תקנות זכות-יוצרים, 1929

תקנות זכות-יוצרים, 1929 (עפ''י סעיף 2 מפקודת זכות-יוצרים) 1. השם הקצר תקנות אלה תיקראנה תקנות זכות-יוצרים. 2. פירוש בתקנות אלה יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן - ''ספר או חיבור מודפס אחר'' פירושם כל חלק או סדר של ספר, גליון מודפס, גליון תוי-נגינה, מפה, תכנית, תרשים או טבלה המתפרסמים לחוד; ''מנהל'' פירושו מנהל במחלקת המכס והבלו; ''בעל זכות-יוצרים'' פירושו כפירוש שבסעיף 2 של חוק זכות-יוצרים, 1911. 3. טופס הודעה עפ''י סעיף 14 של חוק זכות יוצרים בענין חיבורי דפוס המודעה בכתב שתימסר למנהל עפ''י סעיף 14 מחוק זכות-יוצרים, 1911, ע''י בעל זכות-היוצרים של ספר או חיבור נדפס אחר שחלה עליו זכות-יוצרים עפ''י החוק דלעיל, או ע''י סוכנו הרוצה שהעתקות מספרו או מן החיבור הנדפס האחר שנדפסו או נדפסו מחדש מחוץ לישראל לא תובאנה לישראל, תהא ערוכה בטופס א' שבתוספת או בנוסח דומה לכך ככל האפשר לפי המסיבות. 4. טופס הודעה עפ''י סעיף 14 של חוק זכות יוצרים בענין יצירות אחרות חוץ מיצירות דפוס המודעה בכתב שתימסר למנהל עפ''י סעיף 14 מחוק זכות-יוצרים, 1911, ע''י בעל זכות-היוצרים בכל חיבור, פרט לספר או לחיבור מודפס אחר, שחלה עליו זכות היוצרים עפ''י החוק הנ''ל, או ע''י סוכנו הרוצה שהעתקות מאותו חיבור שהוכנו מחוץ לישראל לא תובאנה לישראל, תוכל להיות מודעה כללית ערוכה בטופס ב' שבתוספת או בנוסח דומה לכך ככל האפשר, לפי המסיבות, או מודעה מיוחדת בטופס ג' שבתוספת המתייחסת לאימפורט מיוחד. 5. הצהרה בשבועה כל מודעה הנמסרת בהתאם לתקנות אלה והערוכה בטופס א' או ב' שבתוספת, תצורף אליה הצהרה בשבועה. 6. מודעה למנהלי המכס, האקסייז והמסחר מודעה שהוגשה למנהלי המכס, האקסייז והמסחר בממלכה המאוחדת, אם נשלחה על ידם למנהל, תיחשב כאילו ניתנה ע''י בעל הסחורה למנהל. 7. פרטים נוספים שחייבים למסרם עפ''י דרישה לפני שמעכבים דבר הנראה כהעתקה של חיבור שחלה עליה חובת מסירת מודעה, או דבר שטוענים עליו כי הוא העתקה מחיבור כזה ובטרם יאחזו בצעדים נוספים להחרמתו של דבר זה עפ''י חוק המכס, הרי מי שחתם על המודעה אם בתורת בעלים ואם בתורת סוכן חייב, אם נדרש בכך, למסור בכתב למנהל את הידיעות וההוכחות הנוספים שיראה צורך בהן כדי להוכיח לו שהדבר הנידון צפוי לעיכוב ולהחרמה; ואם יידרש בכך עליו לקיים בשבועה את הידיעות וההוכחות הללו. 8. השלשת סכום לכיסוי הוצאות הבדיקה כשמעכבין דבר בעקב מודעה בטופס ג' שניתנה למנהל, צריך האדם שחתם את המודעה, בתור בעלים או בתור סוכן, אם נדרש בכך, להשליש אצל מנהל המכס המקומי או בחוף העיכוב סכום כסף המספיק, לדעת הפקיד הנ''ל, לכסות כל הוצאות שהוצאו בבדיקת הסחורות המעוכבות, הנדרשת לרגל מודעתו, ואם לאחר בדיקת הסחורה נתברר למנהל הנ''ל שאין סיבה לעיכובם - משחררין אותה. 9. פיצוי בעד עיכוב אם עוכבה איזו סחורה לרגלי כל מודעה שנמסרה עפ''י התקנות הללו, יוכל המנהל לדרוש מהאדם שחתם על המודעה לתת התחייבות בכתב להחזיר את כל ההוצאות ודמי הנזק שהוצאו לרגל העיכוב וכל הצעדים המשפטיים שאחזו בהם לאח''כ לצורך ההחרמה, אם לא ניתנה התחייבות כזאת קודם לכן, ויכול הוא לדרוש מאתו במשך ארבעה ימים לאחר העיכוב לחתום על שטר-ערבות של שני ערבים מקויימים באותו האופן ובאותו הסכום אשר ידרוש המנהל. 