תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953 בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953, אני מתקין תקנות אלה: פרק ראשון: פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשכ''ג, תשל''ז, תשמ''א) בתקנות אלה - ''חוק החינוך'' פירושו - חוק חינוך ממלכתי, תשי''ג-1953; ''חוק הלימוד'' פירושו - חוק לימוד חובה, תש''ט-1949; ''מוסד מוכר'' פירושו - מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק הלימוד ושאינו מוסד חינוך רשמי; ''מנהל מוסד'' פירושו - מנהל מוסד מוכר, לרבות ממלא-מקומו; ''בעל מוסד'' פירושו - בעל מוסד מוכר ובאין בעל - התומך במוסד מוכר או הממנה את מנהלו או המכוון את פעולותיו ובאין אדם כאמור - מנהל מוסד; ''הכרזה'' פירושו - הכרזה על מוסד חינוך לא רשמי כמוסד מוכר לפי חוק החינוך ולפי חוק הלימוד; ''מפקח'' פירושו - אדם שנתמנה על-ידי המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות להיות מפקח לענין תקנים אלה; ''מנהל המחוז'', ''מנהל אגף החינוך הדתי'', ''המפקח על החינוך הדתי במחוז'', ''תקן'', ''מצבה'' - כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956; ''תכנית היסוד'' פירושו - מספר השעות לפי המקצועות שהן חובה על כל מוסד חינוך; שאר המונחים, במידה שאינם מצויים בחוק החינוך, פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד. פרק שני : הכרזה 2. בקשה להכרזה (תיקון: תשט''ז, תשל''ז) בקשה להכרה תוגש בכתב ובחתימת בעלו ומנהלו של המוסד ותכלול פרטים אלה: (1) שם המוסד ומענו; (2) שם מנהלו, מענו, פרטי השכלתו ונסיונו המקצועי; (3) רשימת מורי המוסד ועובדיו, מעניהם, פרטי השכלתו ונסיונו המקצועי של כל אחד מהם; (4) רשימת הרוצים להיות תלמידים בכל כיתה וכן גיליהם ומען הוריהם בצירוף הצהרת ההורים שבניהם ילמדו באותו מוסד לאחר שיוכר; (5) תכנית הבנין של המוסד, לרבות המקרקעין שברשותו או בתחומו; (6) תכנית הלימודים, לרבות פעולות החינוך ושאר הפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים; (7) שפת ההוראה; (8) דין-וחשבון ההכנסות וההוצאות לשנת הלימודים האחרונה או הצעת תקציב אם היה המוסד חדש. 3. תנאי ההכרה (תיקון: תשל''ז, תש''ע) (א) מוסד חינוך לא יוכרז כמוסד מוכר אלא אם נתמלאו תנאים אלה: (1) על המוסד ניתן רשיון לפי חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ''ט-1969, או לפי פקודת החינוך, לפי הענין; (1א) המוסד מקיים את תכנית היסוד לפי האמור בתקנה זו; (2) הלימודים הנוספים על תכנית היסוד אושרו על-ידי השר; (2א) מספר התלמידים הצפוי בכל כיתה הוא לפי השיעור הנהוג במוסדות חינוך רשמיים; (3) ימי הלימודים אינם יותר מ-260 לשנה ולא פחות מ-180 לשנה, ובלבד שבמוסדות שבהם מקבלים התלמידים שיכון וכלכלה נוסף על החינוך היסודי, יהיו ימי הלימוד כפי שיאשר השר; (4) המוסד מקיים חופשות חגים כפי שאישר השר; (5) השכלת המנהל וחבר המורים והעובדים במוסד הוא לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים; (6) משכורות המורים והעובדים במוסד הוא לפי השיעורים והכללים הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים; (7) תנאי השיכון, הציוד והתנאים הסניטאריים במוסד מניחים את דעת השר. (א1) נתקיימו התנאים בתקנת משנה (א), וראה השר כי הכרזה עלולה לפגוע במערכת החינוך הממלכתית, רשאי השר שלא להכריז על המוסד כמוסד מוכר; לצורך כך רשאי השר לשקול כל שיקול שלדעת השר נוגע לעניין, ובין השאר, שיקולים חינוכיים וכלכליים, לרבות אלה: (1) סגירה צפויה של כיתות, מוסד חינוך או מוסדות חינוך במערכת החינוך הממלכתית; (2) פגיעה