תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ''ה-1994

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ''ה-1994 (תיקון: תשס''ו, תש''ע) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 61(ג)(4), 72(א), 77(ג) ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תש''ע) 4 1. הגדרה (תיקון: תשס''ו, תשס''ח, תש''ע) 3, 4 בתקנות אלה - ''גורם מקורב'', ''קרן מקורבת'' ו''שיעור יחידות מוחזקות'' - כהגדרתם בסעיף 49 (א) לחוק; ''טופס דיווח'' - כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס''ג-2003; ''נכס ייחוס של קרן'' - כהגדרתו בתקנות הסיווג; ''פרופיל חשיפה'' - כהגדרתו בתקנות הסיווג; ''שער רכישה'' - מחיר יחידה בקרן פתוחה, בתוספת ההוספה המרבית ביום שלגביו פורסם מחיר היחידה; ''תקנות הסיווג'' - תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס''ח -2007. פרק א': דו''ח מיידי (תיקון: תשנ''ט) 2. הגשת דוח לרשות (תיקון: תשס''ו) (א) על ענין או אירוע המפורט בתקנות אלה, יוגש לרשות דוח, ויצוינו בו הפרטים הנדרשים בתקנות אלה; הדוח יוגש גם לבורסה, זולת אם צוין בתקנות אלה כי הוא אינו פתוח לעיון הציבור. (ב) דוח יוגש לרשות לפי טופס דיווח שכותרתו מתאימה לאירוע או לענין המדווח; בהעדר טופס דיווח כאמור יוגש הדוח לפי טופס דיווח שכותרתו ''דוח על אירוע אצל מנהל הקרן'', ''דוח על אירוע בקרן'' או ''דוח על אירוע אצל נאמן'', לפי הענין. (ג) היה הענין או האירוע נוגע למנהל קרן או לקרן, יוגש הדוח בידי מנהל הקרן, ואם היה הענין או האירוע נוגע לנאמן או לרואה החשבון של הקרן, יוגש הדוח בידי הנאמן; הגיש הנאמן דוח, פטור מנהל הקרן מהגשת דוח על אותו ענין או אירוע; הגיש מנהל הקרן דוח, יהיה הנאמן פטור מהגשת דוח על אותו ענין או אירוע. (ד) פרסום מידע במסגרת תשקיף אינו פוטר מחובת הגשת דוח לפי תקנות אלה. (ה) על ענין או אירוע שהם מן המפורסמות אין חובה להגיש דוח. (ו) הוגש דוח לפי דרישת יושב ראש הרשות, רשאי הוא להורות כי דבר הדרישה יצוין בדוח, ורשאי הוא להורות על פרסום בעיתון של הדוח. 3. מועד הגשת הדו''ח ופרסומו (תיקון: תשס''ו, תשס''ח) 23 (א) המועד להגשת דו''ח הוא עד תום יום העסקים הראשון שלאחר המועד שבו נודע למי שחייב בהגשת דו''ח על קרות הענין או האירוע, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה. (ב) (בוטלה) (ג) נקבע בחוק או בתקנות אלה כי יש לפרסם את הדו''ח בעתון - יפורסם הדו''ח, בידי מי שחייב בהגשתו, לא יאוחר מתום יום העסקים הראשון שלאחר היום שבו היה עליו להיות מוגש, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה. 4. פרטים שייכללו בדו''ח (תיקון: תשס''ו) (א) דו''ח יכלול את הפרטים הנדרשים בתקנות אלה כמפורט בטופס הדיווח ופרטים נוספים הדרושים להבנת הענין או האירוע, והם ינוסחו ככל האפשר בלשון פשוטה וברורה. (ב) דו''ח ישא תאריך, וייחתם בידי מנהל הקרן או הנאמן; בצד החתימה יצוינו שם החותם ותפקידו. (ג) בדו''ח יצוין מועד האירוע או הענין המדווחים, ואם לא היו ידועים למדווח - המועד שבו נודע עליהם זולת אם צוין אחרת בתקנות אלה. (ד) (בוטלה) פרק ב': ענין או אירוע טעון דיווח ופרטים שייכללו בדוח (תיקון: תשנ''ט, תשס''ו) 5. שינוי שם קרן (תיקון: תשס''ו) (א) שונה שם קרן, יצוינו בדוח מועד השינוי, שם הקרן לפני השינוי ושמה לאחר השינוי, בעברית וכן באנגלית או בתעתיק אנגלי. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 6. שינוי שם מנהל קרן (תיקון: תשס''ו) (א) שונה שמו של מנהל קרן, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם מנהל הקרן לפני השינוי ושמו לאחר השינוי, בעברית וכן באנגלית או בתעתיק אנגלי; (2) המועד שבו אישר רשם החברות את השינוי. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 7. עדכון פרטי מנהל קרן (תיקון: תשס''ו) חל שינוי במען משרדו הרשום של מנהל הקרן, במספר הטלפון, במספר הפקס או בכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל הקרן, שלפיהם יכול הציבור לפנות למנהל הקרן, יצוין בדוח מועד השינוי ויובאו כל הפרטים כאמור, כפי שהם לאחר השינוי, לרבות הפרטים שלא חל בהם שינוי. 8. שינוי בהחזקה בהון מנהל הקרן ובכוח ההצבעה (תיקון: תשס''ו) (תיקון: תשס''ח)3 (א) נעשה אדם בעל ענין במנהל קרן, חדל אדם להיות בעל ענין במנהל קרן או ששיעור ההחזקה של בעל העניין או שיעור כוח ההצבעה שלו עלה או ירד בחמישה אחוזים לפחות מההון או מזכויות ההצבעה במנהל הקרן, לפי העניין, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שמו של מי שנעשה בעל ענין במנהל הקרן ושיעור ההחזקה בהון או כוח ההצבעה שיש לו, או שמו של מי שחדל להיות בעל ענין, לפי הענין; (2) היה הענין המדווח שינוי בשיעור ההחזקה או בשיעור כוח ההצבעה של בעל ענין - שיעור ההחזקה בהון או שיעור כוח ההצבעה, כפי שהיו לפני השינוי וכפי שהם לאחריו. (ב) מי שנעשה בעל ענין במנהל קרן, מי שחדל להיות בעל ענין במנהל קרן, או בעל ענין שחל שינוי בשיעור ההחזקה בהון או בשיעור כוח ההצבעה שיש לו במנהל קרן כאמור בתקנת משנה (א), יודיע למנהל הקרן על הפרטים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של תקנת משנה (א), לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר שנעשה בעל ענין, חדל להיות בעל ענין או שחל שינוי בהחזקתו כאמור. (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על מי שחלה עליו חובת דיווח לפי חוק ניירות ערך. 9. קבלת דרישה לתשלום קנס אזרחי (תיקון: תשס''ו) (א) קיבל מנהל קרן או נאמן דרישה מיושב ראש הרשות לתשלום קנס אזרחי בשל הפרת הוראה מהוראות לפי החוק, יצוין בדוח תאריך קבלת הדרישה ותפורט מהות ההפרה. (ב) היתה הדרישה סופית, יינתן לדוח פרסום בעיתון. 10. תובענה ייצוגית (תיקון: תשס''ו) אישר בית משפט הגשת תובענה ייצוגית נגד מנהל קרן או נאמן, יצוין בדוח התאריך שבו ניתנה החלטת בית המשפט, והעובדות המבססות את התביעה יתוארו בתמצית. 