תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי''ז-1957

תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי''ז-1957 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 26 ו-36 לחוק חופשה שנתית, תשי''א-1951, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטים שחייבים לרשמם בפנקס החופשה בפנקס-החופשה יירשמו, לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון-חופשה, פרטים אלה: (1) השם, שם האב ושם המשפחה; (2) מספר הזהות; (3) תאריך התחלת העבודה; (4) מועד החופשה שניתנה; (5) דמי-החופשה ששולמו ותאריך התשלום; (6) תאריך בו חדל העובד לעבוד - (7) פדיון-החופשה ששולם ותאריך התשלום. 2. תחולה הוראות תקנה 1 לא יחולו על מעביד שחייב לנהל פנקס-חופשה והמנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח-העבודה אזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנה 1. 3. מקום החזקת הפנקס פנקס-חופשה יוחזק במקום בו מועבדים העובדים שלגביהם יש לרשום את הפרטים הנקובים בתקנה 1. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום ד' באב תשי''ז (1 באוגוסט 1957). 1 ק''ת תשי''ז, 1437. תקנותדמי חופשה שנתית