תקנות חקירת סיבות-מוות (שכר-בטלה), תשכ''ו-1966

תקנות חקירת סיבות-מוות (שכר-בטלה), תשכ''ו-1966 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק חקירת סיבות-מוות, תשי''ח-1958, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. תשלומים לעדים, רופאים ומומחים על תשלום דמי נסיעה ולינה, שכר-בטלה של עדים ושכר-טרחה של רופאים ומומחים שהוזמנו להעיד לפני חוקר סיבות-מוות, יחולו הוראות תקנות 10-6 לתקנות סדר הדין הפלילי, תשכ''ו-1966. 1 ק''ת תשכ''ו, 637. מקרי מוותחקירת נסיבות מוותתקנות