11. פסק דין בתובענה ייצוגית (תיקון: תשס''ו) ניתן פסק דין בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד מנהל הקרן או הנאמן, יצוינו בדוח דבר מתן פסק הדין ומה נפסק בו, בית המשפט שנתן אותו, מספר התיק ותיאור העילה שבשלה ניתן הסעד. 12. הגשת כתב אישום (תיקון: תשס''ו,תשס''ח, תש''ע) 3, 4 (א) הוגש כתב אישום בעבירה המנויה בסעיף 23 לחוק נגד מנהל קרן, בעל שליטה בו, דירקטור של מנהל הקרן, חבר ועדת השקעות, מי שמשתתף בניהול השקעות הקרן חברה אשר מונתה לבצע תפקיד מתפקידי מנהל הקרן או נושא משרה בה, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ''ט-1999, יועץ חיצוני למנהל הקרן או המבקר הפנימי של הקרן, יצוינו בדוח תאריך הגשת כתב האישום, שם האדם שנגדו הוגש כתב האישום ותפקידו אצל מנהל הקרן, תצוין מהות העבירה שהוא מואשם בה ויתוארו בקצרה העובדות המבססות את האישום. (ב) הוגש כתב אישום בעבירה המנויה בסעיף 23 לחוק נגד הנאמן, בעל שליטה בו, דירקטור של הנאמן, מנהל כללי, עובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, חברה אשר מונתה לבצע תפקיד מתפקידי הנאמן או מנהל כללי או דירקטור באחד מהם, יצוינו בדוח תאריך הגשת כתב האישום, שם האדם נגדו הוגש כתב האישום, תפקידו אצל הנאמן ומהות העבירה שהוא מואשם בה, ויתוארו בקצרה העובדות המבססות את האישום. 13. הרשעה בעבירה (תיקון: תשס''ו,תשס''ח, תש''ע) 3, 4 (א) הורשע מי מהמנויים בתקנה 12(א) בעבירה המנויה בסעיף 23 לחוק, יצוינו בדוח תאריך ההרשעה, שמו של האדם שהורשע ותפקידו אצל מנהל הקרן, תצוין מהות העבירה שהורשע בה, ויתוארו בקצרה העובדות המבססות את ההרשעה. (ב) הורשע מי מהמוניים בתקנה 12(ב) יצוין בדוח תאריך ההרשעה, שמו של האדם שהורשע ותפקידו אצל הנאמן, ואם הוא העובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, וכן תצוין מהות העבירה שהורשע בה, ויתוארו בקצרה העובדות המבססות את ההרשעה. 14. מינוי במנהל קרן (תיקון: תשס''ו, תשס''ח)3 (א) בדוח על מינוי יושב ראש, דירקטור או דירקטור חיצוני לדירקטוריון מנהל הקרן או על מינוי מנהל כללי או חבר ועדת השקעות של מנהל הקרן, יצוינו פרטים אלה: (1) הכהונה שמונה לה, שמו, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם הוא תושב חוץ, מספרו ברשם החברות אם הוא חברה, ואם הוא יחיד - שנת לידתו; (2) כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בית דין; (3) תאריך תחילת כהונתו; (4) אם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו, התחום שניתן בו והמוסד שהעניקו, או ציון העובדה שאינו בעל תואר אקדמי; (5) עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות לרבות עיסוקיו הנוכחיים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (6) תפקיד נוסף שממלא במנהל הקרן, לרבות אם הוא עובד של מנהל הקרן, ואם אינו ממלא תפקיד - יצוין הדבר; (7) אם הוא בעל ידע מקצועי כמשמעותו בתקנה 11 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת השקעות), התשנ''ו-1995, או אינו בעל ידע מקצועי; (8) מספר חברות ניהול השקעות כמשמעותן בסעיף 16(ב) לחוק, נוסף על כהונתו במנהל הקרן, שבהן הוא מכהן כדירקטור או כחבר ועדת השקעות, ואם אינו מכהן - יצוין הדבר; (9) אם הוא משתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהול מנהל הקרן או אינו משתתף; (10) לגבי מנהל כללי ולגבי דירקטור או חבר ועדת השקעות המשתתף בקבלת החלטות שענינן ניהול תיק השקעות של קרן שבניהול מנהל הקרן, יצוין אם הוא בעל רישיון מנהל תיקים אם לאו, ואם הוא בעל רישיון כאמור - יצוין מספר הרישיון. (ב) היה הדוח בדבר החלטה על מינוי מנהל כללי של מנהל קרן, יפורסם דבר המינוי בעיתון, בציון שמו והמועד שיחל לכהן בו. (ג) אין חובה להגיש דוח על חידוש מינויו של דירקטור אם חידוש המינוי נדרש על פי תקנון ההתאגדות של מנהל הקרן, ועל חידוש מינויו של דירקטור חיצוני על פי חוק החברות, התשנ''ט-1999. 15. סיום כהונה במנהל קרן (תיקון: תשס''ו) (א) בדוח על סיום כהונתו של יושב ראש הדירקטוריון של מנהל הקרן, דירקטור, דירקטור חיצוני, המנהל הכללי של מנהל הקרן או חבר ועדת השקעות יצוינו פרטים אלה: (1) שמו, מספר תעודת הזהות או הדרכון, או המספר ברשם החברות, הכהונה העומדת להסתיים ותאריך סיומה; (2) הסיבות לסיום הכהונה, ואם סיום הכהונה אינו כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור - תצוין עובדה זו; (3) כהונה שהוא ממשיך למלא במנהל הקרן, אם הוא ממלא כהונה. (ב) היו הסיבות לסיום הכהונה כאלה שיש להביאן לידיעת הציבור, יינתן לדוח פרסום בעיתון. (ג) היה הדוח בדבר סיום כהונתו של המנהל הכללי של מנהל קרן, יינתן לדוח פרסום בעיתון גם אם אין הסיום כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור. 16. מינוי מבקר פנימי (תיקון: תשס''ו) בדוח על מינוי מבקר פנימי יצוינו הפרטים האלה: (1) שמו ומספר תעודת הזהות של מי שמונה; (2) מענו לקבלת דברי דואר, לרבות כתבי בית דין; (3) תוארו האקדמי, התחום שניתן בו והמוסד שהעניקו; (4) עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות לרבות עיסוקיו הנוכחיים, התאגידים או המוסדות שבהם הועסק בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור - החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה; (5) תאריך תחילת כהונתו. 17. סיום כהונת מבקר פנימי (תיקון: תשס''ו) (א) בדוח על סיום כהונתו של מבקר פנימי, יצוינו פרטים אלה: (1) שמו ומספר תעודת הזהות של מי שכהונתו מסתיימת, ותאריך סיום כהונתו; (2) הסיבות לסיום הכהונה ואם לא היה סיום הכהונה כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור - ציון עובדה זו. (ב) היו הסיבות לסיום הכהונה כאלה שיש להביאן לידיעת הציבור, יינתן לדוח פרסום בעיתון. 18. תוצאות אסיפת בעלי יחידות - מינוי רואה חשבון (תיקון: תשס''ו) התקיימה אסיפה כללית של בעלי יחידות של קרן לצורך אישור מינוי רואה חשבון לקרן, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) התאריך שהתקיימה בו האסיפה הכללית ותוצאותיה; (3) אושר מינויו של רואה החשבון - שמו, המען הרשום של משרדו ותאריך תחילת כהונתו, ואם לא אושר - יצוין הדבר. 19. סיום כהונת רואה חשבון (תיקון: תשס''ו) (א) בדוח על סיום כהונתו של רואה חשבון של קרן, יצוינו פרטים אלה: (1) שמו ומועד סיום כהונתו של רואה החשבון; (2) הסיבות לסיום הכהונה ואם לא היה סיום הכהונה כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור - ציון עובדה זו; (ב) היו הסיבות לסיום הכהונה כאלה שיש להביאן לידיעת הציבור, יינתן לדוח פרסום בעיתון. 