תקנות להחסנת עצים, 1936

תקנות להחסנת עצים, 1936 1. השם תקנות אלה תיקראנה תקנות להחסנת עצים, 1936. 2. פירוש לצרכי תקנות אלה: - ''הרשות למתן רשיונות'' פירושה הרשות הקבועה בפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן), לשם אישור רשיון או לשם קביעת תנאים לרשיון; ''מחסן פרטי'' פירושו בנין או מקום לשמירת עצים, בכמות שאינה עולה על 5 מטרים מעוקבים, לצרכי בעליהם ולא למכירה על ידם, וכשאותו בנין או מקום אינם משמשים כבית-נסירה או כנגריה; ''מחסן למכירה קמעונית'' פירושו מקום למכירת עצים שאפשר לאצור ולמכור בו סחורות אחרות מסוג מעורב; ''עצים'' פירושם כל מין עץ, בין שגזרוהו, הקציעוהו או נבבוהו לכל צורך שהוא; ''צריף עצים'' פירושו בנין המשמש להחסנת עצים ושאיננו מחסן פרטי; ''מחסן עצים'' כולל חצר עצים, צריף עצים, מחסן למכירה קמעונית, בית-נסירה ונגריה; ''חצר עצים'' פירושה מקום המשמש להחסנת עצים תחת כיפת השמים ושאיננו מחסן פרטי; ''שירות הספקת מים'' פירושו שירות של עיריה או של מועצה מקומית להספקת מים בצינורות. חלק א' הוראות כלליות 3. חובה לקבל רשיונות לא יחסין אדם עצים בשום מקום אלא אם כן קיבל רשיון מאת הרשות למתן רשיונות: בתנאי - (א) ששום דבר האמור בתקנות אלה לא יחול על החסנת עצים (1) בבית סחורה של המכס כמשמעותו בסעיף 2 של פקודת המכס, או (2) בכל מחסן פרטי; (ב) שנגריה או בית-נסירה המשתמשים במכונות המונעות בכוח ואשר ניתן להם רשיון כמפעלים המשתמשים במכונות כאלה לא יהיו נדרשים לקבל רשיון עפ''י תקנות אלה, ואולם מכל הבחינות האחרות יהיו נגריות ובתי-נסירה כאלה כפופים להוראות התקנות האלה. 4. הגבלה במתן רשיונות (תיקון: 1936) לא יינתן רשיון להחסנת עצים בכל חצר, צריף או מחסן למכירה קמעונית הנמצאים תוך 100 מטרים מכל מגרש שניתן עליו רשיון כמקום מאצרה של נפט בכמויות גדולות בגדר פיסקה (א) של חלק 1 מתקנות המלאכות והתעשיות (הסדרתן) (נפט), 1934: בתנאי כי אם בתאריך מתן התוקף לתקנות אלה מוחסנים עצים בכל חצר-החסנה הנמצאת במרחק פחות מ-100 מטר מכל מקום כזה, ואם הוברר לרשות למתן רשיונות שבעלי חצר ההחסנה התקינו אמצעי-הגנה מספיקים כנגד התפשטותה של אש, יהא מותר לתת רשיון עפ''י תקנות אלה להחסנת עצים בחצר-החסנה כזאת. 5. בקשת רשיונות כל המבקש רשיון עפ''י תקנות אלה או רשיון למפעל המשתמש במכונות המונעות בכוח ואותו מפעל הוא נגריה או בית-נסירה, יפרט בבקשתו את הכמות המכסימלית של עצים שברצונו להחסין ויצרף אליה תרשים המראה את צורתו ואת מקומו של הבנין שהוא מבקש בעדו רשיון. 6. אישור למתן רשיונות הרשות למתן רשיונות לא תתן רשיון לשום מחסן עצים אלא אם כן קיבלה תחילה אישור בכתב מאת פקיד המורשה כהלכה מטעם מנהל משרד הבריאות עפ''י סעיף 6 מפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן). 