תקנות השקעות משותפות בנאמנות (תקופה להתאמת נכסי קרן למדיניות ההשקעות), התשנ''ה-1995

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (תקופה להתאמת נכסי קרן למדיניות ההשקעות), התשנ''ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 61(ב) ו-131 (א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. תקופה להתאמת נכסי קרן (א) מנהל קרן המציע לראשונה לציבור את יחידותיה, רשאי להשקיע את נכסי הקרן שלא בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם הקרן ובתשקיף, במשך תקופה של ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו הוצעו יחידותיה לראשונה לציבור. (ב) מנהל קרן שמדיניות ההשקעות שלה שונתה באופן המחייב החלפת שלושים אחוזים לפחות מנכסיה, רשאי להשקיע את נכסי הקרן שלא בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם הקרן ובתשקיף, במשך תקופה של ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו השינוי במדיניות ההשקעות כאמור נכנס לתוקף. ק''ת תשנ''ה, 869. התקנות פורסמו ביום 16.2.1995. השקעות משותפות בנאמנותתקנותדיני חברותנאמנותהשקעותשותפות