20. התקשרות עם יועץ השקעות (תיקון: תשס''ו) (א) התקשר מנהל קרן עם יועץ השקעות שאינו עובד מנהל הקרן לקבלת ייעוץ השקעות בקשר לקרנות שבניהולו, יפורטו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן שלגביה ניתן ייעוץ ההשקעות; (2) שם יועץ ההשקעות, המועד שיחל בו לשמש יועץ השקעות והנושאים שייעץ בהם למנהל הקרן; (3) אם יועץ ההשקעות הוא יחיד, או אם הוא תאגיד ומונה מטעמו עובד מסוים למתן ייעוץ ההשקעות - שמו, ניסיונו בייעוץ השקעות, ואם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן והמוסד שהעניקו. (ב) על התקשרות עם יועץ השקעות לקבלת ייעוץ השקעות שאינו נוגע לקרן מסוימת אין חובה להגיש דוח. 20א. מינוי מנהל תיקים חיצוני (תיקון: תשס''ו) (א) בדוח על התקשרות מנהל קרן עם תאגיד לניהול תיק ההשקעות של קרן שבניהולו, כולו או חלקו, או על מינוי עובד מטעמו של תאגיד מנהל תיקים לניהול תיק ההשקעות של הקרן, כולו או חלקו, יפורטו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) שם התאגיד מנהל התיקים שמונה, ופירוט בעלי השליטה בו; (3) מועד תחילת העסקתו בניהול תיק ההשקעות, וחלק התיק או סוג הנכסים שאותם ינהל; (4) מונה עובד מסוים מטעם תאגיד מנהל תיקים לנהל את תיק ההשקעות של הקרן, כולו או חלקו, יצוינו שמו וניסיונו בניהול תיקים, ואם הוא בעל תואר אקדמי - תוארו האקדמי, התחום שניתן בו התואר והמוסד שהעניק את התואר; (5) היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל התיקים ואופן פיקוח מנהל הקרן על ניהול הקרן בידי מנהל התיקים; (6) נקבע בהסכם ההתקשרות כי עם סיום ההתקשרות יכול שהקרן לא תישאר בניהול מנהל הקרן, יצוין הדבר, ויצוין בידי מי תנוהל; (7) משפט בזו הלשון: ''העסקת מנהל תיקים אין בה כדי לגרוע מאחריות מנהל הקרן כלפי בעלי היחידות''. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימים לפני מועד תחילת העסקתו של מנהל התיקים בניהול תיק ההשקעות של הקרן. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ב. סיום התקשרות עם מנהל תיקים חיצוני או עם יועץ השקעות (תיקון: תשס''ו, תשס''ח)3 (א) בדוח על סיום התקשרות מנהל הקרן עם מנהל תיקים או עם יועץ השקעות שאינם עובדי מנהל הקרן, שהוא העסיק, יצוינו פרטים אלה: שם מנהל התיקים או יועץ ההשקעות, שם הקרן שלגביה נעשתה ההתקשרות והתאריך שתחדל בו העסקת מנהל התיקים או יועץ ההשקעות בידי מנהל הקרן; היה סיום ההתקשרות עם מנהל תיקים כרוך בנסיבות שיש בהן ענין מיוחד לבעלי היחידות, יפורטו הנסיבות. (ב) היה הדוח בדבר סיום התקשרות מנהל קרן עם מנהל תיקים שהוא מעסיק, יינתן לדוח פרסום בעיתון. (ב-1) בוטל מינויו של עובד מסוים מטעם תאגיד מנהל תיקים לנהל את תיק ההשקעות של הקרן, יצוין הדבר בדוח. (ג) על סיום התקשרות שהיתה עם יועץ השקעות לקבלת ייעוץ השקעות שאינו נוגע לקרן מסוימת אין חובה להגיש דוח. 20ג. העברת קרן לניהול בידי מנהל קרן אחר (תיקון: תשס''ו) (א) בדוח על העברת קרן לניהול בידי מנהל קרן אחר, יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) המועד שבו תועבר; (3) שם מנהל הקרן האחר; (4) מספר הקרנות שבניהול מנהל הקרן האחר; (5) שווי נכסי הקרנות שבניהול מנהל הקרן האחר במיליוני שקלים חדשים, ליום האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדוח; (6) היתה העברת הקרן לניהול מנהל קרן אחר על פי צו בית המשפט יצוין הדבר, ויצוינו בדוח, בתמצית, הנימוקים שהובאו בהחלטת בית המשפט. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימים לפני העברת הקרן לניהול בידי מנהל אחר. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ד. חילופי נאמנים (תיקון: תשס''ו) (א) על סיום כהונתו של נאמן בלא הארכתה לתקופה נוספת, יגיש מנהל הקרן דוח שבו יצוינו פרטים אלה: (1) שמות הקרנות שהנאמן להן מסיים את כהונתו; (2) שמו של הנאמן שכהונתו מסתיימת והמועד שתסתיים בו הכהונה; (3) שמו של הנאמן שיחליפו, המועד שיחל בו בכהונתו ומען משרדו הרשום; (4) הסיבות לסיום הכהונה, ואם לא היה סיום הכהונה כרוך בנסיבות שיש להביאן לידיעת הציבור - ציון עובדה זו; (5) היה הנאמן שכהונתו מסתיימת נאמן לכל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, תצוין עובדה זו; (6) היה המועד לפי פסקה (2) שונה מן המועד לפי פסקה (3), יצוין כי הנאמן שכהונתו מסתיימת ימשיך לכהן בתפקידו עד שיחל לכהן הנאמן שיחליפו. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ה. שינוי במדיניות השקעות (תיקון: תשס''ו, תשס''ח, תש''ע) 3, 4 (א) בדוח על שינוי מדיניות ההשקעות של קרן יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) המועד שייכנס בו השינוי לתוקף; (3) הפרטים במדיניות ההשקעות, לרבות שינוי בפרופיל החשיפה, כפי שהיו לפני השינוי וכפי שיהיו לאחריו; לעניין זה, לא יראו קביעה לראשונה של פרופיל חשיפה כשינוי במדיניות ההשקעות, אם דווח עליה בדוח שהוגש לפי תקנה 6 לתקנות הסיווג והוא אינו צפוי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה והפדיון בקרן. (4) אם יש או אין בשינוי כדי להשפיע על סוג הקרן לצורך קביעת עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס''ו-2006 , ואם יש בו כדי להשפיע כאמור - גם סוג הקרן לאחר השינוי; (5) היה השינוי במדיניות ההשקעות כרוך בהחלפת שלושים אחוזים לפחות מנכסי הקרן - התקופה שאמורה להסתיים בה התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות שלאחר השינוי; (6) אם יש או אין בשינוי כדי להשפיע באופן מהותי על שיעורי תנודות מחירי היחידות והפדיון, ואם יש בו כדי להשפיע כאמור - גם אם צפוי כי טווח התנודות של מחירי היחידות יגדל או יקטן; (7) נעשה שינוי מהותי במדיניות ההשקעות בטרם חלפו שנים עשר חודשים מהמועד שבוצע בו לאחרונה שינוי כאמור - הסיבה לשינוי וכן הפסקה בתקנה 2 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן),התשס''ח-2007 , שלפיה רשאי מנהל הקרן לבצע את השינוי; (8) היה השינוי במדיניות ההשקעות כרוך בשינוי נכס הייחוס של הקרן - נכס הייחוס של הקרן כפי שהיה לפני השינוי וכפי שיהיה לאחריו. (ב) הדוח יוגש שני ימי עסקים לפחות לפני שהשינוי ייכנס לתוקף, ואם היה השינוי שינוי מהותי במדיניות ההשקעות, כמשמעותו בסעיף 61(ב1)(1) לחוק, יוגש הדוח לא יאוחר משבועיים לפני כניסת השינוי לתוקף. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ו. שינוי בשכר מנהל קרן או נאמן (תיקון: תשס''ו) (א) בדוח על שינוי בשכר המשולם למנהל קרן או לנאמן, למעט שינוי בשכר מנהל קרן הנובע משינוי בהוספה, יצוינו שם הקרן, מועד כניסת השינוי לתוקף והשכר לפני השינוי ולאחריו. (ב) היה השינוי בשכר המינימלי של הנאמן, יפורט בדוח השינוי; לענין זה, ''שכר מינימלי'' - סכום שנקבע בין מנהל הקרן לנאמן כי שכר הנאמן לא יפחת ממנו. (ג) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני כניסת השינוי לתוקף. (ד) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20ז. שינוי בהוספה (תיקון: תשס''ו) (א) בדוח על שינוי בהוספה, יצוין שם הקרן שלגביה יחול השינוי בהוספה, תאריך השינוי ושיעור ההוספה לאחר השינוי. (ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על הנחה בהוספה הניתנת למשקיע מסוים ועל שינוי בהוספה בסיומה של תקופה שמנהל הקרן פרסם כי במהלכה תינתן הנחה בהוספה (להלן - תקופת ההנחה), ובלבד שתקופת ההנחה לא עלתה על שלושה חודשים. 