תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס''ח -2007

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס''ח -2007 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72 (א), 73 (ג 1) ו- 131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד -1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''אגד חוץ'', ''אגד ישראלי'' ו''קרן מוחזקת'' - כהגדרתם בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ''ה -1994 ; ''דרגת חשיפה מרבית למניות'' - ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא: 0 - בלא חשיפה, 1 - עד 10 אחוזים, 2 - עד 30 אחוזים, 3 - עד 50 אחוזים, 4 - עד 120 אחוזים, 5 - עד 200 אחוזים, 6 - מעל 200 אחוזים; ''דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ'' - ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא: 0 - בלא חשיפה, A - עד 10 אחוזים, B - עד 30 אחוזים, C - עד 50 אחוזים, D - עד 120 אחוזים, E - עד 200 אחוזים, F - מעל 200 אחוזים; ''מידת חשיפה'' - שווי נכס המוחזק בקרן, בצירוף שווי הנכסים וההתחייבויות שהפעילות בנגזרים על אותו נכס שקולה להם, הנקבע בדרך המקובלת למדידתו; ''כותרת מאפיינת'' - כותרת מתוך רשימת הכותרות המאפיינות שיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו לפי סעיף 73 (ג 1)( 2) לחוק; ''כותרת משנית'' - כותרת מאפיינת לקבוצת קרנות שהיא חלק מקבוצה המאופיינת בכותרת ראשית; ''כותרת על'' - כותרת מאפיינת לקבוצת קרנות בפרסום; ''כותרת ראשית'' - כותרת מאפיינת לקבוצת קרנות שהיא חלק מקבוצה המאופיינת בכותרת על; ''מטבע חוץ'' - לרבות נכס או התחייבות בקרן ששווים קבוע במטבע חוץ, או צמוד לשינויים בשער החליפין של מטבע חוץ; ''מניות'' - לרבות סחורות ונכסים אחרים שתכליתם להביא לתוצאות הדומות לתוצאות השקעה במניות או לשינויים במדדי מניות או לתוצאות הנמצאות במתאם שלילי לתוצאות האמורות, לרבות ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות, שלהערכת מנהל הקרן מאפייניהם או יחס ההמרה או המימוש שלהם למניות גורמים לכך שתנודתיותם דומה לתנודתיות המניות האמורות; ''נכס ייחוס של קרן'' - מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתן של קרנות שעשויות להיות מסווגות תחת הכותרת המאפיינת שאליה סווגה הקרן, כעולה מן הכותרת המאפיינת; לא ניתן להסיק מן הכותרת המאפיינת של הקרן מהו נכס הייחוס של הקרן, יהיה נכס הייחוס שלה מדד או נכס שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על הגדרות תשואתה של הקרן; לעניין זה, ''הכותרת המאפיינת שאליה סווגה הקרן'' - הכותרת המשנית, הכותרת הראשית או כותרת העל, לפי סדר הופעתן, שניתן להסיק ממנה מהו נכס הייחוס של הקרן; ''סחורות'' ( commodities) - לרבות נכסים שתכליתם להביא להשגת תוצאות הדומות לתוצאות השקעה בסחורות או למדדי סחורות או לתוצאות הנמצאות במתאם שלילי לתוצאות האמורות; ''סטיית תקן של קרן'' - המדד המקובל לחישוב תנודתיות תשואה של קרן, המחושב באופן זהה לכל הקרנות שבפרסום ולאותה התקופה; ''סיווג קרן'' - כל אחד מהנתונים, המפורטים בתקנה 3, שייכללו בפרסום, למעט הנתונים אודות סטיית התקן והתשואה של הקרן; ''פעילות בנגזרים'' - החזקה ויצירה של אופציות וחוזים עתידיים ומכירה בחסר של ניירות ערך, שתכליתן להביא להשגת תוצאות הדומות לתוצאות השקעה בנכס נושא ההתחייבות או לשינויים במדדים שהם נושא ההתחייבות או שהנכס נושא ההתחייבות כלול בהם, או להשגת תוצאות הנמצאות במתאם שלילי לתוצאות האמורות; ''פרופיל חשיפה'' - צמד תווים הכולל את דרגת החשיפה המרבית של הקרן למניות ולימינו את דרגת החשיפה המרבית של הקרן למטבע חוץ; ''קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ'' - כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ''ה -1994 ; ''קרן חשיפה הפוכה'' - קרן שנקבע במדיניות ההשקעות שלה כי ייעודה השגת תוצאות הנמצאות במתאם שלילי לשיעורי השינוי בנכס הייחוס שלה; ''קרן להשקעות חוץ'' ו''שער המטבע העיקרי'' - ''קרן נאמנות להשקעות חוץ'' ו''שער