תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי''א-1951

תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי''א-1951 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת התאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945 (להלן - הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש''ח-1948, אני מתקינה תקנות אלה: 1. תחולת סעיף 3 לפקודה הוראות סעיף 3 לפקודה יחולו על המקרים המפורטים בתוספת שקרו במקום שבו מועבדים עובדים, בין אם גרמו המקרים למוות או לאיבוד כושר עבודה ובין אם לא גרמו לכך. ת ו ס פ ת התבקעות אבן משחזת או דיסקת-השחזה, המונעות בכוח מיכני. התבקעות גלגל תנופה או גלגל-רצועה המוסבים בכוח מיכני. התבקעות מיכל או מסחט המוסבים בכוח מיכני. התמוטטות או נפילה של מעלית. נפילת התא או הרציף שבמעלית. ניתוק כבל-תיל, חבל או שרשרת המשמשים להרמה או להורדה של התא או הרציף שבמעלית. קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של המעלית או של חלקיהם. לצורך הסעיפים 4 עד 7 תיחשב מכונת הרמה או מכשיר הרמה כמעלית - אם תנועת התא או הרציף שבמעלית מכוונת בכוון או בכוונים. 8. קריסה או התמוטטות של עגורן. 9. נפילת עגורן, כננת או גלגלת. 10. ניתוק כבל-תיל, חבל או שרשרת המשמשים לעגורן או המשמשים להרמה, להורדה או להובלה של מטען ע''י עגורן, כננת או גלגלת. 11. קלקול המפסיק את הפעולה של מנגנון ההפעלה או מנגנון הבטיחות של עגורן, כננת או גלגלת או של חלקיהם. 12. התפוצצות או התבקעות של קולט גז, המכיל גז בלחץ הגבוה מלחץ האוויר. לצורך סעיף זה ''גז'' כולל - אויר וקיטור ותערובת כל גזים שונים וכן נוזלים או מוצקים שנוצרו בדחיסת גז. 13. התפוצצות דוד קיטור וכל נזק במבנה דוד הקיטור שנגרם על ידי אש חוזרת. לצורך סעיף זה ''דוד קיטור'' פירושו - כלי סגור שנוצר בו קיטור לכל צורך שהוא בלחץ הגדול מלחץ האויר, לרבות כל מחסך המשמש לחימום המים שמספקים לדוד-קיטור, וכן כל משחן המשמש לחימום קיטור. 14. התפוצצות או שריפה שגרמו נזק לבנין, למכונות, למיתקנים, למכשירים חשמליים, או לקווי חשמל. 15. התמוטטות של פיגום המיועד לביצוע פעולות בניה או בניה הנדסית כמשמעותם בפקודת בתי-החרושת, 1946, להוציא פיגום שאין סכנת נפילה ממנו או מחלק מחלקיו לעומק העולה על 2 מטר. 16. התמוטטות של תבנית ליציקת בטון, בגובה העולה על 2 מטר המיועדת לביצוע פעולות בניה או בניה הנדסית כמשמעותם בפקודת בתי החרושת, 1946. 1 ק''ת תשי''א, 1618.ידייםתקנות