7. סמכות לבטל רשיון אם נתברר באיזו עת שהיא לרשות למתן רשיונות שהמקום שניתן עליו רשיון נעשה פסול למטרה שלשמה ניתן הרשיון או שמחמת כל סיבה אחרת רצוי לבטל רשיון משום טובת בטחון הציבור, או אם הפר בעל הרשיון תנאי מתנאי הרשיון, או על יסוד הודעה מאת פקיד המורשה כהלכה מטעם מנהל משרד הבריאות עפ''י סעיף 6 מפקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן), שהמקום שניתן עליו רשיון נעשה פסול למטרה שלשמה ניתן הרשיון או שהמקום הוא טעון תיקונים או שינויים, הרי לאחר מסירת הודעה לבעל הרשיון חודש ימים מראש, יכולה הרשות למתן רשיונות לבטל את הרשיון בלא לשלם כל פיצויים או לדרוש מאת בעל הרשיון להוציא לפועל אותם תיקונים או שינויים שיפורטו בכתב ע''י אותו פקיד המורשה כהלכה בתוך זמן שייקבע ע''י הרשות למתן רשיונות ואשר לא יהא יותר מחודש אחד, ואם לא יוציא בעל הרשיון לפועל את התיקונים או השינויים ההם בתוך הזמן הקבוע, יכולה הרשות למתן רשיונות לבטל את הרשיון מיד. 8. נקיון חובה לשמור על נקיון המקום של כל מחסן עצים ולא יימצאו בו שום חמרים מתלקחים, פרט לאותם חמרים שהוחסנו בו בהתאם לתקנות אלה, ושום פסולת צמחים או אשפה. 9. אמצעי זהירות מפני אש (1) אסור לשום אדם לעשות את הדברים דלקמן בתוך מחסן עצים - (א) לעשן, או (ב) להשאיר כל אש בלא שמירה. (2) חובה להדביק במקומות בולטים בבנין העתקות מתקנת-המשנה דלעיל בלשונות הרשמיות. חלק ב' חצרות עצים 10. מתן רשיונות לחצרות עצים אסור להחסין עצים תחת כיפת השמים אלא במקום שניתן עליו רשיון ע''י הרשות למתן רשיונות כחצר עצים. 11. קירות גדר כל חצר עצים תהא מוקפת קיר גידור בנוי אבן או בטון או ברזל מקומט ובגובה של שני מטרים וחצי לפחות. 12. שירות כיבוי על בעל הרשיון של חצר עצים להתקין את הדברים דלקמן לצורך כיבוי שריפות: - (א) מקום שקיים בו שירות מספיק של מים - חובה להתקין בבנין בעל הרשיון ובנקודות שהגישה אליהן קלה תעלת מים בעלת מידה מספקת ולחבר אליה מספר מספיק של ברזים ושל צינורות מתקפלים לכיבוי שריפות; (ב) מקום שאין קיים בו שירות הספקת מים - (1) יש להתקין במקום בעל הרשיון כמות מספקת של מים או חמרים אחרים שבא עליהם אישור מטעם הרשות למתן רשיונות לצורך כיבוי שריפות, וכן (2) יש להתקין במקום בעל הרשיון מכבי-אש כימיים מסוג וממידת-קיבול שבא עליהם אישור מטעם הרשות למתן רשיונות. 13. תנאי ההחסנה יש להחסין עצים בחצרות עצים בהתאם להוראות הבאות:- (א) המרחק בין ערמות עצים ובין כל תחום מתחומי החצר לא יהא פחות משבעה מטרים; (ב) המרחק בין ערמות עצים בודדות או בין כל ערמת עצים ובין כל בנין שבחצר יהא לא פחות מעשרה מטרים; (ג) גובה ערמות העצים לא יהא למעלה משישה מטרים; (ד) את ערמות העצים יש להעמיד באופן שלא תהא צפוייה להן סכנת התמוטטות בכל מסיבות רגילות. כל ערמה שנתמוטטה צריך להקימה מיד וכל נזק שנגרם ע''י ההתמוטטות יתוקן. חלק ג' צריפי עצים 14. מתן רשיונות לצריפי עצים אסור להחסין עצים בשום צריף שלא ניתן עליו רשיון כצריף עצים ע''י הרשות למתן רשיונות. 