צפויה במספר התלמידים או בשיעורם במערכת החינוך הממלכתית; (3) פגיעה צפויה בהרכב האינטגרטיבי, של התלמידים במערכת החינוך הממלכתית; בפסקה זו, ''הרכב אינטגרטיבי'', משמעו הרכב התלמידים בכיתת הלימוד באופן המשלב תלמידים בעלי יכולות למידה שונות ומשכבות חברתיות-כלכליות מגוונות; בתקנת משנה זו, ''מערכת חינוך ממלכתית'' - מוסד או מוסדות חינוך רשמי או מוסד או מוסדות חינוך בבעלות רשות מקומית או בבעלות רשויות מקומיות אחדות במשותף, ברשת חינוך מקומית מסוימת או ברשויות חינוך מקומיות הסמוכות לה. (ב) מוסד מוכר שמתכוונים להנהיג בו תכנית לימודים לשם ניסוי רשאי השר לפטרו מן התנאים שפורטו בתקנה זו, כולם או מקצתם. (ג) תכנית היסוד במוסד מוכר תהווה 75% מכלל שעות הלימודים במוסד חינוך רשמי, אולם השר רשאי לאשר אחוזים שונים מאלה, ובלבד שתלמידי המוסד יגיעו לפי מבחנים ומבדקים לרמת ההישגים הנהוגה במוסד חינוך רשמי. (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(6), רשאי השר להכיר במוסד אף אם משכורות המורים והעובדים במוסד אינן לפי הכללים האמורים בה, אם המוסד מקיים תכנית הבראה שאושרה מראש ובכתב בידי משרד החינוך ושלדעת חשב המשרד התכנית מחייבת הפחתה בשכר העובדים, ובלבד שההפחתה תהיה מידתית ובהתאם לרכיבי השכר הקודם, וכן לפי נתוני העובדים והעסקתם קודם ההפחתה. 3א. כוחה של הכרה (תיקון: תשל''ז) הכרה שלא פורשו בה כיתות לדרגותיהן היא הכרה בכיתות א' עד ו'. 4. הודעה על הכרזה הכריז השר על מוסד חינוך כמוסד מוכר, יודיע על כך לבעל המוסד ולמנהלו וכן לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא אותו מוסד. פרק שלישי: הנהלת מוסד מוכר ופיקוח עליו 5. חובותיהם של מנהל מוסד ושל מוריו (א) מנהל מוסד חייב למסור למפקח הממונה על המוסד את כל הידיעות שיבקש ולאפשר לו לפקח במוסדו בהתאם לתקנות אלה. מנהל מוסד ימלא בדייקנות את הוראות המפקח בדבר יומנים של ביקורי התלמידים והמצאת העתקים מהם למנהל המחוז. (ב) מנהל מוסד ומוריו חייבים לשתף פעולה עם המפקח הממונה על המוסד, להתחשב בעצותיו ולהישמע להוראותיו. ג) מנהל מוסד או בעליו חייב להגיש למפקח המחוז בסוף כל שנת הלימודים דין וחשבון על ההוצאות וההכנסות של המוסד לשנת הלימודים החולפת ולהודיע לו על השינויים בתכנית הלימודים. 6. סמכויות המפקח (תיקון: תשמ''א) (א) מנהל המחוז יודיע לבעל מוסד ולמנהלו את שם המפקח הממונה על המוסד. בעל מוסד רשאי לבקש כי המוסד יהיה בפיקוח אגף החינוך הדתי; הסכים מנהל אגף החינוך הדתי להענות לבקשה, יודיע מנהל המחוז לבעל המוסד ולמנהלו את שם המפקח לאחר שקיבל לכך את הסכמת המפקח על החינוך הדתי במחוז. (ב) מפקח רשאי לבקר בכל שיעור ובכל כיתה של מוסד העומד בפיקוחו. 7. פסילת מנהל, מורה או עובד (א) לא יתמנה אדם מנהל מוסד או מורה אם נפסל על-ידי השר מטעמים פדגוגיים. (ב) נתמנה אדם מנהל או מורה ומצא בו השר פסול לאחר המינוי, ינהג כך: (1) היה הפסול מטעמים פדגוגיים, יודיע לבעל המוסד שעליו להפסיק עבודת אותו מנהל או מורה לאחר תום אותה שנת הלימודים; (2) היה הפסול מחמת התנהגות והורדת המוסר או את הנוהג המקובל לגבי תפקידיהם, יחקור השר בדבר ויתן לאותו מנהל או מורה הזדמנות להשמיע את דבריו להאשמות שהובאו נגדו; מצא השר כי ההאשמות מבוססות, יודיע לבעל המוסד כי עליו לפטר את המנהל או את המורה תוך 30 יום מיום מתן ההודעה או כתום שנת הלימודים, הכל כפי שיורה השר. (ג) לא יכהן אדם כעובד במוסד מוכר אם פסל אותו השר מהטעמים המפורטים בתקנת משנה (ב) (2). פרק רביעי: תמיכת המדינה 8. בקשה לתמיכת המדינה (תיקון: תשי''ד, תשס''ח) 2 (א) רצה בעל מוסד בתמיכת המדינה