תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל''ג-1972

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית), תשל''ג-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב-1972, אני מתקינה תקנות אלה: חלק א': תכנית בחינות 1. מועדי הבחינות (א) בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית (להלן - הבחינות) ייערכו מטעם וועדת הרישוי (להלן - הועדה) לפחות פעמיים בשנה, במועדים שתקבע. (ב) הודעה על מועד הבחינות ומקומן תפורסם ברשומות ובשני עתונים יומיים שלושים יום לפני עריכתן. 2. הזכות להיבחן רשאי להיבחן מי שהשלים מחצית מתקופת ההתמחות האמורה בסעיף 4(א)(4) לחוק, זולת אם ויתרה הועדה על התנאי לפי הסעיף האמור. 3. הגשת בקשה להיבחן (א) בקשה להיבחן יש להגיש ליושב-ראש הועדה לפחות חמישה-עשר יום לפני מועד הבחינה. (ב) לבקשה יש לצרף מסמכים המוכיחים שהמבקש רשאי להיבחן. 4. בחינות בכתב או בעל-פה (א) הבחינות יהיו בכתב, אולם רשאית הועדה, בנסיבות מיוחדות, להתיר לנבחן, לפי בקשתו, להיבחן בחלק מן הבחינות או בכולן בעל-פה. (ב) בחינה בכתב תימשך שלוש שעות. (ג) הבחינות יהיו בעברית, אך רשאית הועדה להרשות לנבחן, או לסוג נבחנים, לענות על השאלות בלועזית; בהוצאות התרגום לעברית ישא הנבחן כפי שיקבע יושב-ראש הועדה. 5. נושאי הבחינות הנבחנים חייבים להיבחן בדינים המפורטים בתוספת. 6. בוחנים (א) הועדה תרכיב מבין חבריה ועדה בוחנת, דרך כלל או לבחינות במועד מסויים. (ב) הבחינות יהיו בפיקוח הועדה הבוחנת ולפי החלטותיה. (ג) נבחן חייב למלא אחרי הוראות בוחן. (ד) הועדה רשאית למנות בוחנים שלא מבין חבריה ולקבוע את שכרם, שישולם מאוצר המדינה. 7. הבחינות (א) לכל נבחן ייקבע מספר והנבחן ירשום על גבי מחברת תשובותיו לשאלות הבחינה את מספרו; לא ירשום נבחן במחברת את שמו או כל הערה אחרת העשויה לגלות את זהותו לבוחן. (ב) נבחן המשתמש בגליונות אחדים חייב לצרפם לגליון הראשון, לסמנם במספר סידורי ולרשום על כל גליון את המספר שנקבע לו. (ג) נבחן יכתוב את תשובותיו רק בצד אחד של הדף. 8. הערכת תוצאות הבחינות (א) הערכת תוצאת הבחינות תהיה מסורה לשיקול דעתו של הבוחן ותצויין במספר אחוזים לא יעלה על 100. (ב) נבחן שקיבל פחות מ-60 נקודות ייחשב כנכשל. (ג) נערכו בחינות על ידי שני בוחנים ונחלקו דעותיהם, ילכו אחר הבוחן המקל. (ד) על תוצאות הבחינות הודיע הועדה לנבחן לאחר שתקבל אותן מידי הבוחן. (ה) נבחן שנכשל רשאי לחזור ולהיבחן באחד המועדים שנקבעו לפי תקנה 1. (ו) נבחן שעמד בבחינה, זכאי לקבל על כך אישור מאת הועדה. 9. הסדר בשעת הבחינה נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם בשעת הבחינה לא הותרה על ידי הועדה הבוחנת, או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר, או שאינו ממלא אחר הוראות בוחן, רשאי הבוחן להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינות. 10. נבחן המפר את הסדר בבחינה (א) נבחן שהפר את הסדר כאמור בתקנה 9, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינות ובין שלא הופסקה בחינתו או לא הוציא, רשאית הועדה לאסור עליו להשתתף בבחינה במועד בחינה אחד או יותר או בכלל. (ב) לא תחליט הועדה לפי תקנת-משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה. תוספת (תיקון: תשמ''א, תשמ''ה) (תקנה 5) א. ידיעה מפורטת: (1) חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב-1972, תקנות חוקרים פרטיים (אתיקה מקצועית), תשל''ג-1972, ותקנות הקובעות עיסוקים אסורים; (2) חוק העונשין, התשל''ז-1977, סעיפים 132-91, 163, 164, 189, 190, 192, 198, 297-273, 335, 354(ב), 383-369, 400-385, 413-402, 447 - 427, 501; (3) חוק איסור לשון הרע, תשכ''ה-1965; (4) פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ''ט-1969; (5) פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות); (6) פקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל''א-1971, פרק ז'; (7) חוק בתי המשפט, תשי''ז-1957, סעיפים 40 ו-45; (8) תקנות הנמלים, תשל''א-1971, תקנה 18, ותקנות הנמלים, 1943, תקנה 12(2); (9) חוק הגנת הפרטיות, התשמ''א-1981 - סעיפים 1 עד 17; (10) חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''א-1981 - סעיפים 1 עד 18; (11) חוק האזנת סתר, התשל''ט-1979; (12) פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל''א-1971 - סעיפים 1 עד 17, 20 עד 28, 42א עד 42ה, 44 עד 52. ב. ידיעה כללית: (1) תקנות חוקרים פרטיים (התקנות שאין דרושה בהן ידיעה מיוחדת); (2) חוק העונשין, התשל''ז-1977, סעיפים 34-1 והתוספת, סעיף 6, 188-133, 191, 197-193, 223-208, 258-236, 267-260, 311-298, 358-322, 382, 368, 488-448, 496-490, 498, 502, 503; (3) חוק חקירות סיבות מוות, תשי''ח-1958; (4) חוק השליחות, תשכ''ה-1965; (5) חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי''ט-1959; (6) חוק המזונות, (הבטחת תשלום), תשל''ב-1972; (7) חוק אימוץ ילדים, תש''ך-1960; (8) חוק הגנת הפרטיות, התשמ''א-1981 - סעיפים 18 עד 36; (9) חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ''א-1981 - סעיפים 19 עד 26; (10) פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל''א-1971 - סעיפים 19 עד 34ב, 35 עד 42, 53 עד 57א. 1 ק''ת תשל''ג, 9; תשמ''א, 58; תשמ''ה, 422.ענף השמירהאתיקהחוקר פרטיתקנות