תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ''ה-1995

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ''ה-1995 (תיקון : תשס''ח) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18(6) ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994 (להלן - החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשס''א,תשס''ח) בתקנות אלה, ''שווי נייר ערך'' - כמשמעותו בפרק ד' לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ''ה-1994. ''הנפקה קשורה'' - רכישת נייר ערך בהצעה לציבור על פי תשקיף, שלפיה אדם המחזיק ב- 5% לפחות מהמניות שהוציא מנהל הקרן או שהוציאה חברה שמעסיק מנהל הקרן בניהול תיק ההשקעות של הקרן או חברה שבשליטת אדם כאמור, הם המציע של נייר הערך או אחד החתמים להנפקה; ''רכישת נייר ערך בהצעה לציבור על פי תשקיף'' - לרבות רכישת נייר ערך בהצעה ערב פרסום התשקיף למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך; 2. עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים (תיקון: תשס''א,תשס''ח) עסקאות מהסוגים המפורטים להלן, שיעשה מנהל קרן בעד קרן שבניהולו, הן עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים: (1) רכישת ניירות ערך, למעט מלווה קצר מועד, בעסקאות מחוץ לבורסה או בעסקאות מתואמות מקרן אחרת שבניהולו, ביום אחד, כאשר שווי ניירות הערך הנרכשים, בעת רכישתם, הוא לפחות 50,000 שקלים חדשים או לפחות אחוז אחד מהשווי הנקי של נכסי הקרן הרוכשת, לפי הנמוך ביניהם; (2) רכישת נייר ערך בהנפקה קשורה. (3) רכישה, בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מתואמת, מאדם המחזיק בחמישה אחוזים לפחות מהמניות שהוציא מנהל הקרן, או מחברה בשליטת אדם כאמור, שהם מנהלי תיקי השקעות עבור הזולת, של נייר ערך שהוחזק בתיק שבניהולם, או מכירה, בעסקה מחוץ לבורסה או בעסקה מתואמת, לאדם כאמור, של נייר ערך לצורך הכללתו בתיק ניירות ערך שבניהולם. 3. עסקאות מהותיות (תיקון: תשס''א,תשס''ח) עסקאות מהסוגים המפורטים להלן, שיעשה מנהל קרן בעד קרן שבניהולו, הן עסקאות מהותיות: (1) רכישת ניירות ערך שהוציא תאגיד מסוים, בעסקאות מחוץ לבורסה או בעסקאות מתואמות, ביום אחד, אם שווי ניירות הערך הנרכשים, בעת רכישתם, הוא אחוז אחד לפחות מהשווי הנקי של נכסי הקרן; (2) רכישת ניירות ערך, בעסקאות מחוץ לבורסה או בעסקאות מתואמות, ביום אחד, אם שווי ניירות הערך הנרכשים, בעת רכישתם, הוא חמישה אחוזים לפחות מהשווי הנקי של נכסי הקרן; הוראות פסקה זו לא יחולו במשך ארבעים וחמישה ימים מיום שיחידות קרן פתוחה הוצעו לראשונה לציבור ומיום שיחידות קרן סגורה הוצעו לציבור; (3) - (5) (בוטלו) 3א. עסקאות מחוץ לבורסה או מחוץ לשוק מוסדר (תיקון: תשס''ח) עסקה מחוץ לבורסה או מחוץ לשוק מוסדר שעל דירקטוריון מנהל קרן לדון בה לפי סעיף 18 ( 7א) לחוק היא כל עסקה מחוץ לבורסה או מחוץ לשוק מוסדר, שעושה מנהל קרן בעד קרן שבניהולו, למעט עסקה באיגרת חוב שהנפיקה המדינה, הנעשית עם עושה שוק ראשי; לעניין זה, ''עושה שוק ראשי'' - מי שמינתה המדינה לעושה שוק ראשי לפי סעיף 6א(ז) לחוק מילווה המדינה, התשל''ט -1979 . 3ב. אישור עסקאות בנוהל (תיקון: תשס''ח) דירקטוריון מנהל הקרן רשאי לקבוע, בנוהל שיאשר הנאמן, את התנאים שיירכשו בהם ניירות ערך בעד הקרן בהצעה לציבור על פי תשקיף,ויראו עסקה שהתקיימו בה אותם תנאים כעסקה שהדירקטוריון דן בה כאמור בסעיף 18 (6), (7) או (7א) לחוק, ואישר אותה; נוהל כאמור בתקנה זו יתייחס בין השאר לרכישת ניירות ערך בהנפקה קשורה. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. ק''ת תשנ''ה, 869; תשס''א, 387; תשס''ח, 160. תקנה 5 לתקנות השקעות משותפות נאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד עניינים ועסקאות מהותיות) (תיקון), התשס''ח -2007 ק''ת תשס''ח,160. (להלן התקנות המתוקנות קובעת כי תקנה תיקון השם, 1, - 3 ,3א', 3ב', תחילתן מיום 31.12.2007). השקעות משותפות בנאמנותתקנותדיני חברותשוק ההון / ניירות ערךנאמנותהשקעותשותפות