יצרף לבקשתו לשר את הצעת התקציב של המוסד לשנת הלימודים הבאה ויכלול בה פרטים מלאים ונכונים על התקן, המצבה ומשכורות המורים ועל הוצאות המוסד לשירותים ולבנינים וכן פרטים ומסמכים להוכחת עמידתו בתנאים המפורטים בתקנה 9. (ב) היה המוסד אחד המוסדות המקבלים תמיכת המדינה יגיש בעליו את הבקשה ארבעה חדשים לפני ראשית שנת הלימודים; היה המוסד אחד המוסדות שעדיין לא קיבלו את תמיכת המדינה תוגש הבקשה ששה חדשים לפני ראשית שנת התקציב. (ג) הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על בקשות לתמיכת המדינה בשנת הלימודים תשי''ד. 9. תנאים להשתתפות המדינה בתקציבי שעות לימוד (תיקון תשס''ח, תש''ע) 2 (א) המדינה תשתתף בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינוך מוכר (להלן - השתתפות המדינה), שמתקיימים בו התנאים המפורטים בתקנה 3 ובכלל זה לימוד תכנית היסוד; השתתפות המדינה תהיה בשיעור של 75% מתקציבי שעות הלימוד של מוסד חינוך רשמי דומה. (ב) על אף האמור בתקנה משנה (א), מוסד חינוך שהגיש בקשה לתמיכת המדינה ואין מתקיימים בו התנאים המפורטים להלן, יהיה שיעור השתתפות המדינה כמפורט בתקנת משנה (ג): (1) הוא מקיים מדיניות רישום אינטגרטיבית ובכלל זה שילוב תלמידים בעלי יכולות למידה שונות ומשכבות חברתיות-כלכליות מגוונות; (2) ממוצע הדירוג החברתי-כלכלי של התלמידים הלומדים במוסד חינוך, אינו עולה על חצי סטיית תקן מהממוצע המשוקלל של הדירוג החברתי-כלכלי של התלמידים הלומדים במוסדות חינוך בתחום רשות החינוך המקומית שבה מצוי מוסד החינוך; הממוצעים האמורים ייערכו בידי משרד החינוך, הממוצע היישובי יפורסם באתר האינטרנט שלו. (ב1) ראה השר כי במוסד חינוך נתקיים האמור בתקנה 3(א1), רשאי הוא לשקול שלא תהיה השתתפות המדינה בתקציבי שעות הלימוד של המוסד. (ג) השתתפות המדינה תהיה יחסית להשתתפותה בתקציב שעות הלימוד של מוסד חינוך רשמי דומה בשיעורים שלהלן: (1) לגבי מוסד חינוך שמתקיים בו תנאי אחד בלבד מהתנאים שבתקנת משנה (ב) - 70%; (2) לגבי מוסד חינוך שלא מתקיימים בו שני התנאים שבתקנת משנה (ב) - 70%; (ד) חדל להתקיים במוסד חינוך תנאי מהתנאים שבמילוים הותנתה השתתפות המדינה לפי תקנת משנה (ב), תישלח התראה בכתב לבעל המוסד, ואם התנאי לא קוים בתוך 60 ימים מיום משלוח ההתראה יופחת שיעור השתתפות המדינה. (ה) מצא המנהל הכללי של משרד החינוך כי מוסד חינוך נוקט מדיניות הרחקת תלמידים לצמיתות בשל הישגים לימודיים, הנוגדת את סעיף 12ב לחוק הלימוד, תישלח התראה בכתב לבעל המוסד ואם לא תוקן האמור בתוך 30 ימים, יופחת שיעור ההשתתפות שמוסד החינוך זכאי לו לפי תקנות אלה ב-5% נוספים. (ו) תקנה זו לא תחול על כיתות י' עד י''ב. 9א. דין וחשבון כספי (תיקון: תשל''ז) מוסד מוכר המקבל תמיכת המדינה יגיש, בכל עת שדרש זאת מנהל המחוז, דין-וחשבון כספי. פרק חמישי : הוראות שונות 10. פקיעת הכרה וביטולה (תיקון: תשל''ז) הכרה תפקע אם לא מתקיים עוד במוסד התנאי שבתקנה 3(א) (1) והיא תבוטל אם לא מתקיים עוד במוסד תנאי מן התנאים האחרים שבתקנה 3. ק''ת תשי''ד, 104, 146; תשט''ז, 786; תשכ''ג, 1966; תשל''ז, 45; תשמ''א, 435; תשס''ח, 388; תש''ע, 296, 1003, 1070. סעיפים 4 ו-5 לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי''ג-1953 קובעים: ''4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ג בטבת התשס''ח (1 בינואר 2008) (להלן - יום התחילה). 5. הוראת מעבר שיעור השתתפות המדינה שניתן למוסד חינוך בתקופה שמתחילת שנת הלימודים התשס''ח עד יום התחילה, לא יופחת בשל האמור בתקנות אלה, עד סוף שנת לימודים זו.''דיני חינוךחינוך ממלכתיתקנות