תקנות ועדות-חקירה (התייצבות עדים לחקירה), תשכ''ד-1964

תקנות ועדות-חקירה (התייצבות עדים לחקירה), תשכ''ד-1964 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת ועדות-חקירה, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש''ח-1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. צו לכפיית התייצבות צו לכפיית התייצבות בפני ועדת-חקירה למתן עדות או להגשת מסמך (להלן - צו לכפיית התייצבות) ייערך לפי הטופס שבתוספת, בתיאומים לפי הענין, וייחתם בידי יושב-ראש ועדת החקירה. 2. מעצר לשם ביצוע הצו מי שניתן עליו צו לכפיית התייצבות, רשאי שוטר לעצרו ולהביאו לתחנת-משטרה, ומותר לבצע מעצר כאמור בכל עת ובכל מקום שדיני ישראל חלים עליו. 3. שחרור בערובה קצין-משטרה בדרגת מפקח-משנה או בדרגה גבוהה מזו, הממונה על תחנת המשטרה, ישחרר את הנעצר לאחר שנחתם בפניו כתב הערובה. 4. תנאי הערובה הערובה תהיה להבטחת התייצבותו של הנעצר בפני ועדת החקירה כפי שיידרש על ידיה. 5. טיב הערובה הערובה תהיה בסכום שייקבע על ידי ועדת החקירה, ותינתן בערבות עצמית, עם או בלי ערבים, או בערבון כספי של העצור או של ערבים, הכל כפי שייקבע בצו לכפיית ההתייצבות. 6. דין הערובה שוחרר אדם בערובה כאמור, נוהגים בו, בערביו, בערובה ובערבון הכספי כפי שנוהגים בעד שנעצר ושוחרר בערובה על ידי בית-משפט, בתיאומים לפי הענין, ולענין זה כל סמכות המסורה לבית משפט תהיה מסורה לועדת החקירה. 7. ביטול הערובה לא נקרא מי ששוחרר בערובה כאמור ליתן עדות או להגיש את המסמך תוך ששים יום מיום מתן הערובה, בטלה הערובה. 8. מעצר באין ערובה לא ניתנה הערובה משנדרש הנעצר ליתנה על ידי קצין-המשטרה האמור בתקנה 3, יוחזק הנעצר במעצר אם ועדת החקירה הורתה על כך בצו לכפיית ההתייצבות, מנימוקים שפירטה בצו. קצין המשטרה יודיע מיד ליושב-ראש ועדת-החקירה על המעצר. לא נקרא הנעצר להעיד בפני הועדה תוך שלושה ימים מיום-מעצרו, ישוחרר מן המעצר. ת ו ס פ ת מדינת ישראל ועדת-חקירה (תיאור) צו לכפיית התייצבות ניתן בזה צו לכפיית התייצבותו של ביום של יושב-ראש ועדת החקירה 1 ק''ת תשכ''ד, 1350. עדיםדיוןועדת חקירהתקנות