20ח. שינוי בעמלות על עסקאות (תיקון: תשס''ו) שונתה העמלה בשל עסקה בסוג כלשהו של נכסים, הנפרעת מנכסי הקרן, או העמלה המובאת בחשבון בחישוב מחירי היחידה או הפדיון, יצוינו בדוח שם הקרן, מועד כניסת השינוי לתוקף, השיעור או הסכום לפני השינוי והשיעור או הסכום לאחריו. 20ט. שינוי בשעה היעודה (תיקון: תשס''ו) (א) בדוח על שינוי בשעה היעודה, כמשמעותה בסעיף 46(ג)(1) לחוק, יצוינו שם הקרן והשעה היעודה לאחר השינוי. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני כניסת השינוי לתוקף. 20י. שינוי במדיניות חלוקת תשלומים (תיקון: תשס''ו) 3 (א) בדוח על שינוי במדיניות תשלומים במזומן לבעלי היחידות מנכסי הקרן, יצוין שם הקרן, יפורט השינוי במדיניות התשלומים ויצוין המועד שייכנס בו לתוקף. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני כניסת השינוי לתוקף. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20יא. דוח על תשלום לבעלי היחידות (תיקון: תשס''ו, תשס''ח) 3 (א) בדוח בדבר תשלום במזומן מנכסי קרן לבעלי היחידות שיש להגיש, יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) מועד התשלום; (3) היום שבו זכאי לתשלום מי שמחזיק ביחידות הקרן (בתקנה זו - היום הקובע); (4) שיעור התשלום. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני היום הקובע, ויינתן לו פרסום בעיתון. (ג) (בוטלה) 20יב. אי ביצוע תשלום (תיקון: תשס''ו) (א) על כוונת מנהל הקרן שלא לשלם תשלום במזומן מנכסי הקרן אותו התחייב לשלם לבעלי היחידות במועד מסוים, או לשלם תשלום בשיעור נמוך מהתשלום שנקבע בהתחייבות יוגש דוח; לענין תקנה זו יראו את מנהל הקרן כמי שהתחייב לשלם לבעלי יחידות תשלום מנכסי הקרן במועד מסוים אם בתקופה של שלושים ושישה החודשים הקודמים לאותו מועד, נהג מנהל הקרן לשלם לבעלי היחידות באותו מועד. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר משני ימי עסקים לפני המועד המיועד לתשלום. (ג) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20יג. הקצאת יחידות הטבה (תיקון: תשס''ו) בדוח על הקצאת יחידות הטבה לבעלי היחידות של קרן, יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) מועד ההקצאה; (3) שיעור יחידות ההטבה שיוקצו; (4) היום שבו זכאי ליחידות הטבה מי שמחזיק ביחידות הקרן (בתקנה זו - היום הקובע). 20יד. הפסקת הצעת היחידות או חידוש הצעתן (תיקון: תשס''ו) (א) בדוח על הפסקת הצעת היחידות של קרן לציבור, יצוינו פרטים אלה: (1) שם הקרן ומועד הפסקת הצעת היחידות; (2) היתה ההפסקה לתקופה מוגבלת, יצוין מועד סיומה; (3) היתה ההפסקה בשל הפסקת מסחר בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל - יצוין הדבר וכן יצוין שם המדינה שבה חלה הפסקת המסחר. (ב) הדוח יוגש לא יאוחר מהיום שבו הופסקה הצעת היחידות או חודשה הצעת היחידות. (ג) החליט מנהל הקרן על חידוש הצעת היחידות, יצוינו שם הקרן, מועד חידוש ההצעה והמועד שבו הופסקה הצעתן. (ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על הפסקה של הצעת היחידות בשל העובדה שהמספר הכולל של יחידות הקרן הגיע למספר המרבי שקבע מנהל הקרן ליחידות הקרן ותקנת משנה (ג) לא תחול אם ההפסקה בהצעת היחידות אינה עולה על חמישה ימי מסחר. 20טו. הפסקת הצעת יחידות או פדיונן לפי הוראת יושב ראש הרשות (תיקון: תשס''ו) (א) הורה יושב ראש הרשות לפי סעיף 48 לחוק, על הפסקה של הצעת היחידות של קרן או פדיונן, האריך את תוקפה של הוראה כאמור או אישר הפסקה של הצעת היחידות או פדיונן לפי בקשת מנהל הקרן, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) העובדה שהפסקת הצעת היחידות או פדיונן היא על פי הוראת יושב ראש הרשות או על פי בקשת מנהל הקרן באישור יושב ראש הרשות, לפי הענין; (3) התקופה שבה לא יוצעו או לא ייפדו היחידות; (4) העילה להוראת יושב ראש הרשות או לבקשתו של מנהל הקרן, לפי הענין. (ב) הדוח יוגש ביום שבו ניתנה ההוראה. (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על הפסקת הצעת יחידות או פדיונן אם הפסקה כאמור היא בכל הקרנות שאינן קרנות חוץ, ויושב ראש הרשות פרסם בעיתון הודעה לפי סעיף 48(ג) לחוק. 20טז. תיקון מחירי יחידה ופדיון (תיקון: תשס''ו,תשס''ח)3 נפלה טעות בשיעור של עשירית האחוז לפחות במחיר יחידה, בשער רכישה או במחיר פדיון של יחידה, ונודע על כך למנהל הקרן בתוך שבועיים מהיום שבו נפלה הטעות, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) המחירים השגויים שפורסמו והמחירים הנכונים לכל יום מסחר בתקופת הטעות; (3) אם תוקנה הטעות בחשבונות בעלי היחידות המחזיקים, או החזיקו, ביחידות בתקופה מאז שנפלה הטעות, ואם לאו - האם תתוקן. 20יז. טעות במחירי היחידה והפדיון (תיקון: תשס''ו,תשס''ח)3 (א) נפלה טעות בשיעור של שתי עשיריות האחוז לפחות במחיר יחידה, בשער רכישה או במחיר פדיון של יחידה, ונודע על כך למנהל הקרן לאחר שחלפו שבועיים או יותר מהיום שנפלה בו הטעות, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) המועד שבו קרתה הטעות או החלה, ואם תוקנה - גם המועד שבו תוקנה; (3) מהות הטעות והשפעתה המזערית והמרבית על מחירי היחידה והפדיון בתקופה שבה הטעות נמשכה; (4) אם יפצה מנהל הקרן את בעלי היחידות או את הקרן על הנזק שנגרם להם אם לאו, ואם יפצה - אופן הפיצוי; (5) לא סיים מנהל הקרן לבדוק את השפעת הטעות על מחירי היחידה והפדיון עד למועד שבו היה עליו להגיש את הדוח לפי תקנות אלה, יציין בדוח את מהות הטעות ואת המועד המשוער שבו יפרסם דוח נוסף ובו פרטים כאמור בפסקה (6); (6) בדוח נוסף כאמור בפסקה (5) יציין מנהל הקרן את - (א) השפעתה המזערית והמרבית של הטעות על מחירי היחידה והפדיון בתקופה שבה הטעות נמשכה; (ב) אופן הפיצוי, אם פיצה או בכוונתו לפצות את בעלי היחידות או את הקרן על הנזק שנגרם להם בשל הטעות, או את העובדה כי אינו מתכוון לפצותם. (ב) לדוחות לפי תקנה זו יינתן פרסום בעיתון. 