10. החזרת הסכום שהושלש כל פקדון כסף שהופקד קודם לכן יוחזר כתום מועד שטר-הערבות. ה ת ו ס פ ת (תקנות 3 ו-4) טופס א' מודעה על ספרים שיש עליהם זכות-יוצרים או חיבורים נדפסים אחרים לכב' מנהל מחלקת המכס והבלו אני מ ..................... מוסר בזה מודעה שזכות-היוצרים בחיבור המקורי1 הנזכר בתוספת המצורפת בזה קיימת עכשיו עפ''י חוק זכות-יוצרים, 1911, וכי2 ............................. בעל זכות-היוצרים בחיבור הנ''ל-1 וכי 3 ................................ רוצה שהעתקות מן החיבור הנ''ל-1 שנדפסו או נדפסו מחדש מחוץ לישראל לא יובאו לישראל. ניתן היום ...............לח' ............... שנת ......19. חתימה4 ....................... תוספת שם הספר5 תיאור החיבור הנדפס אם אינו ספר השם המלא של המחבר או המחברים אם המחבר או המחברים עודם בחיים, ואם לא תאריך מיתתו או מיתתם מתי והיכן יצא לאור בראשונה הספר או החיבור הנדפס6 הערות: או בחיבורים המקוריים. אם המודעה נמסרת ע''י הבעלים רשום כאן ''אני הנני''; אם היא נמסרת ע''י הסוכן רשום כאן את שם הבעלים ואת המלה ''הוא''. ''אני הנני'' או ''הוא הנהו''. אם סוכן, כתוב ''סוכן הבעלים''. המודעה יכולה לחול על הרבה ספרים או חבורים נדפסים ובמקרה וצריך למסור את הפרטים שבתוספת לגבי כל אחד ואחד מן הספרים או החיבורים המודפסים. די לציין את הארץ שבה יצא לאור בראשונה הספר או החיבור הנדפס. טופס ב' מודעה בנידון בעלי זכותיוצרים לבד מספרים או חיבורים נדפסים אחרים לכב' מנהל מחלקת המכס והבלו אני מ ................... מוסר בזה מודעה שזכות היוצרים על החיבור המקורי הנזכר בתוספת המצורפת בזה קיימת עתה עפ''י חוק זכות-יוצרים, 1911, וכי1 בעל זכות-היוצרים בחיבור הנ''ל, וכי2.................. רוצה שהעתקות של החיבור הנ''ל שנעשו מחוץ לישראל לא תובאנה לישראל. ניתן היום ................ לח' .................. שנת ..... 19. חתימה3 .................. תוספת שם החיבור (אם יש לו שם) תיאור מלא של החיבור ראשי-תיבות או סימנים (אם ישנם כאלה) שרושמים אותם בדרך כלל על העתקות החיבור השם המלא של המחברים, אם המחברים עודם בחיים, ולא - מסור את תאריך מותם מתי והיכן4 יצא החיבור לראשונה אם לא יצא החיבור לאור אם המחבר הוא אזרח ישראלי ואם לא אם המחבר אינו אזרח ישראלי, שם הארץ שבה ישב או התגורר המחבר בעת חברו את החיבור; אם החיבור הוא צילומים, תקליטי-גרמופונים ומגילות-מוסיקה - תאריך הכנת הנגטיב המקורי או הגלופה המקורית הערות: אם המודעה נמסרת ע''י בעלים רשום כאן ''אני הנני''; אם היא נמסרת ע''י סוכן רשום כאן את שם הסוכן ואת המלה ''הוא''. ''אני'' או ''הוא''. אם הסוכן, כתוב ''סוכן הבעלים''. די להזכיר את הארץ שבה יצא לאור החיבור לראשונה. טופס ג' מודעה בנוגע להבאת סחורות מיוחדות לכב' מנהל מחלקת המכס והבלו אני מ מוסר בזה מודעה שאני הנני בעל-1 זכותהיוצרים בחיבור מקורי ידוע שעליו חלה עתה זכות-יוצרים עפ''י חוק זכות-יוצרים, 1911, וכי הסחורות הנזכרות לקמן, ז.א.2 עומדים להכניסן לנמל סמוך ליום ................... לח' ................... הבא ב ...............3 וכי סחורות כאלה צפויות לעיכוב ולהחרמה, מפני4 ואני מבקש לעכב את הסחורות הנ''ל לטפל בהן עפ''י זה, והריני מתחייב בזה להחזיר למנהל המכס והבלו את כל ההוצאות שיוציא בשל העיכוב ובשל פעולות שינקוט בהן לאח''כ לשם החרמתן. חתימה5 הערות: או סוכן הבעל. תאר את הסחורות, מספר הצרורות, הסימנים שהשתמשת בהם וכל פרטים אחרים הנחוצים לזהותם. תאר את הספינה ומסור את השם או הכינוי. פרט אם הסחורה היא העתקה מהחיבור המקורי שנעשתה מחוץ לישראל או באיזו צורה אחרת צפויה הסחורה לעיכוב או להחרמה. אם סוכן, כתוב ''סוכן הבעלים''. 1 חא''י, ג, (ע) 1661, (א) 1666.תקנותזכויות יוצרים (הפרת)