תקנות יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (סמכויות בדיקה וחיפוש - פעולות נוספות), התשס''ח-2008

תקנות יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (סמכויות בדיקה וחיפוש - פעולות נוספות), התשס''ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(א)(5) לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ''ו-1996, ובהסכמת שר הביטחון והשר לביטחון פנים, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, ''תושב אזור'' - מי שרשום במרשם האוכלוסין של האזור. 2. סמכויות בדיקה וחיפוש - פעולות נוספות בודק רשאי לדרוש מתושב אזור הנכנס לישראל מאזור ומתושב אזור היוצא מישראל לאזור להציג את ידו באופן שיאפשר את זיהויו או את אימות זהותו באמצעות סריקת גב ידו. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ה באדר ב' התשס''ח (1 באפריל 2008). 1 ק''ת תשס''ח, 686. חוזההסכם הבינייםתקנותפלסטינים