15. מידות גודל ומידות ריווח לא יינתן רשיון לצריף עצים אלא אם כן - (א) שטח רצפתו אינו יותר משבע מאות וחמישים מטרים מרובעים; (ב) מידת קיבולו אינה עולה על ארבעת אלפים מטרים מעוקבים; ואלא אם כן (ג) הוא נמצא לא פחות מחמישה מטרים מרחק מכל בנין או מבנה אחר או מכל דרך ציבורית או שביל ציבורי: בתנאי שהמרחק בין צריף עצים אחד למשנהו לא יהא פחות מעשרה מטרים החל מנקודתו הקרובה ביותר. 16. מבנה הצריפים (1) צריפי עצים יהיו בנויים מחמרים שאינם מתלקחים. (2) פרטי המבנה, המאור והאיוורור טעונים אישור מאת הרשות למתן רשיונות. 17. שירות כיבוי בעל רשיון לצריף עצים חייב להתקין את הדברים דלקמן לצורך כיבוי שריפות: - (א) מקום שקיים שירות להספקת מים - חובה להתקין מבחוץ לצריף העצים ובמקומות נוחים לגישה תעלת מים בגודל מספיק ולחבר אליה מספר מספיק של ברזים וצינורות מתקפלים לכיבוי אש וכן יש להתקין בתוך צריף העצים פנימה מספר של מזלפי מים אוטומטיים; (ב) מקום שאין קיים שירות הספקת מים - (1) יש להחזיק כמות מספקת של מים או חמרים אחרים שבא עליהם אישור מטעם הרשות למתן רשיונות לצורך כיבוי שריפות, וכן (2) יש להתקין במקום בעל הרשיון מכבי-אש כימיים מסוג וממידת קיבול שבא עליהם אישור מטעם הרשות למתן רשיונות. 18. שומרים על בעל הרשיון לדאוג לכך שהמקום שניתן לו עליו רשיון לא יישאר בשום זמן שהוא ללא שמירה. חלק ד' מחסנים למכירה קמעונית, בתי-נסירה ונגריות 19. איזו כמות מותר להחסין כמות העצים שמותר להחזיק במחסן למכירה קמעונית לצרכי מסחר בקמעונות לא תעלה על מאה ועשרים וחמישה מטרים מעוקבים. 20. שירות כיבוי (1) הקירות, הגגות, הדלתות והחלונות של כל מחסן למכירה קמעונית ושל כל בית-נסירה ונגריה יהיו בנויים בעיקרם מחמרים שאינם מתלקחים. (2) כל פתח המחובר ישר לבנין סמוך יהא מוגן כראוי בדלת העומדת בפני אש והנסגרת באופן אוטומטי ותהא מסוג שבא עליו אישור מטעם הרשות למתן רשיונות. 21. בשים לב אל מסיבות הענין, יכולה הרשות למתן רשיונות לדרוש מאת בעל הרשיון של כל מחסן למכירה קמעונית ושל כל בית-נסירה או נגריה להתקין את כל הדברים דלקמן או מקצתם לצורך כיבוי שריפות:- (א) מקום שקיים שירות הספקת מים - חובה להתקין מבחוץ לבנין ובמקומות הנוחים לגישה תעלת מים במידה מספקת ולחבר אליה מספר מספיק של ברזים ושל צינורות מתקפלים לכיבוי שריפות, וכן חובה להתקין בפנים הבנין מזלפי מים אוטומטיים במספר מספיק; (ב) מקום שאין קיים שירות הספקת מים - (1) יש להחזיק בבנין, לצורך כיבוי שריפות, כמות מספקת של מים או של חמרים שבא עליהם אישור מטעם הרשות למתן רשיונות, וכן (2) יש להחזיק בבנין בר הרשיון, במקומות הנוחים לגישה, מכבי אש כימיים מסוג וממידת קיבול שבא עליהם אישור מטעם הרשות למתן רשיונות, לצורך כיבוי שריפות. 22. סייג שום דבר האמור בתקנות אלה לא יפטור בתי-נסירה ונגריות המשתמשים במכונות המונעות בכוח מניע מהוראותיהן של כל תקנות שאפשר להטילן על מפעלים המשתמשים במכונות המונעות בכוח. ע''ר 1936, תוס' 1936;572, 2, תוס' 1028, 2 אחסנהתקנות