תקנות יישום תכנית ההתנתקות (הוראות לענין פירוק רשות מקומית וועד מקומי), התשס''ה-2005

תקנות יישום תכנית ההתנתקות (הוראות לענין פירוק רשות מקומית וועד מקומי), התשס''ה-2005 בתוקף סמכות ראש הממשלה לפי סעיפים 117(א) ו-122 (א)(1) ו-(2)(ב) לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס''ה-2005 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שרת המשפטים ושר האוצר, בתוקף סמכות שר הפנים ושרת המשפטים לפי סעיפים 117(א), 122(א)(1) ו-(2)(א) ו-133 לחוק ובהתייעצות עם שר האוצר, ובתוקף סמכות שרת המשפטים לפי סעיפים 117(א) ו-122 (א)(1) ו-(2)(ג) לחוק ובהתייעצות עם שר הפנים ושר האוצר, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''ועד מקומי'' - כהגדרתו בסעיף 123 לחוק; ''מפרק'' - כמשמעותו בסעיף 126(א) לחוק; ''מפרק מסדיר'', ''רשות מקומית'', ''תאגיד קשור'' - כהגדרתם בסעיף 113 לחוק. 2. תחולת הדין החל בפירוק חברות בידי בית משפט על פירוק רשות מקומית לא יחול הדין החל בפירוק חברות בידי בית משפט לפי פקודת החברות לענין - (1) הכונס הרשמי; סמכויות הכונס הרשמי לפי הדין האמור יוקנו, ככל שנדרש, למפרק המסדיר; דוחות שיש להגיש לכונס הרשמי יוגשו למפרק המסדיר, ודוחות שעל המפרק המסדיר להגיש לכונס הרשמי יוגשו על ידו למינהלה, אלא אם כן הסכימה המינהלה שלא יוגשו לה דוחות כאמור; (2) ועדת ביקורת; (3) רשם החברות למעט לענין פירוק רשות מקומית שהיא תאגיד קשור המאוגד כחברה; (4) שכר טרחה; (5) נושאים שהוסדרו בדרך שונה בתקנות שהותקנו מכוח החוק. 3. סמכות המפרק המסדיר למפרק המסדיר לא יוקנו סמכויות בית המשפט לפי הוראות סעיפים 288(ג), 298, 299, ופרק ט''ז לפקודת החברות; בית המשפט המוסמך לענין זה יהיה בית המשפט המחוזי בירושלים. 4. ערובה של המפרק המסדיר המפרק המסדיר יפקיד בידי המינהלה ערובה או פוליסת ביטוח, לפי הנוסח ובתנאים שתורה עליהם המינהלה. 5. נכסי הרשות המקומית והוועד המקומי (א) בכל הנוגע לנכסי הרשות המקומית או הוועד המקומי יתייעץ המפרק המסדיר או המפרק, לפי הענין, עם המינהלה. (ב) הורתה המינהלה כי אין לממש נכס של רשות מקומית או של ועד מקומי, כאמור בסעיפים 117(ב) ו-126 (ג) לחוק, בהתאמה, יועבר הנכס למינהלה או למי שתורה המינהלה, באופן שעליו תורה, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד הביטחון או המנהל הכללי של משרד הפנים, לפי הענין, או מי שהם הסמיכו לענין זה. 1 ק''ת תשס''ה, 884.רשויות מקומיותועד מקומיתקנותתוכנית ההתנתקות / מפונים