תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח), התשנ''ד-1993

תקנות יסודות התקציב (חובת דיווח), התשנ''ד-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33א ו-50 לחוק יסודות התקציב, התשמ''ה-1985 (להלן - החוק) אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בעל תפקיד'', ''הממונה'' ו''תנאי העסקה'' - כמשמעותם בסעיף 33א(ד) לחוק; ''גוף'' - גוף מתוקצב וגוף נתמך כמשמעותם בסעיף 32 לחוק; ''דו''ח'' - דו''ח שנתי ודו''ח נדרש; ''דו''ח שנתי'' - דין וחשבון שנתי על תנאי העסקה של בעלי תפקיד שעל גוף להגישו לממונה לפי סעיף 33א(א) לחוק; ''דו''ח נדרש'' - דין וחשבון, לפי דרישת הממונה, על תנאי העסקת עובדים שעל גוף להגישו לפי סעיף 33א(ב) לחוק; ''נתונים'' - נתונים בדו''ח; ''תקופת הדו''ח'' - שנת הכספים שקדמה לשנה שבה מוגש דו''ח שנתי או דו''ח נדרש, לפי הענין. 2. המועד להגשת דו''ח (א) דו''ח שנתי יוגש לממונה עד סוף חודש פברואר של כל שנה לגבי תקופת הדו''ח. (ב) דו''ח נדרש יוגש לממונה במועד להגשת דו''ח שנתי כאמור בתקנת משנה (א), או עד תום חודשיים מיום מסירת דרישת הממונה במקרה שהדרישה כאמור נמסרה פחות מחודשיים לפני המועד להגשת הדו''ח השנתי. 3. אופן הגשת דו''ח דו''ח יוגש במסירה לממונה במשרדו בירושלים או במשלוח אליו בדואר רשום או בהעברת נתונים, כולם או חלקם, על מצע מגנטי או בדרך אלקטרונית אחרת להנחת דעת הממונה; נמסרו נתונים כאמור רק בחלקם תושלם מסירת שאר הנתונים באחת הדרכים האחרות האמורות. 4. פרטי דו''ח (א) דו''ח שנתי יכלול פירוט מלא של תנאי העסקתו של כל בעל תפקיד בגוף, כמפורט בדרישת הממונה. (ב) דו''ח נדרש יכלול פירוט מלא של תנאי העסקתו של כל עובד בגוף. (ג) לצד כל פרט שיש לכלול בדו''ח לפי תקנת משנה (א) או (ב) יוצג הפרט המקביל לו לגבי שנת הכספים שקדמה לתקופת הדו''ח. ד) נעדר פרט מן הנדרשים בתקנות משנה (א) עד (ג), יציין מגיש הדו''ח את דבר העדרו ואת הנימוקים לכך. 5. חתימת דו''ח ואישור נתונים (א) דו''ח שנתי ודו''ח נדרש ייחתמו ביד מי שהוסמך לחתום בשם הגוף ולצד החתימה יצויינו שמו ותפקידו של החותם ותאריך חתימתו. (ב) הועברו הנתונים על מצע מגנטי או בדרך אלקטרונית אחרת, יאשר מעביר הנתונים כי הם הופקו ממערכת שכר המנוהלת אצלו במיומנות מקובלת ובמהלך הרגיל של מתן שירותים ממוחשבים לגוף. 6. ניהול נתונים הממונה רשאי לנהל מאגר נתונים במרכז להחסנת מידע באמצעות מערכת עיבוד נתונים אוטומטית. 7. דין וחשבון של הממונה הדין וחשבון שעל הממונה להגיש מדי שנה לכנסת לפי סעיף 33א(ג) לחוק, יוגש לה עד ה31- בדצמבר של השנה שלאחר תקופת הדו''ח. 8. תקופת הדו''ח הראשונה לענין תקנות אלה תהיה תקופת הדו''ח הראשונה שנת הכספים 1993. 1 ק''ת תשנ''ד, 219.יסודות התקציבתקנות