המטבע העיקרי'', כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס''ג -2003 ; ''קרן מחקה'' - קרן שבמדיניות ההשקעות שלה נקבע כי ייעודה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס הייחוס שלה; ''קרן ממונפת'' - כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס''א -2001 ; ''שיעור חשיפה'' - מידת חשיפה מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. סיווג קרנות בפרסום (א) בפרסום לפי סעיף 73 (ג 1) לחוק (בתקנות אלה - פרסום), ימוינו הקרנות לקבוצות לפי כותרות מאפיינות, תוך חלוקה לקבוצות המאופיינות על ידי כותרות על, כותרות ראשיות וכותרות משניות, כל קרן לפי הכותרת המאפיינת שבחר מנהל הקרן; הקרנות המסווגות תחת כותרת מאפיינת, ימוינו בסדר עולה של דרגת החשיפה המרבית של הקרן למניות ואחר כך לפי סדר א''ב, כאשר קבוצות קרנות המאופיינות בדרגות שונות של חשיפה מרבית למניות יובדלו זו מזו. (ב) מנהל הקרן יסווג כל קרן שבניהולו תחת הכותרת המאפיינת המתאימה ביותר בהתחשב בנכס הייחוס של הקרן. (ג) נקבע לראשונה סיווגה של קרן, יגיש מנהל הקרן לרשות ולבורסה לא יאוחר מיומיים לאחר תאריך התשקיף, דוח הכולל מידע כאמור בתקנה 3, למעט הנתונים על אודות התשואה וסטיית התקן של הקרן. (ד) שונה סיווגה של קרן, יגיש מנהל הקרן דוח כאמור בתקנת משנה (ג), לא יאוחר משני ימים לפני כניסת השינוי לתוקף, בציון מהות השינוי. 3. נתונים שייכללו בפרסום (א) בפרסום ייכללו נתונים אלה: (1) שם הקרן; (2) שם מנהל הקרן; (3) הכותרת המאפיינת של הקרן; (4) פרופיל החשיפה של הקרן, בצירוף הסבר על אודותיו, הכולל מקרא של דרגות החשיפה המרביות של הקרן למניות ולמטבע חוץ; לעניין קביעת פרופיל החשיפה של אגד ישראלי - דרגת החשיפה המרבית למניות ודרגת החשיפה למטבע חוץ יקבעו בהתאם לשיעור החשיפה המרבי שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי החשיפה המרביים בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד; לעניין קביעת פרופיל החשיפה של אגד חוץ - יראו החזקה בקרן מוחזקת כהחזקה במטבע חוץ; עלה ממדיניות ההשקעות של הקרן המוחזקת כי החשיפה המרבית שלה למניות עשויה לעלות על חמישים אחוזים, יראו את ההחזקה בה גם כהחזקה במניה; (5) תשואה שקלית לתקופות אחידות לכלל הקרנות; לעניין זה, ''תשואה שקלית'' - המחושבת בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה), התשנ''ה -1995 ; (6) סטיית התקן של הקרן; (7) שיעור השכר השנתי של מנהל הקרן. (ב) בפרסום יצוין דבר היותה של הקרן אחת או יותר מאלה: (1) קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ; (2) קרן מחקה; (3) קרן ממונפת; (4) קרן חשיפה הפוכה; (5) קרן מועדים קבועים, כהגדרתה בסעיף 47 (א) לחוק; (6) קרן שיחידותיה נקובות בדולר של ארה''ב; (7) קרן להשקעות חוץ; לגבי קרן כזו יצוין גם שער המטבע העיקרי שלה. (ג) לא יוצגו בפרסום תשואת הקרן וסטיית התקן של הקרן לתקופה שבמהלכה, חל שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן או שהקרן לא פעלה בה או בחלק ממנה; הסיבה לאי-הצגת המידע תצוין בהערת שוליים; שונתה מדיניות ההשקעות באופן המחייב החלפת נתונים שייכללו בפרסום שלושים אחוזים לפחות מנכסי הקרן, יראו כמועד שבו חל שינוי במדיניות ההשקעות, תקופה של ארבעים וחמישה ימים מיום כניסת השינוי לתוקף, ואם התחייב מנהל הקרן בדוח להתאים את נכסי הקרן למדיניות ההשקעות החדשה בתוך תקופה קצרה מארבעים וחמישה ימים - תקופה זו; 4. שינוי ברשימת הכותרות המאפיינות על כל שינוי ברשימת הכותרות המאפיינות תשלח הרשות הודעה למנהלי הקרנות ארבעה עשר ימים לפני מועד השינוי כאמור. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ב בטבת התשס''ח ( 31 בדצמבר 2007 ). 6. הוראת מעבר לא יאוחר מיום ח' בטבת התשס''ח (17 בדצמבר 2007) יגיש מנהל קרן דוח המסווג את כל הקרנות שבניהולו, כנדרש בתקנה 2(ב) והכולל מידע כאמור בתקנה 3, למעט הנתונים על אודות התשואה וסטיית התקן של הקרן. 1ק''ת תשס''ח, 152 פרסוםהשקעות משותפות בנאמנותתקנותדיני חברותנאמנותהשקעותשותפות