תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי-שמירה (אגרת רשיון) (מס' 2), תשל''ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל''ב-1972, אני מתקין תקנות אלה: 1. סוגי אגרות רישוי אלה אגרות הרישוי לפי החוק: (1) אגרת רשיון; (2) אגרת שנתית. 2. אגרת רשיון (תיקון: תשל''ו, תשל''ז, תשל''ט, תש''ם, תשמ''א, תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ז, תשמ''ח, תשמ''ט, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ו, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע) (א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן: בשקלים חדשים (1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 963 (2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,412 (3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,412 (4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,412 (5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 119 (ב) ניתן רשיון לאחר 30 ביוני בשנה פלונית, תשולם אגרת רשיון בשיעור מחצית הסכום שנקבע בתקנת משנה (א) לאותו סוג של רשיון. (ג) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן: (1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור; (2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1 בינואר שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור; (3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה; (4) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת משנה (א) כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו. ד) בתקנה זו, ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 3. אגרה שנתית (א) מקבל רשיון אשר שילם אגרה כאמור בתקנה 2, פטור מתשלום אגרה שנתית בשנה שבה ניתן הרשיון. (ב) אגרה שנתית תשולם בחודש ינואר בשיעור של חמישים אחוז מהסכום שנקבע לאותו סוג של רשיון בתקנה 2(א). 4. ביטול תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רשיון), תשל''ג-1972 - בטלות. 5. הוראת מעבר שולמה אגרה בעד רשיון שניתן לפני תחילת תקנות אלה, יראו אותה כאילו שולמה בהתאם לקנות אלה. 1 ק''ת תשל''ג, 1540; תשל''ו, 1346; תשל''ז, 43; תשל''ט, 1583; תש''ם, 474; תשמ''א, 90, 1375; תשמ''ג, 60; תשמ''ד, 175, 1240; תשמ''ז, 1240; תשמ''ח, 977; תשמ''ט, 284, 977; תש''ן, 147, 721; תשנ''א, 955; תשנ''ב, 495, 1125; תשנ''ג, 158, 905; תשנ''ד, 259, 1097; תשנ''ה, 432, 1530; תשנ''ו, 288, 1034; תשנ''ז, 204, 841; תשנ''ח, 127, 949; תשנ''ט, 240, 880, 942; תש''ס, 142; תשס''א, 1054; תשס''ב, 265, 1002; תשס''ג, 315; תשס''ו, 928; תשס''ח, 225, 1094; תשס''ט, 323, 1035; תש''ע, 357. ענף השמירהחוקר פרטיתקנותמיסיםאגרה