20יח. קביעת שווי במקרים מיוחדים (תיקון: תשס''ו, תשס''ח)3 (א) נקבע לנכס המוחזק בקרן שווי על פי הנחיות הדירקטוריון, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הנכס; (2) המחיר שנקבע לנכס; (3) הסיבה לקביעת שווי לנכס על פי הנחיות הדירקטוריון; (4) שיעור השינוי בשווי הנכס ובשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מקביעת השווי על פי הנחיות הדירקטוריון. (ב) אין חובה להגיש דוח על קביעת שווי של נכס על פי הנחיות הדירקטוריון אם אין בקביעת השווי של הנכס, או בקביעת שווי של מספר נכסים כדי להשפיע ביום הקביעה על מחיר הפדיון של יחידה בקרן ביותר משתי עשיריות האחוז. (ג) קבע מנהל קרן שער מטבע חוץ שלפיו יחושב שוויו של נכס המוחזק בקרן לפי תקנה 13 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ''ה-1994 , יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) המטבע ששערו נקבע; (2) הסיבה לקביעת שער המטבע על ידי מנהל הקרן; (3) שער המטבע שנקבע; (4) השער היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לאותו מטבע ומועד קביעתו; (5) השעה שבה היה מתפרסם השער היציג של המטבע באותו יום, אילו היה מתפרסם על ידי בנק ישראל; (6) אופן חישוב שער המטבע; 7) שיעור השינוי בשער המטבע כפי שקבע מנהל הקרן, לעומת השער היציג האחרון שפרסם בנק ישראל; (8) שיעור שווים של הנכסים, שנקבע לפי שער מטבע שקבע מנהל הקרן,מהשווי הנקי של נכסי הקרן; (9) העובדה שהנאמן אישר את השער שקבע מנהל הקרן. (ד) יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, רשאי לפטור מחובת הגשת דוח כאמור בתקנת משנה (ג), אם מצא כי מרבית מנהלי הקרנות צפויים להגיש דוח דומה בפרטיו וניתן להביא את תוכנו של הדוח לידיעת הציבור בדרך של פרסומו באתר הרשות. 20יט. הוצאה מיוחדת שנפרעה מנכסי הקרן (תיקון: תשס''ו) (א) נפרעה מנכסי קרן הוצאה כאמור בסעיף 80(ב) לחוק, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן שמנכסיה נפרעה ההוצאה והמועד שבו נפרעה; (2) הסכום שנפרע, בשקלים חדשים; (3) מהות ההוצאה, ואם הוצאה בידי מנהל הקרן או הנאמן; (4) השיעור שמהווה ההוצאה שנפרעה מנכסי הקרן מהשווי הנקי של נכסי הקרן במועד שבו נפרעה; (5) הנימוקים לכך שההוצאה נפרעה מנכסי הקרן; (6) אם ההוצאה שנפרעה על ידי מנהל הקרן אושרה בידי הנאמן. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20כ. קביעת מספר מרבי ליחידות (תיקון: תשס''ו) החליט מנהל הקרן על קביעת מספר מרבי ליחידות של קרן או על שינוי המספר המרבי כאמור, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) דבר קביעת מספר מרבי של יחידות או השינוי בו ומספר היחידות המרבי שנקבע; (3) מועד הכניסה לתוקף של המספר המרבי שנקבע או של השינוי במספר המרבי; (4) מספר יחידות הקרן בתום יום המסחר האחרון לפני הגשת הדוח לרשות. 20כא. ביטול מספר מרבי של יחידות (תיקון: תשס''ו) החליט מנהל הקרן על ביטול מספר מרבי של יחידות קרן, יצוינו בדוח שם הקרן, דבר הביטול והמועד שיחול בו הביטול. 20כב. תוצאות אסיפה כללית של בעלי יחידות (תיקון: תשס''ו) התקיימה אסיפה כללית של בעלי היחידות של קרן, שאינה אסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת כמשמעותה בחוק, יצוינו בדוח שם הקרן, המועד שהתקיימה בו האסיפה הכללית והענין שלשמו כונסה, ויפורטו ההחלטות שנתקבלו בה. 20כג. מיזוג קרנות (תיקון: תשס''ו) בדוח לפי סעיף 100(ו) לחוק על מיזוג קרנות יצוינו, נוסף על הפרטים הנדרשים לפי החוק, גם שמות הקרנות שמוזגו ושם הקרן לאחר המיזוג, התאריך שבו בוצע המיזוג, ותפורט מדיניות ההשקעות של הקרן לאחר המיזוג. 20כד. פיצול קרן (תיקון: תשס''ו) בדוח לפי סעיף 100(ו) לחוק על פיצול קרן לכמה קרנות יצוינו, נוסף על הפרטים הנדרשים לפי החוק, גם שם הקרן שפוצלה, התאריך שבו בוצע הפיצול ושמות הקרנות לאחר הפיצול, ותפורט מדיניות ההשקעות של כל אחת מהן. 20כה. בקשה לפירוק קרן (תיקון: תשס''ו) (א) הוגשה בקשה לבית המשפט לפירוק קרן, יצוינו בדוח שם הקרן, מועד הגשת הבקשה לפירוק הקרן, ובידי מי הוגשה. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון. 20כו. סיום פירוק קרן (תיקון: תשס''ו) הסתיים פירוק קרן, יצוינו בדוח שם הקרן והמועד שבו הושלמה חלוקת המזומנים לבעלי היחידות, יפורטו התשלומים מנכסי הקרן ששולמו למפרק ולרואה החשבון בשל הפירוק, יפורטו תשלומים אחרים ששולמו בשל הפירוק ויצוין הסכום ששולם לבעלי היחידות בשל כל יחידה שהחזיקו. 20כז. עסקה מחוץ לבורסה או עסקה מתואמת (תיקון: תשס''ו, תשס''ח)3 (א) קנה מנהל קרן או מכר נכס בעד קרן שבניהולו בעסקה מחוץ לבורסה או לשוק מוסדר או בעסקה מתואמת, יצוינו בדוח פרטים אלה: (1) שם הנכס ומספרו בבורסה; (2) אם העסקה היא עסקה מחוץ לבורסה או עסקה מתואמת; (3) אם הנכס נקנה או נמכר בעסקה האמורה; (4) התאריך והשעה שבהם נעשתה העסקה; (5) הכמות שנקנתה או נמכרה בעסקה; (6) המחיר שבו נעשתה העסקה. (ב) היתה עסקה מחוץ לבורסה או עסקה מתואמת עסקה שעלול להיות בה ניגוד ענינים, כמשמעותה בסעיף 18(6) או (7) לחוק, יצוין גם ענין זה. (ג) היתה העסקה כזו שעל הדירקטוריון לדון בה לפי סעיף 18(6), (7), או (7א) לחוק, יצוין אם הדירקטור החיצוני שהשתתף בדיון תמך באישורה או התנגד; ואולם, היתה רכישת נייר ערך בהצעה לציבור על פי תשקיף, לפי התנאים שנקבעו בנוהל שקבע הדירקטוריון באישור הנאמן, כאמור בתקנה 3ב לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד עניינים, עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ''ה-1995, תצוין רק עובדה זו. (ד) דוח כאמור יוגש באחד ובחמישה עשר בכל חודש (בתקנה זו, כל אחד מהם ''יום הדיווח'') ויכלול את הפרטים הנדרשים לפי תקנה זו על עסקאות מחוץ לבורסה ועל עסקאות מתואמות שנעשו בתקופה שסיומה ביום העסקים השני שקדם ליום הדיווח ותחילתה בתום התקופה הקודמת שלגבי עסקאות כאמור שנעשו בה הוגש הדוח; חל יום הדיווח ביום שאינו יום עסקים, יוגש הדוח ביום העסקים הסמוך לאחריו. (ה) בתקנה זו - ''עסקה מחוץ לבורסה'' - לרבות רכישת נייר ערך בהצעה לציבור על פי תשקיף, ולמעט עסקה באיגרת חוב שהנפיקה המדינה, הנעשית עם עושה שוק ראשי, שאינה עסקה שעלול להיות בה ניגוד עניינים; לעניין זה, ''עושה שוק ראשי'' - כהגדרתו בסעיף 6א לחוק מילווה המדינה, התשל''ט-1979; ''עסקה מתואמת'' - עסקה בנכס הנעשית בבורסה בישראל, ושתנאיה סוכמו מראש על ידי הצדדים לה למעט עסקה כאמור באיגרות חוב שהוציאה המדינה, שנעשתה בסכום של מיליון שקלים לפחות, ואינה עסקה שעלול להיות בה ניגוד עניינים; 20 כז1. מחיקה מפנקס בעלי היחידות (תיקון: תשס''ח)3 נמחקו מפנקס בעלי היחידות של מנהל הקרן יחידות הרשומות על שם בעל יחידות שאינו מפיץ, יצוינו בדוח נפרד לגבי כל בעל יחידות פרטים אלה: (1) שם הקרן; (2) מספר יחידות הקרן, ומתוכן - מספר היחידות הרשומות למוכ''ז ומספר היחידות הרשומות על שם בעלי יחידות שאינם מפיצים, והכל ליום המסחר הקודם ליום המחיקה; (3) מספר היחידות שנמחקו מפנקס בעלי היחידות של מנהל הקרן, והאם היו רשומות למוכ''ז או על שם בעל יחידות. 