תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול), התשנ''ט-1999

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול), התשנ''ט-1999 בתוקף סמכותה לפי סעיף 8 לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ''ז-1967, ובאישור שר האוצר ושר החינוך והתרבות והספורט ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, מתקינה המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - המועצה) תקנות אלה: 1. עריכת הימורים בסופר גול ההימורים אשר תארגן המועצה על מספר השערים שיובקעו בתחרויות כדורגל יקראו ''סופר גול'' וייערכו לפי התכנית שבתוספת (להלן - התכנית). 2. קביעת מועד לתכנית המועצה תקבע בהודעה שתפורסם ברבים מועד לתחילתה של תכנית ולסיומה. תוספת (תיקון: תשס''א) (תקנה 1) 1 ק''ת תשנ''ט, 355; תשס''א, 121.הימוריםדיני ספורטתקנות