''ע-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72(א) ו-131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''דוחות כספיים'' - דוחות כספיים של קרן, הכוללים מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על השינויים בערך היחידות של הקרן, לרבות הביאורים להם; ''טופס דיווח'' - כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס''ג-2003; ''מידת חשיפה'' - (1) לעניין איגרות חוב ומטבע חוץ - כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס''ח-2007; (2) לעניין מניות - כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס''ח-2007; ''רואה חשבון מבקר'' - רואה חשבון כמשמעותו בסעיף 99(א) לחוק; ''שיעור חשיפה'' - (1) לעניין איגרות חוב ומטבע חוץ - כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס''ח-2007; (2) לעניין מניות - כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס''ח-2007; ''שנת כספים'' - תקופה של שנים עשר חודשים שקבע מנהל הקרן בתשקיף או בדוח כשנת כספים של הקרן, או תקופה קצרה יותר, אם היא שנת הכספים הראשונה של קרן חדשה או שנת כספים ראשונה לאחר שמנהל הקרן שינה את שנת הכספים של הקרן; ''תקני דיווח כספי בין-לאומיים'' - תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בין-לאומיים International Accounting Standard Board (IASB). 2. הגשת דוחות כספיים (א) מנהל קרן יגיש לרשות ולבורסה דוחות כספיים של קרן שבניהולו לכל שנת כספים. (ב) הדוחות הכספיים ייערכו לפי תקני דיווח כספי בין-לאומיים ויהיו מבוקרים כדין. (ג) הדוחות הכספיים יוגשו בתוך שלושה חודשים מתום שנת הכספים, באמצעות טופס דיווח שכותרתו ''דוחות כספיים של קרן''. (ד) הדוחות הכספיים ייחתמו בידי מנהל הקרן, הנאמן והמנהל הכללי של מנהל הקרן; כן יצוינו שמות החותמים ותפקידיהם, ובצד כל שם תאריך החתימה. (ה) לדוחות הכספיים תצורף חוות דעתו של רואה החשבון המבקר של הקרן, חתומה בידו ונושאת את תאריך חתימתו; חוות הדעת תכלול גם - (1) אישור בדבר עריכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות תקנות אלה; (2) הסכמתו להכללת חוות הדעת בתשקיף או בדוח, בציון המועד או טווח המועדים שבו יוגש לרשות הדוח שאליו מתייחסת הסכמה כאמור, ולעניין תשקיף - בציון המועד או טווח המועדים שבו תוגש לרשות בקשת היתר לפרסום התשקיף שאליו מתייחסת ההסכמה כאמור. 3. ביאורים לדוחות הכספיים בביאורים לדוחות הכספיים יובאו, בין השאר, הפרטים האלה: (1) רשימה מלאה ומפורטת של נכסי הקרן והתחייבויותיה, לרבות חוזים עתידיים, לתאריך הדוחות הכספיים; הרשימה תהיה ערוכה לפי סוגי נכסי הקרן והתחייבויותיה, ולגבי כל אחד מהפריטים בה יצוינו כל אלה: (א) פרטים מזהים של ניירות הערך, האופציות והחוזים העתידיים, הכוללים שם מלא, סימול, מטבע ומקום המסחר; (ב) האם הונפק על ידי בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן; (ג) כמות, מחיר ליחידה והשווי הכולל לתאריך הדוחות הכספיים; בסוף רשימת הפריטים הנכללים בכל סוג של הנכסים וההתחייבויות יצוינו סיכומי ביניים של השווי הכולל של כל הפריטים ברשימה; כן יצוין סיכום של השווי הכולל של כל נכסי הקרן והתחייבויותיה; (2) מידת החשיפה ושיעור החשיפה של הקרן לאיגרות חוב, למניות ולמטבע חוץ, לתאריך הדוחות הכספיים; (3) מחיר הפדיון הנגזר מהשווי הנקי של נכסי הקרן לתאריך הדוחות הכספיים ומחיר פדיון ליום המסחר האחרון של הקרן בשנת הכספים כפי שפורסם בגיליון השערים היומי של הבורסה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושוויה בקרן סגורה), התשנ''ה-1994; היה הפרש בין מחיר הפדיון הנגזר לבין מחיר הפדיון שהתפרסם בגיליון השערים כאמור, יצורף תחשיב מפורט להסבר ההפרש; (4) הוצאות כאמור בסעיף 80(ב) לחוק, שנפרעו מנכסי הקרן במהלך שנת הכספים; (5) כל פרט, מידע או הבהרה נוספים, אשר בהעדרם לא ישקפו הדוחות הכספיים והביאורים לדוחות הכספיים באופן נאות, בהתאם לתקני דיווח כספי בין-לאומיים, את מצב הקרן לתאריך הדוחות הכספיים ואת תוצאות פעילותה בשנת הכספים. 4. ביטול תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עריכת דין וחשבון שנתי), התש''ל-1970 - בטלות. 5. תחילה (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנות 2(ב) ו-3(5), ביום פרסומן או ביום תחילתן של תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש''ע-2009 (להלן - מועד התחילה), לפי המאוחר. (ב) תקנות 2(ב) ו-3(5) יחולו לגבי דוחות כספיים לתקופות שתחילתן ביום כ''ה בטבת התשע''א (1 בינואר 2011). 6. הוראת מעבר (א) דוח שיוגש בין מועד התחילה לבין יום תחילתה של תקנה 2(ב), ייערך לפי העקרונות החשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים ערב מועד התחילה, ויהיה מבוקר כדין. (ב) ביאורים לדוח שיוגש החל ממועד התחילה ועד תחילתה של תקנה 2(ב), יכללו כל פרט, מידע או הבהרה, אשר בהעדרם לא ישקפו הדוחות הכספיים והביאורים לדוחות הכספיים באופן נאות, בהתאם לעקרונות החשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים ערב יום התחילה, את מצב הקרן לתאריך הדוחות הכספיים ואת תוצאות פעילותה בשנת הכספים. 1 ק''ת תש''ע, 230.השקעות משותפות בנאמנותתקנותדיני חברותנאמנותהשקעותשותפותדוחות כספיים