20כח. ענין אחר (תיקון: תשס''ו) (א) אירע דבר העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישה או פדיון או מכירה של יחידות של הקרן ואינו אחד מהענינים המנויים בתקנות אלה, יובאו בדוח פרטים בדבר האירוע. (ב) לדוח יינתן פרסום בעיתון אם הורה על כך יושב ראש הרשות. פרק ג': דו''ח חודשי (תיקון: תשנ''ט) 21. הגדרה (תיקון: תשנ''ט, תשס''ו) בפרק זה, ''יום מסחר'' - כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ''ה-1994. 22. הגשת דו''ח חודשי (תיקון: תשס''ו, תשס''ח3) (א) דוח (להלן - דוח חודשי); הדוח יכלול נתונים בדבר נכסי הקרן, התח(א) מנהל קרן יגיש לרשות, לא יאוחר מהיום ה15- בכל חודש, ייבויותיה, תקבוליה והוצאותיה, כמפורט ב-''טבלה A - סוג שדה שם'' שבתוספת, ופרטים נוספים, והכל במתכונת המפורטת בתוספת יושב ראש הרשות או עובד שהסמיך לכך, רשאי לעדכן מזמן לזמן את הערכים והסמלים המופיעים בטבלאות, אם נוצר הצורך בכך לשם דיווח כנדרש; על עדכון כאמור תודיע הרשות בהודעה למנהלי הקרנות שתישלח שלושים ימים לפחות לפני המועד להגשת הדוח החודשי הראשון שיש להגיש לאחר העדכון. (ב) הנתונים בדו''ח החודשי המתייחסים לנכסי הקרן ולהתחייבויותיה, יתייחסו ליום המסחר האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדו''ח והנתונים המתייחסים לתקבולים ולתשלומים יתייחסו לחודש שקדם למועד הגשת הדוח. (ג) הדוח יהיה פתוח לעיון הציבור לאחר שחלפו ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו הוגש לרשות. פרק ג'1: דוח שנתי (תיקון: תש''ע) 4 22א. הגשת דוח שנתי חלפו ארבעה עשר חודשים מתאריך התשקיף האחרון הגשת דוח שנתי שהגיש מנהל הקרן בעבור קרן שבניהולו, ובמהלכם לא פורסם תשקיף לקרן האמורה, יגיש מנהל הקרן דוח במתכונת תשקיף (להלן - דוח שנתי); הדוח השנתי יהיה ערוך בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש''ע-2009, אך לא ייכלל בו פרק ''פרטי ההצעה לציבור'' אשר בחלק א' של התשקיף; פרסם מנהל הקרן במהלך ארבעה עשר החודשים שקדמו להגשת הדוח השנתי חלק ב' של תשקיף, או הגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום חלק ב' של תשקיף וטרם ניתן היתר לפרסומו, לא יכלול הדוח השנתי את הפרטים שיש לכלול בחלק ב' של תשקיף. (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם במהלך ארבעה עשר החודשים שחלפו מתאריך התשקיף האחרון שפרסם מנהל הקרן הוגשה בקשה לקבלת היתר לפרסום חלק א' של תשקיף לקרן האמורה וטרם ניתן היתר לפרסומו. פרק ד': החזקת יחידות בידי מקורבים (תיקון: תשנ''ט) 23. דו''ח של מנהל קרן (תיקון: תשנ''ט, תשס''ו, תשס''ח)3 (א) מנהל קרן פתוחה יגיש דו''ח, בקרות אחד מאלה: (1) שיעור יחידות קרן שבניהולו המוחזקות בידי גורמים מקורבים הגיע ל- 25% ; (2) שיעור יחידות קרן שבניהולו המוחזקות בידי גורמים מקורבים ירד מתחת ל- 25%; (3) שיעור היחידות המוחזקות בידי גורמים מקורבים היה 25% לפחות, וחל בשיעור האמור שינוי של 5% לפחות לעומת השיעור שצוין בדו''ח האחרון שהגיש לפי תקנה זו. (ב) דו''ח לפי תקנת משנה (א) יוגש לא יאוחר מיום העסקים השני לאחר שמנהל הקרן קיבל הודעה, שתוכנה מחייבו בהגשת הדו''ח. (ג) בדו''ח לפי תקנת משנה (א) יצויינו - (1) מספר הגורמים מקורבים המחזיקים ביחידות במועד הדו''ח ושיעור היחידות המוחזקות בידיהם במועד הגשת הדו''ח; (2) תאריך הדו''ח הקודם שהוגש לפי תקנה זו ומספר הגורמים מקורבים ושיעור היחידות שהחזיקו באותו מועד; (3) היה הדוח המוגש דוח ראשון על יחידות המוחזקות בידי גורמים מקורבים, יצוין הדבר. (4) בדוח לפי תקנת משנה (א)(1) או (3) - גם פרטים אלה: (א) שיעור שכר מנהל הקרן ושיעור ההוספה בקרן שאליה מתייחס הדוח; (ב) ממוצע שיעורי ההוספה בכל הקרנות שבניהול מנהל הקרן; (ג) ממוצע שיעורי שכר מנהל הקרן בכל הקרנות שבניהולו. 24. הודעה על החזקת יחידות (תיקון: תשס''ו, תשס''ח)3 בהודעה על רכישת יחידות של קרן מקורבת בידי גורם מקורב או על שינוי במספר יחידות הקרן המקורבת המוחזקות בידיו, כאמור בסעיף 49(ב) לחוק, ייכללו גם הפרטים האלה: (1) שמו של הגורם המקורב; (2) אם ההודעה היא על שינוי במספר היחידות - מספר היחידות שהוא מחזיק במועד מתן ההודעה ומספר היחידות שהחזיק לפני השינוי. פרק ה': החזקת יחידות של קרן סגורה (תיקון: תשנ''ט) 25. דו''ח של מנהל קרן (תיקון: תשס''ו) מנהל קרן סגורה יגיש דו''ח לרשות ולבורסה לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר שקיבל הודעה לפי תקנה 26; בדו''ח ייכללו הפרטים שנכללו בהודעה. 26. הודעה על החזקת יחידות (א) אדם המחזיק ביחידות של קרן סגורה בשיעור 5% לפחות מכלל היחידות, ואדם כאמור שחל שינוי בשיעור היחידות המוחזקות בידיו, יודיע על כך בכתב למנהל הקרן. (ב) הודעה לפי תקנת משנה (א) תינתן למנהל הקרן לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר - (1) ששיעור היחידות שבידי אדם כאמור הגיע ל-5% מכלל היחידות; (2) שינוי שחל במספר היחידות בידי אדם כאמור. (ג) בהודעה לפי תקנת משנה (א) ייכללו הפרטים הבאים: (1) שמו של האדם, מענו, מספר תעודת הזהות שלו, או מספר דרכונו אם הוא תושב זר, או מספר החברה אצל רשם החברות אם היה חברה; (2) המועד שבו הגיע שיעור היחידות ל-5% או המועד שבו חל שינוי בשיעור היחידות, לפי הענין; (3) מספר היחידות המוחזקות בידיו במועד ההודעה ושיעורן מכלל היחידות, או מספר היחידות שהחזיק לפני השינוי, מספר היחידות שהוא מחזיק במועד ההודעה ושיעורן מכלל היחידות - אם ההודעה היא על שינוי במספר היחידות המוחזקות; (4) המחיר שלפיו נעשה השינוי. פרק ו': כללי דיווח על הצבעה באסיפה כללית (תיקון: תשנ''ט) 27. השתתפות מנהל קרן באסיפה כללית של תאגיד (תיקון: תשנ''ט, תשס''ו, תש''ע) 4 השתתף מנהל קרן באסיפה כללית של תאגיד שניירות ערך שהנפיק מוחזקים בקרן שבניהולו, יפורטו בדוח פרטים אלה: (1) שם התאגיד ומספרו אצל רשם החברות; (2) התאריך שהתקיימה בו האסיפה הכללית; (3) מספר האסמכתה של הדוח שבו הודיע התאגיד על זימון האסיפה הכללית, ואם נדחה כינוס האסיפה הכללית למועד אחר מזה שצוין בדוח - מספר האסמכתה של הדוח שבו הודיע על מועד אחר לכינוס האסיפה, ואשר היא נתקיימה בו; (4) בדוח תובא טבלה שיפורטו בה: (א) שמו ומספרו בבורסה של נייר הערך אשר מכוחו הצביע; (ב) סך כל הערך הנקוב של נייר הערך האמור בפסקת משנה (א) בכל הקרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן שהוא מוחזק בהן, כשיעור מסך כל הערך הנקוב הרשום למסחר; (5) בדוח תובא טבלה שיפורטו בה: (א) הצעות ההחלטה שהובאו לאישור האסיפה הכללית כנוסחן בדוח שבו הודיע התאגיד על זימון האסיפה, ובסדר שבו הובאו בדוח האמור; (ב) אופן ההצבעה של מנהל קרן לפי סעיף 77 לחוק, לגבי כל הצעת החלטה. 