תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי''ט-1958

תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי''ט-1958 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק חופשה שנתית, תשי''א-1951, אני מתקין תקנות אלה: 1. הצגת תמצית החוק מקום המשמש לעסק, למשלוח-יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד, הצגה נראית לעין, את תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה, ''עבודה וביטוח לאומי''. 1 ק''ת תשי''ט, 284. תקנותדמי חופשה שנתית