תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (קדימות בהתקנת דודי שמש), התשס''ח-2008

תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (קדימות בהתקנת דודי שמש), התשס''ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ''ח-1998, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''גודל משפחה'' - מספר הנפשות במשפחה, המחושב לפי כללי משרד הבינוי והשיכון לחישוב הנחות בשכר דירה לדיירי הדיור הציבורי, המונחים לעיון הציבור במשרדי החברות המנהלות דיור ציבורי (להלן - כללי משרד הבינוי והשיכון); ''התקרה המזכה'' - הסכומים אשר נקבעו כתקרת הכנסה המזכה בהבטחת הכנסה, לפי כללי משרד הבינוי והשיכון. 2. מתן קדימות למשפחות גדולות הקדימות בהתקנת דודי שמש בדירות ציבוריות תהיה על פי גודל המשפחות המתגוררות בדירות - מהגדולות לקטנות. 3. סדרי קדימות נוספים הקדימות בהתקנת דודי שמש בדירות ציבוריות בקבוצה הכוללת משפחות בעלות גודל משפחה זהה, תהיה לפי קבוצות המשנה שלהלן, בסדר יורד: (1) משפחות אשר הכנסתן אינה עולה על התקרה המזכה; (2) משפחות הזכאיות להנחה בשכר דירה, אשר אינן נכללות בסעיף קטן (א) לעיל; (3) משפחות אשר אינן זכאיות להנחה בשכר דירה. 4. קבוצת עדיפות נוספת על אף האמור בתקנות 2 ו-3, 20% מהתקציב השנתי למימון התקנת דודי שמש, ישמש להתקנת דודי שמש בדירות ציבוריות שבהן מתגוררות משפחות אשר גודלן אינו עולה על שלוש נפשות, ואשר זכאיות להנחה בשכר דירה; הקדימות בהתקנת דודי שמש בדירות אלה תהיה על פי האמור בתקנות 3 ,2 (א) ו-3(ב). 5. ועדת חריגים א) השר ימנה, בתוך 30 ימים ממועד תחילת תקנות אלה, ועדת חריגים של ארבעה, ואלה חבריה: (1) מנהל אגף נכסים ודיור במשרד הבינוי והשיכון או נציגו, והוא יהיה היושב ראש; (2) סמנכ''ל בכיר לאכלוס במשרד הבינוי והשיכון או נציגו; (3) נציג שר האוצר; (4) נציג ציבור. (ב) הוועדה תהיה מוסמכת לאשר מתן קדימות בהתקנת דודי שמש בדירות ציבוריות, למשפחות אשר אינן זכאיות לקדימות על פי תקנות אלה, בהתאם לאמות מידה שתקבע ותפרסם ברבים, בין השאר בהתחשב במצבם הכלכלי, הסוציאלי והבריאותי של בני המשפחה. 1 ק''ת תשס''ח, 405.דייר מוגן (הגנת הדייר)תקנות