28. ביטול תקנות ניירות ערך (דו''חות תקופתיים ומיידיים של קרן להשקעות בנאמנות), התשמ''ח-1987 - בטלות. 29. תחילה תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 22, בתום שלושים ימים מיום פרסומן ברשומות, ותחילתה של תקנה 22 ביום כ''ט באדר ב' התשנ''ה (31 במרס 1995). תוספת (תיקון: תשס''ו-2) (תקנה 22) מבנה הדוח החודשי א. הגדרות בתוספת זו אג''ח - איגרות חוב; Ticker - סימן הניתן לנייר ערך הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, לצורך זיהויו; סה''כ - סך הכל; מו''פ - מחקר ופיתוח; ת''א - תל אביב. ב. כללי הדוח החודשי יוגש לרשות כקובץ ASCII, וייכללו בו נתונים על כל אחת מהקרנות המנוהלות בידי מנהל הקרן ועליהן בלבד. שם הקובץ יהיה במבנה של .XXXXMMYY TXT, כאשר XXXX מיועד לקוד הקידומת של מנהל הקרן וMMYY- מיועדים לציון החודש והשנה שאליהם מתייחס הדוח (MM לחודש ו-YY לשנה); תווים בעברית הנכללים בקובץ יהיו מסוג עברית ל- WINDOWS(טווח 250-224 ASCII). המידע יוכנס לקובץ משמאל לימין וערכי השדות האלפא נומריים הנכללים ברשומה ייושרו לשמאל השדה, כפי שמקובל לאחסן בסטנדרט במתכונת של WINDOWS. הנתונים בדוח יהיו במתכונת של רשומות, כמפורט בסעיף ג' לתוספת זו. ההפרדה בין רשומה לרשומה תיעשה על ידי CR (ASCII 13) ו-LF (ASCII 10) ג. מבנה רשומה כל רשומה תהיה בת 312 תווים, ומורכבת מכל השדות כאמור בטבלת מבנה רשומה שלהלן, בסדר המפורט ברשימה. כל שדה ברשומה יהיה בן מספר תווים כמפורט בטבלת מבנה רשומה; בין שדה לשדה יושם טאב (TAB) כתו מפריד בין השדות. שדה נומרי שאינו מכיל נתונים יכלול את הספרה אפס. בשדה נומרי יוצגו ספרות, נקודה עשרונית וסימן מינוס בלבד. סימן המינוס יופיע משמאל למספר וצמוד אליו. לא ייכללו אפסים בשדה אלא אם כן הם מהווים חלק מהמספר, שעל פי טבלת מבנה רשומה צריך להיכלל באותו שדה. נתונים הכלולים בשדות ייושרו לשמאל השדה. נתון המגדיל את שווי נכסי הקרן ידווח בערך חיובי ונתון המקטין את השווי האמור ידווח בערך שלילי. ד. הרשומות בדוח החודשי 1. רשומת כותרת - הרשומה הראשונה בקובץ תהיה רשומת כותרת, כמפורט להלן; הרשומה תתפרש על פני שורה אחת בלבד ותכיל ברצף את הערכים שלהלן: מספר קרן (TAB) שם קרן (TAB) שם נכס (TAB) סוג נכס (TAB) מספר מזהה (TAB ) סוג מזהה (TAB) כמות (TAB) שווי בשקלים (TAB) מחיר (TAB) שווי במטבע מסחר (TAB) %מקרן (TAB) כמות שהושאלה (TAB) סוג מחיר (TAB) מקום מסחר (TAB) שוק מסחר (TAB) מטבע (TAB) שער המטבע (TAB) כמות אגח לפדיון (TAB) ריבית שנצברה (TAB) TICKER (TAB) לפי מדיניות (TAB) דרגת אגח (TAB) קוד מדרגת (TAB) קוד בנק (TAB) תאריך דוח (TAB) מס' רשומה (TAB) סה''כ רשומות (TAB) מס' מנהל ברשם (TAB). 2. רשומות קרן - אחרי רשומת הכותרת יבואו רשומות לכל אחת מהקרנות שבניהול מנהל הקרן, רשומות קרן לאחר רשומות קרן. הפרטים שייכללו ברשומות יהיו כמפורט להלן, ובסדר המפורט: א. לכל נכס המוחזק בקרן ולכל התחייבות של הקרן תיוחד רשומה; רשומה תכלול את כל הפרטים כמפורט בטבלת מבנה רשומה, בסדר ובמבנה המפורטים בה; ב. הרשומות ימוינו על פי הפרטים לפי טבלה A (''סוג שדה שם'') - תחילה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחריהן כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני בטבלה וכו' (להלן - קבוצות רשומות לפי סוג); ג. רשומות בתוך כל קבוצת רשומות לפי סוג ימוינו על פי הפרטים לפי טבלה D (''מקום מסחר'') - תחילה יבואו כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט הראשון בטבלה, לאחריהן כל הרשומות המאופיינות על ידי הפרט השני בטבלה וכו' (להלן - קבוצות רשומות לפי מקום מסחר); ד. רשומות בתוך כל קבוצת רשומות לפי מקום מסחר ימוינו בסדר עולה על פי מספר נייר הערך במערכות מידע. 3. רשומות אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר - לגבי אופציות שמנהל הקרן יצר בעד הקרן ולגבי ניירות ערך שנמכרו בחסר יש לציין משמאל לשדות ''כמות'' ו''שווי בש''ח'' סימן מינוס. לגבי חוזים עתידיים שמנהל הקרן קנה בעד הקרן יש לציין בשדה ''כמות'' את מספרם, ובשדה ''שווי בש''ח'' לציין את הספרה ''0''. לגבי חוזים עתידיים שמנהל הקרן יצר בעד הקרן יש לציין משמאל לשדה ''כמות'' סימן מינוס, ובשדה ''שווי בש''ח'' לציין את הספרה ''0''. לגבי חוזים שמנהל הקרן קנה או יצר בעד הקרן יש לציין בשדה ''מחיר'' את שווי נכס הבסיס של החוזה בבורסה ליחידת מסחר. טבלת מבנה רשומה ערך השדה מיקום גודלהשדה סוגשדה הערות בבורסה 1 9 נומרי שם הקרן 10 25 אלפאנומרי כספי 36 40 אלפאנומרי שם מלא של נכס הנסחר בבורסה בישראל יהיה זהה לשם המצוין בשדה ''שם נייר מלא'' הכלול במידע שמפיצה הבורסה לחבריה (כדוגמת סוגי חומר 152 ו-96 (נגזרים)); שמו של נכס הנסחר בחו''ליירשם במלואו, באותיות לטיניות גדולות; שם מלא של נכס או נתון כספי מהמנויים ב''טבלה A - סוג שדה שם'' החל מ''פיקדון'' (מספר 100 ברשימה שבטבלה) ועד לסוף הרשימה יהיה זהה לשם הנכס או הנתון הכספי כפי שהוא מופיע בטבלה A. שם מלא של נכס או נתון כספי מהמנויים ב''טבלה A - סוג שדה שם'' החל מ''התחייבות למס הכנסה'' (מספר 201 ברשימה שבטבלה) ועד לסוף הרשימה ייכלל ברשומה גם אם אין הנכס מוחזק בקרן. מזהה נכס - טבלה A 77 3 נומרי מזהה נכס הנמוך מ-200 ייכלל ברשומה רק אם הנכס מוחזק בקרן; מזהה נכס הגדול מ-200 ייכלל ברשומה גם אם אין הנכס מוחזק בקרן. מספר נייר ערך 81 14 אלפאנומרי מספר נכס הנסחר בישראל הוא מספר הבורסה של הנכס. לגבי נייר ערך חוץ שיש לו יותר ממספר אחד, יש לתת עדיפות למספר מסוג ISIN על פני כל מספר מסוג אחר, ואם אין לנייר הערך מספר מהסוג האמור יש לתת עדיפות למספר מסוג CUSIP, וכן הלאה, העדיפות לפי סדר מזהי סוג מספר ניירות ערך בטבלה B. ערך השדה מיקום גודלהשדה סוגשדה הערות מזהה סוג מספר נייר ערך - טבלה B 96 3 נומרי כמות 100 16 נומרי כמות ניירות הערך או הנתוןהכספי המוחזקים בקרן, לרבות מספר יחידות הקרן, הפסדי הון צבורים בקרן מנכסים שמומשו, בטוחות בשל פעילות בנגזרים בארץ ובחו''ל (שדות 301, 313, 315, 317 ו-318 בטבלה (A). שווי בשקלים 117 16 נומרי מחיר או שער 134 16 נומרי מחיר הנכס, או שער הנכס, במטבע שבו הוא נסחר, בשוקשבו הוא נסחר. מחיר או שער יוצגו, לפי הענין, כמקובל בשוק בו הנכס נסחר. המחיר יוצג בלא עיגול. שווי במטבע מסחר 151 16 נומרי % מקרן 168 8 נומרי שווי הנכס כשיעור מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יוצגו 2 מקומות לאחר הנקודה העשרונית. השאילה 177 16 נומרי כמות שהקרן