תקנות זכות-יוצרים (סדרי דיון בפני הועדה לקביעת תמלוגים), תשל''א-1971

תקנות זכות-יוצרים (סדרי דיון בפני הועדה לקביעת תמלוגים), תשל''א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א (ה) לפקודת זכות-יוצרים, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בקשה'' - בקשה לקביעת שיעור התמלוגים בעד שימוש-אגב ביצירה; ''ועדה'' - הועדה שמונתה על ידי שר המשפטים לפי סעיף 7א(ד) לפקודה; ''הצעת-הסכם'' - הצעה להסכם על גובה התמלוגים שהוגשה על ידי המשרד לארגון יציג של יוצרי יצירות מסוגה של היצירה הנדונה בועדה. 2. פירוש שאר המונחים שבתקנות אלה משמעותם כמשמעות הנודעת להם בפקודת זכות-יוצרים, אם אין כוונה אחרת משתמעת. פרק ב' : הבקשה 3. פרטי הבקשה (א) אלה הפרטים שיש לכלול בבקשה: (1) שמו, תיאורו, מענו ומשלח-ידו של המבקש ומענו להמצאת מסמכים; (2) שמו, תיאור ומקום-מגוריו של המשדר במידה שניתן לבררם; (3) פרטי היצירה ושימוש-האגב ביצירה; (4) תאריך שימוש-האגב ביצירה; (5) שיעור-התמלוגים המבוקש או המוצע; (6) נימוקי הבקשה, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפיסקה נפרדת ובקיצור. (ב) הבקשה תהא חתומה בידי המבקש או בידי בא-כוחו. (ג) העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר של המבקש או של אדם אחר. (ד) הוגשה הבקשה על ידי המשדר תצורף לבקשה הצעת-הסכם. 4. הגשת הבקשה (א) הבקשה והמצורפות לה יוגשו לועדה בחמישה עותקים. (ב) יושב-ראש הועדה ימציא עותק למשיב. 5. תשובת המשיב (א) המשיב רשאי להגיש לועדה כתב-התנגדות בחמישה עתקים ובו יפרט את נושא התנגדותו ונימוקיו. (ב) כתב-ההתנגדות יוגש לועדה לא יאוחר מחמישה-עשר יום מהיום שנמסרה למשיב הבקשה. (ג) יושב-ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת כתב-ההתנגדות אם ראה טעם מספיק לכך. (ד) יושב-ראש הועדה ימציא עותק מכתב-ההתנגדות למבקש. 6. קביעת מועד לשמיעת הבקשה יושב-ראש הועדה יקבע, תוך חדשיים מיום הגשת הבקשה, מועד לשמיעת הבקשה וימסור למבקש ולמשיב הודעה מוקדמת של חמישה-עשר יום לפחות בדבר המועד שנקבע לבירור הבקשה. 7. התייצבות לחקירה שכנגד (א) רצה המשיב לחקור חקירה שכנגד אדם שהצהיר לאימות העובדות שבבקשה, יודיע על כך ליושב-ראש הועדה ולמבקש לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת הבקשה. (ב) המבקש יביא לפני הועדה, בזמן הקבוע לשמיעת הבקשה, את האדם שנדרש לחקירה-שכנגד כאמור. (ג) לא הביא המבקש אדם לחקירה שכנגד כאמור בתקנת משנה (ב) או סירב אדם כאמור להשיב על שאלות שנשאל בחקירה-שכנגד בלי סיבה המניחה את דעת הועדה, לא תשמש הצהרת אותו אדם כראיה אלא אם שוכנעה הועדה שקבלת ההצהרה כראיה דרושה למיצוי הצדק. 8. סדרי הטענות הדיון בבקשה יתנהל, בכפוף לאמור בתקנות אלה ובסעיף 7א(ז) לפקודה, כאילו היה המבקש תובע והמשיב נתבע, ותקנות סדר הדין האזרחי, תשכ''ג-1963, יחלו בדיון בתובענה, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 9. דיון שלא בפני בעלי הדין בעלי-הדין שהוזמנו כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הבקשה או במועד נדחה - יחולו הוראות אלה: (1) התייצב המבקש ולא התייצב המשיב, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הבקשה או לשמע את הבקשה שלא בפני המשיב. (2) לא התייצב המבקש או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות את שמיעת הבקשה או לבטל את הבקשה. 10. הדיון מוגבל לנימוקים שבכתב בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל נימוק או עובדה שלא הוזכרה בבקשה או בכתב-ההתנגדות, אלא אם השתכנעה שההשמטה נגרמה של באשמת בעל-הדין המבקש להיעזר באותו נימוק או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם מיצוי הצדק. 11. דחיית הבירור הועדה רשאית לדחות את שמיעת הבקשה ומשהחלה בשמיעתה לדחות את המשך הדיון בה, אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם מיצוי הצדק. 12. החלטת הוועדה (א) הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות. (ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם בידי היושב-ראש וחברי הועדה. (ג) העתק ההחלטה, מאושר בידי יושב-ראש הועדה, יימסר למבקש ולמשיב סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה. 13. הוצאות הבקשה הועדה רשאית לפסוק הוצאות ולקבוע על מי יוטלו. 14. צירוף בעלי דין הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון, לצרף כמבקש או כמשיב בבקשה שלפניה כל אדם שנראה לה מעונין בבקשה. 1 ק''ת תשל''א, 590.תמלוגיםדיוןתקנותזכויות יוצרים (הפרת)