השאילה תמורת דמי השאלה. סוג מחיר 195 2 נומרי ערך מטבלה C מקום מסחר 198 2 נומרי מקום המסחר שהנכס נסחרבו ושלפיו נקבע שוויו - ערךמטבלה D שוק מסחר 201 2 נומרי ערך מטבלה E מטבע 204 2 נומרי ערך מטבלה F שער המטבע 207 12 נומרי יוצגו 6 מקומות לאחר הנקודה העשרונית. כמות אג''ח לפדיון 220 16 נומרי הכמות מתוך איגרת החוב העומדת לפני פדיון. ריבית שנצברה 237 12 נומרי שווי במטבע המסחר של הריבית שנצברה על איגרת החוב שהשער שנקבע לה במסחר אינו כולל את הריבית שנצברה עליה. ה-TICKER של הנכס 250 14 אלפאנומרי בבורסה או בשוק העיקרי בחו''ל שהנכס נסחר בהם. בשיעור של 50% לפחות 265 1 נומרי ציון הספרה 1 לנכס הכלול בסוגי ניירות ערך שלגביהם קיימת התחייבות במדיניות ההשקעות להחזיקם בשיעור של 50% לפחות. ציון הספרה 0 לנכס אחר. דרגת איגרת חוב 267 5 אלפאנומרי קוד חברה מדרגת 273 1 נומרי ערך מטבלה G פיקדון בש''ח או במט''ח 275 2 נומרי קוד הבנק ידווח כרשומה נפרדת בגין כל חשבון בנפרד. תאריך הדוח לקרן 278 8 נומרי יום המסחר שהדוח שלהקרן מתייחס אליו (במבנה DDMMYYYY) מספר רשומה סודר 287 6 נומרי מספר רשומות כוללבקובץ 294 6 נומרי מספר מנהל הקרן אצל רשם החברות 301 12 נומרי להלן פירוט טבלאות ההמרה לערכים הנכללים בקובץ: טבלה A - סוג שדה שם מזהה נכס נכסים והתחייבויות 1 מניה 2 תעודת סל 3 יחידת השתתפות 4 יחידת מו''פ 5 זכויות 6 כתב אופציה 7 אופציית רכישה 8 אג''ח אופציה 9 אג''ח להמרה 10 אג''ח קונצרני 11 ני''ע מסחרי סחיר 12 אג''ח מדינה 13 מלווה קצר מועד 14 אופציית CALL 15 אופציית PUT 16 חוזה עתידי 17 קרן נאמנות פתוחה 18 קרן נאמנות סגורה 19 אג''ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור 20 קרן אינדקס נסחרת (ETF) 21 קרן גידור 22 נייר ערך לא סחיר 99 אחר 100 פיקדון בבנק מסוים 101 פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים 102 תעודת חוב (ני''ע מסחרי לא סחיר) 201 התחייבויות למס הכנסה 202 התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס7 203 התחייבויות אחרות 204 הפרשות למס רווחי הון 205 הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן 206 הפרשה לתשלום שכר הנאמן 207 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ 208 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 209 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 210 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו''ל 300 שווי נקי של נכסי הקרן 301 מספר יחידות הקרן 302 הפסדי הון צבורים בקרן מנכסים שמומשו 303 בטוחות בשל פעילות בנגזרים בארץ8 304 בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו''ל-8 305 סך חודשי עמלות רכישה ניירות ערך בארץ 306 סך חודשי עמלות מכירה - ניירות ערך בארץ 307 סך חודשי עמלות רכישה - ניירות ערך חוץ 308 סך חודשי עמלות מכירה - ניירות ערך חוץ 309 סך חודשי עמלות - נגזרים בארץ 310 סך חודשי עמלות - נגזרים בחו''ל 311 שווי עסקאות רכישת ני''ע במהלך החודש 312 שווי עסקאות מכירת ני''ע במהלך החודש 313 מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 314 שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 315 מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 316 שווי היחידות שנפדו במהלך החודש 317 מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון 318 מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון 7 התחייבות הנובעת מהסדרים הנהוגים בשוק שבו נעשית העסקה שלפיהם התשלום בעבור נכס שנרכש בעבור הקרן או תקבול בעבור נכס שנמכר נעשה ביום השונה מהיום שבו נקנה או נמכר הנכס. 8 כמשמעותן בתקנה 7(א)(1) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס''א-2001. טבלה B - סוג מספר מזהה מזהה מספר 1 מס' בורסה ת''א 2 ISIN 3 CUSIP 4 VALOREN 5 COMMON 9 אחר טבלה C - סוג מחיר 1 סגירה - ת''א 2 לפי מחיר עסקה אחרונה - חו''ל 3 ממוצע bid ask - חו''ל 4 לפי הנחיות דירקטוריון 9 אחר טבלה D - מקום מסחר 0 ת''א 1 רצף מוסדי 10 NASDAQ 11 ניו יורק 12 שיקאגו 13 ארה''ב (אחר) 14 קנדה 15 דרום אמריקה 16 אמריקה (אחר) 20 בריטניה AIM 21 בריטניה (אחר) 22 צרפת 23 גרמניה 24 אירופה (אחר) 30 יפן 31 הונג-קונג 32 סין 33 הודו 34 רוסיה 35 אסיה (אחר) 40 אוסטרליה 99 אחר טבלה E - שוק מסחר 1 בורסה 2 שוק מוסדר טבלה F - מטבעות 1 שקל חדש 2 דולר של ארצות הברית של אמריקה 3 לירה שטרלינג 4 כתר שבדי 5 פרנק שוויצרי 6 דולר קנדי 7 כתר דני 8 פלורין הולנדי 9 רנד דרום אפריקאי 10 דולר אוסטרלי 11 אירו 12 כתר נורבגי 13 יין יפני 14 דולר ניו זילנדי 15 דולר הונג קונג 16 יואן סיני 17 דולר סנגפורי 18 דולר טאיווני 19 באת תאילנדי 20 וואן דרום קוריאני 21 רופיה הודית 22 רובל רוסי 23 פזו מקסיקני 99 אחר טבלה G - חברה מדרגת 1 מעלות 2 מידרוג 3 MOODYS 4 FITCH 5 P& S 6 איגרת החוב אינה מדורגת בידי החברות המפורטות לעיל ק''ת תשנ''ה, 304; תשנ''ט, 1030; תשס''ו, 28; תשס''ח, 156; תש''ע, 229. תקנות 15 ו-16 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח מיידי, דוח חודשי, דוח על החזקת יחידות ודוח על הצבעה באסיפה כללית) (תיקון), התשס''ו-2005 קובעות לגבי תיקון תקנה 22 והתוספת: ''15. תחילה (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט ההוראות המפורטות בתקנת משנה (ב), שלושים ימים מיום פרסומן. (ב) הוראות תקנה 22 והתוספת לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות 9 ו-14 לתקנות אלה, בהתאמה, יחולו החל בדוח החודשי המתייחס לחודש פברואר 2006. 16. הוראת מעבר עד יום תחילתן של ההוראות המפורטות בתקנה 15(ב) לא יהיה הדוח החודשי, כהגדרתו בתקנה 22(א) לתקנות העיקריות קודם לשינויה בתקנות אלה, פתוח לעיון הציבור.'' 3 תקנה 18 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התשס''ח-2007 (ק''ת תשס''ח, 160) קובעת לגבי תיקון תקנות: 1, 3, 8, 14-12, 20ב, 20ה, 20יא, 20 טז-יח, 20כז, 20כז1, 24-22: ''18. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות הסיווג.'' 4 סעיף 8 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות) (תיקון), התש''ע-2009 (ק''ת תש''ע, 230) קובע לגבי תיקון הפתיח וסעיפים 1, 12, 13, 20ה, הוספת פרק ג'1 וסעיף 27: ''8. תחילה תחילתן של תקנות אלה במועד פרסומן, או במועד תחילתן של תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש''ע-2009, לפי המאוחר.''(תחילת תקנות אלה ביום 2.5.2010 ע''פ ק''ת תש''ע, 221)השקעות משותפות בנאמנותתקנותדיני חברותנאמנותהשקעותשותפות